Радка Чобанова

Катедра по руска филология

Филологически факултет

ПУ „Паисий Хилендарски”

Ул. Цар Асен №24

4000 Пловдив

Тел.:  (++359) 32 /261 451

E-mail:  rada.chobanova@gmail.com

 

Образование:

Магистър: Руска филология – ПУ „Паисий Хилендарски”

 

            Заемани длъжности:

 

1982-1986: учител по руски език в ОУ « Христо Ботев» в гр. Стамболийски, Пловдивска област

1986-1989: организатор в младежки клуб «Младост» в гр. Пловдив

1986-1992: хоноруван коректор и редактор в издателство «Христо Г. Данов» – Пловдив

1989-1991: хоноруван асистент по руски език в Катедрата по руски език и литература в ПУ « Паисий Хилендарски»

1990-2000: филолог-специалист в Катедрата по руски език и литература в ПУ «Паисий Хилендарски»

2000-2006: младши експерт филолог в Катедрата по руска филология в ПУ «Паисий Хилендарски»

2006-до момента: старши експерт филолог в Катедрата по руска филология в ПУ «Паисий Хилендарски»

            Води практически занятия по руски език (лексика, разговорна практика, практическа граматика) в бакалавърските програми „Руска филология”, „Български език и руски език”, „Руски език и западен език” и практикум по руски език в сферата на туризма в магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”.

            Изнасяла е лекции по актуални въпроси на съвременния руски език (“Язык современных масс-медиа”;  “Язык политики и бизнеса”; “О некоторых языковых изменениях конца ХХ века”) на курсове за повишаване квалификацията на преподавателите по руски език и литература в българските СОУ (2004-2006 г.).

            От 2005 г. – координатор на магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”.

            Автор на учебници и речници – виж списъка с публикациите.

            Рецензент на множество дипломни работи в магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”.

 

            Друга професионална квалификация:

            Преводачески опит:

            – превод на художествена и популярна литература

            – превод на научни статии в областта на естествените, хуманитарните, обществените и техническите науки

            – превод на документи и служебна кореспонденция

             

            Участие в проекти:

Иновации в изследванията на руския език, литература и култура, 2005-2006 (финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ)

 

Нов тематичен руско-български речник, 2007–2008

(финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ)

 

Нов тематичен българско-руски речник, 2009–2010

 (финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ)

 

           Членство в професионални организации:

            МАПРЯЛ

            Дружество на русистите в България