Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Редовна

Година: III

Семестър: V

Хорариум: Лекции – 30; Семинарни занятия – 15

Кредити: 4

Форма на обучение: Задочна

Година: III

Семестър: V

Хорариум: Лекции – 20; Семинарни занятия – 5

Кредити: 4

Методи на оценяване: участие на семинарните занятия, тест и устен изпит

Предварителни изисквания: Крайната оценка по тази дисциплина е комплексна и върху нея оказват влияние посещението на лекции и упражнения, активното участие на семинарните занятия, успешното представяне на двата теста през семестъра

Цели на курса:  Да запознае студентите с основните промени в системата на руския език, което да помогне за овладяване на законите и закономерностите на развитието на езика.

Анотация: Курсът по Историческа граматика на руския език заедно със следващия го курс по История на руския книжовен език представляват комплекс от дисциплини, изучаващи историята на руския език, предвидени в учебния план на студентите от специалност Руска филология. За разлика от историята на книжовния език историческата граматика като научна и учебна дисциплина изследва историята на народно-разговорния, а не на книжовно-литературния език. За по-пълното представяне на основните процеси в историческото развитие на граматичния строй на руския език значително внимание се отделя не само на промените, настъпили в периода, засвидетелстван от писмените паметници, но така също и на явленията от дописмения период, реконструирани върху основата на сравнително-историческото изучаване на славянските езици, на първо място на основата на старобългарския език, а отчасти и на други индоевропейски езици. Сравнително-историческото изследване на основните граматични явления има изключително значение за историята на руския език, тъй като сведенията за историята на праславянската и старобългарската езикови системи позволява не само да се разбере как са се формирали характерните особености на староруския език, но да се откроят чертите, които го отличават от старобългарския. В учебния план курсът по историческа граматика е предвиден след курсовете по Увод в езикознанието, Старобългарски език и Сравнителна граматика на славянските езици.

В курса по Историческа граматика на руския език се представят основни въпроси от историческата фонетика, историческата морфология и отчасти от историческия синтаксис на руския език. Не се разглеждат проблеми от историческата лексикология и словообразуване, тъй като тази област от историческото изучаване на езика е недостатъчно разработена и историческата наука не разполага с достаъчно материали за систематично обобщено изложение в рамките на общия курс по история на езика; тези проблеми могат да бъдат предмет на отделни спецкурсове. Въпросите на историческата морфология се разглеждат традиционно – като проблеми на отделните явления и категории (в рамките на частите на речта), по отношение на историческата фонетика се разкриват системните отношения във фонетичния строй на староруския език, набелязват се етапите на развитие на фонетичната система.

Специално внимание се отделя на историческия анализ на явления от съвременния руски книжовен език, което подпомага овладяването на законите и закономерностите на вътрешното развитие на езика.

Специфика на семинарните занятия е развиване на умението за наблюдение, сравнение, съпоставка и класификация на отделните езикови явления. Първо се разглеждат звукове, думи, изречения в изолиран вид или в неголям контекст, след което се анализират неголеми писмени паметници или пък относително големи откъси от текстове на староруската литература. Езиковите особености се проследяват не само във връзка със системата на езика в определен исторически период, но се съотнасят и съпоставят с фонетичните, морфологични и синтактични явления в съвременния руски език.

 

Темы лекционного курса по исторической грамматике русского языка

 

1. Предмет и задачи исторической грамматики русского языка. Связь исторической грамматики с другими науками. Основные источники изучения истории русского языка – памятники письменности: надписи, грамоты, рукописи, печатные книги; современные русские говоры; сравнительно-историческое изучение славянских и индоевропейских языков; данные лигвистической географии; данные топонимики; заимствованные слова; письменные свидетельства иностранцев. Историческая судьба восточных славян. Образование русского языка.

 

2. Историческая фонетика. Предмет и задачи исторической фонетики.

Общеиндоевропейская фонетическая система и ее рефлексы в общеславянском и древнерусском языках. Система гласных фонем. Сонанты и дифтонги. Судьба дифтонгов *oi, *ei, *ou, *eu.

3. Фонетическая система древнерусского языка к моменту появления письменности (X – XI вв.)

 • Закон открытого слога. Праславянские изменения в системе согласных, вызванные законом открытого слога: утрата конечных согласных *t, *s, *d, *n; упрощение групп согласных; расподобление согласных; судьба сочетаний *tl, *dl в диалектах праславянского языка.
 • Закон слогового сингармонизма. Смягчение заднеязычных согласных к, г, х (первая, вторая и третья палатализации).
 • Система гласных фонем древнерусского языка в X-XI вв. Происхождение гласных. Происхождение, развитие и судьба носовых гласных, ятя, редуцированных гласных.
 • Система согласных фонем древнерусского языка в X-XI вв.

