НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И РАЗРАБОТКИ:

1. Diskurse des Wahnsinns im Bezug auf die Naturbeschreibung. Eine Analyse der Relationen zwischen Wahnsinn und Natur in Lenz von Georg Büchner.

2. Омографы как составная часть омонимики современного русского языка // В: Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2010, с. 91–97.

3. О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков // В: Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. Велико Търново, 2010, с. 133–137.

4. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма // В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, с. 112–117.

5. Семантика и функции на глагола werden в немския език (с оглед на преводните му съответствия в руския език) (под печат).

6. Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език. – В: Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2012, с. 60–65.

7. Към въпроса за семантиката на представката въз- в съвременния български език. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, vol. XIII. Plovdiv, 2012, p. 249–253.

8. Семантика болгарской именной приставки въз- и ее функциональные соответствия в русском языке. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, с. 64–69.

9. Към въпроса за елатива в българския и немския език (под печат).

10. К вопросу о стилистической окрашенности лексики русского и болгарското языков – опыт сопоставительного исследования. – В: Русистика: язык, культура, перевод. Юбилейная международная научная конференция. София, 23–25 ноября 2011 г. Доклады. София, 2012, с. 133–138.

11. Езикът волапюк – между „блестящата бъдъщност” и тъмното настояще. – В: Словото – (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2013, с. 129–134.

12. „Die Rhodopemundarten” в превод на български език. – В: Българска реч, год. ХІХ, 2013, кн. 2, с. 37–40.

13. Александър Пешковски. – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 14.05.2013 г., год. ХХХІ, с. 17.

14. Понятието граматична категория в руското и българското езикознание (под печат)

15. Понятието граматична категория в руското и българското езикознание през ХІХ и началото на ХХ век (под печат)

16. Академик Любомир Милетич – по повод на една годишнина. – В: В-к „Пловдивски университет”, бр. 8 (433), год. ХХХІ от 12.11.2013 г., с. 10–11.

 

РЕЦЕНЗИИ:

1. Тематичен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език). Пловдив: “Евро Принт” ЕООД, 2009 (257 стр.). Съставители: Диана Иванова, Илонка Георгиева, Веркин Кюркчиян, Невена Стоянова, Вивиан Арабян, Румяна Янева, Таня Великова, Иванка Куцарова, Любен Леков. Отг. редактор Диана Иванова; редактор И. Георгиева. – В: Славянски диалози, год. VІІ, кн. 10–11, с. 282.

 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Междукултурният диалог и младите хора – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9 от 28.11.2008 г., год. ХХVІ, стр. 13.

2. За олимпиадата по олимпийски, или как да станеш “Морфолог на годината”? – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 1-2 от 22.02.2010 г., год. ХХVІІІ, стр. 7.

3. Петима студенти от Университета бяха на посещение в Европейския парламент – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 2 от 25.03.2011 г., год. ХХІХ, стр. 9.

4. Водени от любов към русистиката… – В: В-к „Пловдивски университет”, бр. 8 (433), год. ХХХІ от 12.11.2013 г., с. 13–14.

 

ПРЕВОДИ:

1. Направени бяха важни открития в областта на науката и технологиите – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 1 от 08.02.2006 г., год. ХХІV, с. 9.

2. Windows Vista ще се появи в шест версии – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 2 от 10.03.2006 г., год. ХХІV, с. 11.

3. Неочакван рекорд предвещава революция в енергетиката – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 3 от 06.04.2006 г., год. ХХІV, с. 7.

4. Десет технологии, които могат да променят света – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 09.05.2006 г., год. ХХІV, с. 5.

5. Университетите в Италия – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 09.05.2006 г., год. ХХІV, с. 11.

6. Учени се обявяват срещу теорията за естествения подбор на Дарвин – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 6 от 06.07.2006 г., год. ХХІV, с. 2.

7. Висшето образование в Германия – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 6 от 06.07.2006 г., год. ХХІV, стр. 7.

8. Зараждането на университетите. Училищата от ХІІ столетие – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 04.04.2011 г., год. ХХІХ, стр. 10-11.

9. История на университетите – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 5-6 от 14.06.2011 г., год. ХХІХ, стр. 12-13.

10. Проф. д-р Любомир Милетич. Родопските говори на българския език. Изд. „Изток-Запад”, София, 2013, 251 с.