Доц. д-р Николай Михайлов Нейчев

 Катедра по руска филология
 Филологически факултет
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
 ул. Цар Асен  24
 Пловдив 4000

 Тел.:  (++359) 32 /244490

 E-mail:  neychev@abv.bg

 

Образование

Доктор по филология (1998 г.): Защитена дисертация по научна специалност 05.04.03 Руска литература на ХІХ век пред СНС по ли­те­ратурознание при ВАК с ди­сер­та­ци­онна тема Вли­­яние на догмато-мистичната ортодок­сия вър­ху късното творчество на Ф. М.  Достоевски.

Магистър (1992 г.): Специалист по български език и литература;  Специалист по литературознание – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Област на научната квалификация

 • История, теория и херменевтика на Руската литература на ХІХ век (Руска класическа литература).

 

Лекционни курсове

Магистърски програми

 • Проблеми на поетиката и херменевтиката в творчеството на Ф. М. Достоевски (Руска филология).
 • Типология на руския роман на ХІХ век (Руска филология).

Бакалавърски програми

 • Лекционен курс по Руска класическа литература (Руска литература на ХІХ век) със специалностите: Българска филология, Славянска филология, Бъл­гар­ски език и руски език, Български език и английски език, Български език и нем­ски език, Български език и френски език, Български език и новогръцки език, Български език и испански език, Български език и турски език, Български език и ис­то­рия, изучаващи тази дис­ци­п­ли­на, как­то в ПУ „Па­и­сий Хи­­лендарски”, така и във филиала на Плов­дивския уни­вер­си­тет в гр. Смолян.

Ръководство на докторанти

 • Ръководство на докторски работи в областта на руската класическа литература (история и теория на литературата, херменевтика).

 

Ръководство на дипломанти

 

 • Ръководство на дипломни работи в областта на литературознанието със студенти от всички специалности, завършили успешно (мн. доб. 5) дисциплината Руска литература на ХІХ век.

Заемани преподавателски длъжности до момента

 • 2003 – досега – доцент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 2001 – 2003 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 2000 – 2001 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1994 – 2000 – хоноруван асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

 

 

Участие в проекти

 • Проект на МОН за литература в помощ на средните и висшите училища. Поредица ЕВРОПЕЙСКИЯТ КАНОН с ръководител проф. дфн Клео Протохристова, 2001.
 • Университетски проект СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ – СПИСАНИЕ ЗА СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ с ръководител доц. д–р Жоржета Чолакова, 2005–2011 (финансиран от Филологическия факултет на ПУ).
 • Университетски проект ИНОВАЦИИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА РУСКИЯ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА с ръководител проф. д–р Стефка Георгиева, 2005–2006 (финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ).

Владеене на чужди езици

 • руски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене
 • английски (разбиране, говорене) – основно ниво на владеене

Участие в професионални научни асоциации

 • МАПРЯЛ
 • Дружество на русистите в България

Научни награди

 • 1988 г. – Първа награда в Републиканската студентска научна сесия (секция Литературознание и чужди литератури).
 • 2002 г. – Награда за литературна критика на Дружеството на пловдивските писатели.
 • 2003 г. – Годишна награда „Золотая муза” за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки.
 • 2009 г. – Награда за литературна критика на Дружеството на пловдивските писатели.