Гл. асистент Катя Ганева

    Катедра по руска филология

    Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

    Пловдив 4000

    Ул. „Цар Асен” 24

    E- mail: katiaganeva@ abv.bg

   Образование :  ПУ „ Паисий Хилендарски”,  1978, магистър, специалност Руски език и литература

Област на научните интереси

Методика на обучението по руски език, теория на овладяването и преподаването, грешките в речта на учениците, изучаващи руски език като първи и втори чужд, иновационни технологии в преподаването на руски език, учебници по руски език като първи и втори чужд.

Лекционни курсове

  • Методика на обучението по руски език в средното училище

Други четени до момента лекционни курсове

  • Инновационные технологии в обучении русскому языку

Ръководство на семинарни занятия и практическо обучение в училище

  • Обучението по руски език в средното училище. Съвременният урок по чужд език
  • Ръководство на хоспетирането в училище
  • Ръководство на текущата практика
  • Ръководство на педатотическата практика
  • Семинари с учителите по руски език на тема „Инновационные технологии в обучении русскому языку”

Практически занятия

Руски език- лексика

Заемани преподавателски длъжности до момента

1978 – 1989 – преподавател по руски език в средното училище

1990 – 1993 – асистент в Катедрата по руска филология

1993 – 1997- ст. асистент в Катедрата по руска филология

1997- 2011- главен асистент в Катедрата по руска филология