Гл. ас. Таня Василева Атанасова

Катедра по руска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
ул. Цар Асен  24  Пловдив 4000

Тел.:  (++359) 32 /261 453            Е-m: vatanya@abv.bg

Образование

Магистър: СУ „Св. Климент Охридски”, 1977, специалност Руска филология; втора специалност – английски език.

2001, 1 месец – специализация по руска класическа литература в Санкт-Петербургски държавен университет, катедра История на руската литература.

1994, 1 месец – специализация по руски език и литература в Център за международно образование (ЦМО) при Московски държавен университет „М.В. Ломоносов”.

Област на научната квалификация – история на руската класическа литература, поетика, интертекстуалност и херменевтика на руската проза от 19 век; междутекстови връзки на класическата и масовата литератури; методика на преподаване на руска литература; проблеми на превода на художествена проза и др.

Лекционни курсове

 • Руска литература на 19 век (бакалавърски програми Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език; бакалавърска програма Българска филология, з.о.)

Ръководство на семинарни занятия

 • по руска литература на 19 век (бакалавърски програми Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език)
 • по руска литература (ФД „Междутекстовост в прозата на Чехов”, бакалавърска програма Руска филология)
 • по руски фолклор (бакалавърска програма Руска филология)
  • по стара руска литература (бакалавърски програми Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език)
 • по руска литература на 19 век (бакалавърски програми Българска филология, Български език и история, Български език и западен език, магистърска програма Славянска филология)

Практически занятия

 • по руски език – граматика, аналитично четене, превод, писмена култура – за филолози (бакалавърски програми Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език)
 • по руски език – за филолози (ФД „Типове отношения, изразявани с предложно-падежни конструкции”, ФД „Лексико-граматични аспекти на глаголното и именното управление”  (бакалавърска програма Български език и руски език)
 • по руски език за нефилолози (бакалавърска програма Теология)
 • по руски език (магистърска програма Културни и социални дейности в туризма)

Заемани преподавателски длъжности

 • 2007 – досега – главен асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1994 – 2007 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1988 – 1994 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1981 – 1987 – хоноруван асистент в катедра Руски език и литература в ПУ
 • до 1988 – учител по руски език и литература в РЕГ „Иван Вазов”, Пловдив и др.

Участие в проекти

1. Участие в националния учебно-образователен проект на МОН за създаване на помощна литература за средното и висше училище; поредица “Европейският канон”, съставител доц. д-р Клео Протохристова; 2000-2001 (предговор, съставителство и коментар на: Антон Чехов. Разкази. Три сестри. София. „Анубис”, 2001)

2. Участие във вътрешноуниверситетски проект към Фонд „Научни изследвания” при ПУ “Паисий Хилендарски”: Нов тематичен руско-български речник (електронен вариант), 2007–2008, ФЛ-41

Административен, организационен и друг професионален опит:

координатор за международна дейност и Еразъм студенти на катедра Руска филология (от 2008)  научен секретар на катедра Руска филология (2000-2003)  секретар на катедра Руска литература (1995-1999)

член на Държавната изпитна комисия по руски език за ДЗИ към МОН, 2008; – член на комисията по руски език в КСК в ПУ

участие в национален колегиум по руска литература в проект за учебно пособие за висшето училище (1998-1999, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”)

– сътрудник на: сп. “Славянски диалози”, в. “Пловдивски университет”; Центъра за руски език и култура на ПУ „Паисий Хилендарски”; – преводач; член на Дружеството на преводачите, Пловдив (награда “Салоон” и номинация за награда “Пловдив” 1995 за превода на: Н. В. Гогол. Размишления за Божествената Литургия. София, „Истина”,1994.)

Участие в професионални научни асоциации: МАПРЯЛ; Дружество на русистите в България

Владеене на чужди езици: руски (разбиране, говорене, писане) – свободно ниво на владеене; английски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене