АКТУАЛНИ ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕКСИКАТА НА СРЕ и СБЕ

Преподавател: гл. ас. д-р Мария Зозикова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Задочна (бакалавърска програма Български език и руски език)

Семестър: V

Хорариум: Семинари – 15

Кредити: 2

Форма на проверка: Текуща оценка

Методи на оценяване: Оценката се формира от пряката работа на студента по време на занятия и от индивиуално изпълнение на практическа задача по разглежданите теми в края на курса.

Съдържание на курса:

Предлаганият курс разглежда проблеми на съвременното състояние на руския и българския език, свързани с обществено-политическите промени в Русия и България от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Проследяват се актуалните процеси и тенденции в различните нива на езика в практически аспект, като акцентът се поставя върху промените в лексикалната система. Всички явления се разглеждат в съпоставителен план

 

Основна цел на курса:

– да запознае студентите с активно протичащите промени в лексиката на руския и българския език от края на ХХ век до наши дни;

– придобиване на навици и умения за адекватно възприемане на съвременната руска писмена и устна реч и превода й на български език, което ще съдейства за повишаване на езиковата култура.

Темата съдържа следните основни раздели:

  1. Общественные изменения в России и Болгарии на стыке тысячелетий и их отражение в русском и болгарском языках.
  2. Изменения в лексической системе русского и болгарского языков.
  3. Неологизмы в современном русском и болгарском языках (лексические, стилистические, семантические) и их перевод.
  4. Иноязычная лексика. Адаптация и сферы применения.
  5. Жаргонная и просторечная лексика и литературный язык.
  6. Изменения в некоторых лексико-семантических и тематических группах в обоих языках.
  7. Социальное расслоение сквозь призму языка.
  8. Новые словообразовательные модели и их грамматические особенности.
  9. Язык масс-медиа и актуальные лексико-стилистические процессы.
  10. Тенденции развития лексической системы русского и болгарского языков.

 

Препоръчителна литература

 

Атанасова-Ангелова М. Новите думи в български език от словообразувателно гледище. // сп. «Български език», 1992, № 5, с. 440–447.

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Логос, 2001.

Земская Е. А. Активные процессы в русском языке последнего десятилетия ХХ века:

Часть 1.: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/russianworld/28_46

Часть 2.: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/russianworld/28_49

Часть 3.: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_52

Часть 4.: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/russianworld/28_55

Зозикова М. Компьютерная лексика – особенности и тенденции развития. // Русистика 2003: Язык, коммуникация, культура. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 282–287; http://www.russian.slavica.org/article652.html

Зозикова М.  Мы и они (социальное противопоставление в лексическом освещении). // Русистика: язык, культура, перевод. Сборник докладов юбилейной международной конференции (София, 23-25.11.2011 г.). С.: Изток-Запад, 2012, с. 177–184.

Костомаров В. Г.  Языковой вкус эпохи (из наблюдений над речевой практикой масс-медиа). СПб.: Златоуст, 1999.

Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Языки славянских култур,  2008.

Парзулова  М. Неологизмите в съвременния български език. „Диамант”, 2002.

Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 2000.

Цонева Л. Езиковата игра в съвременната публицистика. В. Т.: Faber, 2000.

Цонева, Л. Думата криза в медийния дискурс. В. Т.: Ивис, 2012.

 

Речници

Влахов С. Нов руско-български речник (Новый русско-болгарский словарь). Под ред. на А. Липовска. С.: Парадигма,  2004.

Елистратов В. С. Словарь русского арго (материалы 1980-1990-х гг.). М.: Русские языки, 2000.

Новиков Вл. Словарь модных слов (языковая картина современности). М.: АСТ-ПРЕСС, 2012.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999 и следв.

Пернишка Е., Благоева Д., Колковска С. Речник на новите думи и значения в българския език. С.: Наука и изкуство, 2001.

Пернишка Е., Благоева Д., Колковска С. Речник на новите думи в българския език. С.: Наука и изкуство, 2010.

Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения. Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998; 2002.

Толковый словарь русского языка начала ХХI века. Актуальная лексика. Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2006.   

                                                                                    Изготвил: гл. ас. д-р М. Зозикова