 

4. Древнейшие фонетические изменения в общеславянском языке-основе и их отражение в древнерусском языке.

 • Отражение праславянских явлений начала слова.
 • Изменение праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt (первое полногласие).
 • Изменение праславянских сочетаний *ort, *olt в начале слова.
 • Судьба праславянских сочетаний редуцированных ъ,ь с плавными р,л между согласными.
 • Смягчение согласных под воздействием звука j. Судьба сочетаний *tj, *dj.

 

5. Отличия древнерусского языка от древнеболгарского и других славянских языков, сложившиеся к  X-XI вв.

 

6. Фонетические изменения, относящиеся к историческому периоду развития русского языка.

 • Падение редуцированных. Редуцированные ъ,ь в сочетании с плавными р,л. Второе полногласие. Изменения фонетической системы и фонетико-морфологической структуры слова в результате падения редуцированных.
 • Фонетические изменения в системе гласных, вызванные падением редуцированных.  Появление беглых гласных о и е. Изменение и и ы в начале слова. Редуцированные гласные [ы], [и].
 • Фонетические изменения в системе согласных, вызванные падением редуцированных. Ассимиляция согласных по глухости/звонкости, твердости/мягкости и по месту и способу образования. Диссимиляция согласных. Упрощение согласных. Появление новых сочетаний согласных. Возникновение нового согласного звука [ф].
 • Переход е в о (ё).

 

7. Историческая морфология русского языка. Имя существительное. Типы склонения имен существительных – склонение и  изменение существительных с основой на *o, *u, *a, *i, *u и на согласный. Судьба звательного падежа. История двойственного числа. Развитие категории одушевленности.

 

8. Имя прилагательное. История кратких прилагательных. История местоименных (полных) прилагательных. Изменения притяжательных прилагательных .

 

9. История личных местоимений. История неличных местоимений.

 

10. История имен числительных.

 

11. История глагола и его категорий. Инфинитив. Супин. Исторические изменения в системе глагольных времен – история настоящего времени, аориста, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта и будущего времени. История повелительного и сослагательного наклонений.

 

12. Исторические изменения древнерусских действительных причастий.

 

13. Синтаксические особенности в древнерусском языке.

 

Темы практических занятий по исторической грамматике русского языка

 

1. Отражение индоевропейских и праславянских качественных и количественных чередований гласных в корне слова.

2. Происхождение гласных.

3. Носовые гласные и их история в русском языке.

4. Первое полногласие.

5. Древнейшие изменения групп согласных.

6. Палатализация заднеязычных согласных. Изменение согласных перед j.

7. Изменения редуцированных гласных ъ,ь и [ы],[и].

8. Следствия утраты редуцированных гласных в звуковой системе древнерусского языка. Переход е в о (ё). Изменение сочетаний кы, гы, хы в ки, ги, хи.

9. Остромирово евангелие (1056-1057гг.)

10. Тмутороканская надпись 1068 г.

11. Грамота великого князя Мстислава Володимировича Юрьеву монастырю (ок. 1130 г.)

12. Задонщина XIV в., список  XVII в.

 

Литература

 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1965

Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1959

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1981

Дылевский Н.М. Очерк исторической грамматики русского языка. София, 1965

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1983

Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. Москва, 1980

Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Москва, 1953

Марков В.М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. Москва, 1974

Русинов Н.Д. Древнерусский язык. Москва, 1977

Соколова М.А. Очерки по исторической грамматике русского языка. Ленинград, 1962

Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1962

Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. Москва, 1957

Якубинский Л.П. История древнерусского языка. Москва, 1953

Сборники и пособия

 

Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений. Москва, 1984

Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского языка. Москва, 1964

Дылевский Н.М., Еленский Й.Й. Сборник древнерусских текстов X – XVIII веков для практических занятий по исторической грамматике русского языка. София, 1966

Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. Москва, 1952

Содоль Г.В. Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений. Киев, 1978

Словари

 

Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 1-3. Москва, 1958

Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 1-3. Москва, 1989

Словарь древнерусского языка (XIXIV вв.) в десяти томах под ред. Р.И.Аванесова. Москва, Т.1 – ,1988 –

Словарь русского языка XIXVII вв. Москва, Вып. 1-27, 1975 –

Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т.1-2. Москва, 1959

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1-4. Москва, 1964 – 1973

Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. Москва, 1971