Ключови думи в съвременната руска реч

 

Преподавател: гл. ас. д-р Милена Стойкова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Редовна

Година: IV

Семестър: VIII

Хорариум: лекции – 15; семинари – 0

Кредити: 2

Методи на оценяване: Текуща оценка

Цели на курса: Качествено повишаване   нивото на теоретична и практична езикова компетентност в овладяването на руския език като предпоставка за задълбочено и трайно усвояване на стилистичните норми и придобиване на умения за правилното им прилагане.  Лекционният курс е на руски език.

Предварителни изисквания: Крайната оценка по тази дисциплина е комплексна и е повлияна от посещението на лекциите, както и от активното участие на студента при решаване на практически задачи, формира се от положителната оценка от писмен тест и показани речеви умения в зададена комуникативна ситуация.                             

Анотация: В теоретичния курс се обобщават аналитичните материали и експертни заключения по проблемите на съвременното състояние на руския език и инфраструктурата, осигуряваща функционирането му в руското общество, подготвени от водещи руски лингвисти. Използвани са резултатите от проведения от тях мониторинг на руската реч, отразяващ динамиката на езиковите промени. Като най – ярко доказателство за последнитесе посочват и разглеждат ключовите думи в съвременната руска реч.

Форми на контрол: Писмен тест: възстановяване на липсващ компонент в речева ситуация с различен стилеви регистър, редактиране на текст с неутрализиране на неточна стилистична употреба на лексикални единици и замяната им с подходящи.

 

Програма на курса:

 

1.Появление новых слов и новых значений.

2.”Бандитские” слова – потребность в употреблении.

3. „Гламурные” слова в „гламурных”текстах.

4. Слова неопределенного значения.

5. Модные слова – паразиты.

6. Слова профессиональной лексической волны.

6.1. название /не/новых профессий

6.2. лингвистика и языкознание

6.3. слова „спортивного профессионализма”

6.4. русификация англицизмов

7. Термины семейного родства – тенденции употребления.

8. Мода на число.

9. „Уходящие” слова.

10. Слова „групп риска” – любимые и нелюбимые.

10.1 заимствования

10.2. криминальная лексика

10.3. молодежный жаргон

10.4. гламурная лексика

10.5. профессиональные жаргоны – политический, экономический, компьютерный

10.6. вечные „возбудители” эмоций – брань, канцелярит /”чиновничий жаргон”/, слова – паразиты

11. Официальные и неофициальные обращения.

12.Формулы приветствия и прощания. Новый речевой этикет.

13. Электронный этикет.

14. Русский язык в интернете.

14.1. издевательство над орфографией

14.2. интернет – сленг

15. Слова табуированной лексики.Русский мат.

16. Регулирование и правка языка.

 

Литература:

 

Зозикова М.Е. Литературный язык и жаргон ( Активные процессы в русской и болгарской лексике конца XX – начала  XXI века) // XI конгресс МАПРЯЛ, том 3, София, 2007, 85 – 91.

КостомаровВ.Г., Бурвикова Н.Д. Логоэпистемическая составляющая современного языкового вкуса // XI Конгресс МАПРЯЛ, том 4 , София, 2007, 32 -38.

Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Старые мехи и молодое вино. СПБ. , Златоуст, 2001.

Кронгауз М. Русский язык на грани модного срыва. М., 2009 г

Новиков В. Словарь модных слов. М.,2005 г.

Русский язык конца ХХ столетия / Коллективная монография/. М., 2000.

Современная русская речь : Состояние и функционирование. Санкт-Петербург, 2004.

Солганик Г.Я. Творцы литературной нормы // Русский мир.RU, ноябрь, 19-23

Экслер А. Писать абы как – значит не уважать других // Лица русского мира. Лучшие публикации журнала „Русский мир.RU” в 2008 – 2009 годах, М.,2009, 94-97.