Конкуренция на формите в процеса на превода

 

Преподаватели: Гл. ас. д-р Наталия Христова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Задочна

Година: IV

Семестър: VII

Хорариум: Семинари – 10

Кредити: 3

Методи на оценяване: Курсът завършва с текуща оценка. При оценката на знанията се взима под внимание следното: посещение, участие по време на занятията, изпълнение на поставените задачи по темите от курса, както и получените резултати от писмени работи по превод.

Факултативната дисциплина „Конкуренция форм в процессе перевода” има изцяло приложен характер. Нейната цел е да представи вариациите в преводаческите решения в рамките на съвременната частна Теория на превода. Студентите се запознават с най-характерните граматико-прагматични синонимни форми и конструкции и така задълбочават познанията си по руски език. При осмисляне на поднесения материал те ще избегнат честите грешки, наблюдавани при учебните преводи. Всички теми се илюстрират с текстове, подбрани от художествената литература и научно-популярни издания. Дисциплината е залегнала в учебния план на специалност БЕРЕ задочно обучение с хорариум 15 часа упражнения и ПЛ с втори руски език редочно обучение с хорариум 30 часа. На последното занятие се дава кратък текст за превод с обем 14-16 изречения от български на руски език, който се оценява по критериите на учебния превод.

 

Teмы:

  1. Выбор личной/безличной формы глагола.
  2. Выбор спрягаемой формы глагола/причастного оборота.
  3. Конкуренция видов глагола.
  4. Выбор глагольной формы/отглагольного существительного.
  5. Принцип перевода слова словосочетанием и наоборот (конкретизация/ генерализация значения)
  6. Выбор синтаксической конструкции – конкуренция подчинительной и сочинительной связи.
  7. Синонимические выражения времени в РЯ.

 

Библиография:

Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. СПб., 1994.
Арутюнова Н. Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лингвистика (Проблемы референции). М., 1982.

Бондарко А. В. К проблеме соотношения универсальных и идиоэтнических аспектов семантики: интерпретационный компонент грамматических значений // Вопросы языкознания. 1992. N 3.

Бондарко А. В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.

Вежбицкая Л.А. Семантические универсалии и описание языков // Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 1999.

Звегинцев В. А. Смысл и значение // Теоретические и экспериментальные исследования в области структурной и прикладной лингвистики. М., 1973.
Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.