Типове отношения, изразявани с предлози

Преподаватели: Гл. ас. Таня Атанасова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Задочна

Година: I

Семестър: II

Хорариум: Упражнения – 15

Кредити: 2

Анотация: Предлаганият практикум е свързан с аспекта “практическа граматика на руския език”(в дисциплината „практически курс по руски език”) в І курс на специалността БЕРЕ и има за цел: да провери, обобщи и надстрои уменията на студентите да съчетават предлог и падежна форма на съществителното в зависимост от типа отношение, изразявано от словосъчетанието; да акцентира върху трудностите в изразяване на пространствени и времеви отношения с предлози; да обърне внимание на несъответствията между руски и български предлози.

Форми на работа: устни и писмени упражнения, съставяне и използване на лексико-граматични таблици.

Форми на контрол и оценка: тест за текуща оценка.

 

Упражнения и обобщение-комментарий по темам:

1. Пространственные отношения – предлоги

2. Временные отношения – предлоги

3. Причинные отношения – предлоги

4. Целевые отношения – предлоги

5. Объектные отношения – предлоги

 

 

Литература:

 

Величко А. В., Башлакова О. Н. Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление: учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. М. “Русский язык”. Курсы. 2008.

Георгиева С., Ковачев С., Манчев В. Практическая грамматика русского языка. Образцы, перечни, парадигмы, структурные модели, упражнения. Часть первая. Пловдив. УИ “П. Хилендарски”.1999.

Глазунова О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. 3-е изд. СПб. 2005.

Гочева Емилия, Гочева Лиана. Практическа руска граматика с упражнения и отговори. Практическая грамматика. “Везни-4”. 2008.

Гочева Е., Гочева Л. Руската граматика в 348 упражнения + …. ИК “Колибри”. 2008.

Димитрова Стефана. Руска граматика. София. 1999.

Митев Д., Митева Ц. Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (Морфология). ІІ издание. Шумен. 2000.

Митева Ценка. Сборник упражнений по практической грамматике русского языка (Морфология). Шумен. 1996.

Митева Ц. Русский язык. Общий практический курс. І часть. В.Тырново. 2007.

Савченко К. и др. Грамматика русского языка. София. 1981.