Руски език (Практически курс)

Избираема дисциплина 1

Факултативна дисциплина 1

Избираема дисциплина 2

Факултативна дисциплина 2

Съвременен руски език (Фонетика)

Руски фолклор

Съвременен руски език (Лексикология)

Стара руска литература

Съвременен руски език (Морфология)

Увод в теорията на превода

Руска литература (XIX век)

Факултативна дисциплина 3

Методика на обучението по руски език

Съвременен руски език (Синтаксис)

Руска литература (XX век)

Съвременен руски език (Стилистика)

Факултативна дисциплина 4