редовен докторант  по :Морфология по съвременния руски език

Научен ръководител : проф. дфн. Стефана Димитрова.

Контакти: каб. 3, тел. 032/261 477, e-mail: encho_1@abv.bg