Статии:

1. Булгаков и Гогол: «Майстора и Маргарита» и «Мъртви души», сп. Литературна мисъл», С, 1994/ № 1., с. 102 – 118;

2. Още веднъж за вярата и неверието на М. Булгаков, сп. “Филос. алтернативи”, С., 1995/ №4, с.134 – 142;

3. Булгаков и Достоевски. За някои творч. паралели между “Майстора и Маргарита” и “Братя Карамазови”, в. “Бълг. писател, С., 1995, бр. 27, с. 13 и бр. 28, с. 13;

4. Булгаков и Айтматов (“Майстора и Маргарита” и “Голгота”), сп. “Пламък”, С., 1995/ № 7 – 8, с. 152 – 158;

5. М. Булгаков и Л. Толстой. “Майстора и Маргарита” и “Война и мир”, сп. “Болгарская русистика”, С., 1995/ № 1, с. 29 – 40;

6. “Ръкописите не горят” (М. Булгаков и руската литературна традиция), в. “Бълг. писател”, С., 1996, бр. 23, с. 13;

7. Смъртта като предизвикателство (За още един мълчалив диалог), в. “Бълг. писател”, С., 1998, бр. 43, с. 8;

8. Чингиз Айтматов и Болгария, Вестник Киргизского Госуд. Национ. университета, Бишкек, Киргизстан, 1999, Филология, ч.2, с. 18 – 25;

9. “Ересь живучая” (О христианском новомыслии Ч. Айтматова после “Плахи”), сп. “Наука и новые технолигии” – орган на МОНК на Р Киргизстан, Бишкек, Киргизстан, 2000 г., № 1 – 2, с. 80 – 83;

10.“Точки соприкосновения” (О влиянии Ч. Айтматова на болгарскую литературу), сп. “Наука и новые технолигии” – орган на МОНК на Р Киргизстан, Бишкек, Киргизстан, 2000 г., № 3 – 4, с. 74 – 77;

11. “Заблуждението на цивилизацията” или една източна сага за нравите на епохата, сп. “Критика”, С., 2001, № 1, с. 155 – 157;

12. “Религия сердца” (Ч. Айтматов и Э. Ренан), сп. Болг. русистика”, С., 2003/ № 1- 2, с. 38 – 45;

13. “Религия сердца” (Ч. Айтматов и Э. Ренан), сб. Киевского Междунар. Университета, Киiвський Мiжнародний унiверситет: “МОВА КУЛЬТУРА БIЗНЕС”, Киев,  2003, вип. 1, с. 177 – 183;

14. Заумът и постфутуристичният руски авангард (за ролята на заума в дискурсивните стратегии на Д. Хармс), сп. “Славянски диалози”, П., 2004, кн. 2/3, с. 181 – 190;

15. За митологизма в творчеството на Ч. Айтматов (генеалогия и морфология), сб. “Слово, време, литература”, С., 2004, с. 128 – 139;

16. „Руската литература и по-интересна от секса”, в-к „Пловдивски университет”, 2006/ бр. 9, с. 8 – 9; бр. 10, с. 6 – 7;

17.  „Ein, zwij, drej!“ oder die deutsche Spur in „Der Meister und Margarita“,

GERMANOSLAVICA  Zeitschrift für germano-slawische Studien, Prag, 2008, Jahrgang 19, N1, S.1 – 15

 

Доклади:

1. М. Булгаков и Ю. Домбровски (За нравствената философия на два закъснели романа. Новаторство и традиции), Научна сесия на ПУ „П.Хилендарски”, юни 1993, публ. в „Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т. 32, кн. 1, 1994, Филологии, с. 483 – 488;

2. Херменевтика на дяволиадата (Булгаков – Гогол, Достоевски и Куприн),  Научна сесия на ПУ „П.Хилендарски”, юни 1994, публ. „Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т. 33, кн. 1, 1995, Филологии, с. 289 – 298;

3. К вопросу о творческих параллелях (“Мастер и Маргарита” и “Чевенгур”), Междунар. сипмозиум на МАПРЯЛ, София, 1995 г.;

4. Россия и Запад в публицистике Т. Толстой, Научна сесия на ПУ „П.Хилендарски”, октомври 2000 , публ. в „Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т. 39, кн. 1, 2001, Филологии, с. 319 – 326;

5. Текстът като манипулация в контекста на руския лит. постмодернизъм (За романа на В. Сорокин “Норма”), Конференция «Текстът като маинпулация» на ШУ «Еп.Константин Преславски», Ш., 2001, публ. в  сб. “Текстът като манипулация”, ШУ “Еп. К. Преславски”, Ш., 2002, с. 82 – 93;

6. Възход и падение на галоманията в руската литература на 20 в., Научна сесия на ПУ „П.Хилендарски”, П., 2001, публ. в „Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т. 40, кн. 1, 2002, Филологии, с. 345 – 353;

7. “Айн, цвай, драй” или за немската диря в “Майстора и Маргарита”, Научна сесия на ПУ “П. Хилендарски”, П., 2002 г., публ. в в „Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т. 41, кн.1, П., 2003, с.403-412;

8. “О, миг, поспри!” или за атемпоралните стратегии на Даниил Хармс,  Научна сесия на ПУ „П.Хилендарски”, П., 2003, публ.  „Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т.42, кн.1, П., 2004, с.347-352;

9. Футуристические координаты постмодернистского дискурса, Междунар. сипмозиум на МАПРЯЛ, София, 2003 г., публ. в сб. “Проблеми, имена и школи в руското литературознание през 20 в.”, С., 2003, с. 189 – 194;

10. Моцарт и Салиери в персоносферата на руското естетическо съзнание от 20-30 г. на ХХ век, Научна конфер., посветена на 250-год. от рождението на Моцарт, Пловдив, 12-13 октомври, 2006, публ. в сб. „Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти”,  ПУ „П.Хилендарски”, Филилог. факултет, Изд. „Летера”, П., 2008, с. 208-217;

11. „Вива, Моцарт!” (Моцарт в русской литературе ХХ века), Междунар. сипмозиум на МАПРЯЛ, Пловдив, 31.10-3.11.2006г., публ. в сб. „Конференция МАПРЯЛ Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры”, т.ІІ, П., 2007, с.190-198;

12. Историко-културният контекст на „Майстора и Маргарита” – нов прочит, Научна сесия на ПУ „П.Хилендарски”, П., 2010, публ. в  „Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски” (под печат)

 

 

Рецензии:

В. И. Хрисанфов, «Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус: из жизни в эмиграции”, СПб., 2001 (Рецензия), сп. “Болгарская русистика”, С., 2004, кн. 1 – 2, с. 115 – 116

 

Интервюта:

1. «Плачът на ловеца над пропастта» (Разговор с киргизкия писател Ч. Айтматов), в. “Култура”, С., 2001/ № 27, с. 14;

2. “Наказващата памет” (Разговор с казахския поет М. Шаханов), в. “Култура”, С., 2000/ №29, с. 14; в. “Арт – клуб”, П., 2001, бр. 1 – 2, с. 8 – 9;

 

Преводи:

1. Ч. Айтматов, “Плачът на прелетната птица” (откъс), в. “Арт – клуб”, П., 2000, бр. 11, с . 8 – 9;

2. М. Шаханов, “Заблуждението на цивилизацията” (откъс), в. “Арт – клуб”, П., 2001, бр. 1 – 2, с. 9 – 12;

3. М. Шаханов, “Заблуждението на цивилизацията” (откъс), в. “Приятелство”, П., 2000, бр. 7, с. 4;

4. Едуард Лимонов, „Юкио Мишима: Да, смърт!”, есе , сп. „Факел”, С., 2007, книжка 3, година ХХVІІ, с.144-146;

5. Андрей Архангелски, „Как да ограбим хлебарница”, сп. „Факел”, С., 2007, книжка 3, година ХХVІІ, с.309-313;

6. Гайто Газданов, „Интелектуален тръст”, разказ (превод), сп. „Славянски диалози”, П., 2009, книжка 9, година V-VІ, с.123-129;