МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА

Информационен лист

            Магистърската програма „Културни и социални дейности в туризма (с езикова специализация по 4 езика)” се предлага в редовна форма и е със срок на обучение 1,5 години (3 семестъра).

Поради интердисциплинарния си характер е ситуирана в два факултета – акредитирана е във ФИСН в научно-образователно направление 6.0. Туризъм и се администрира от ФФ и Катедрата по руска филология (създател на програмата).

 

  • Таксата в размер на 800 лева на семестър се внася в клона на УниКредит Булбанк (ректорат, ПУ „Паисий Хилендарски“) както следва: за първия учебен семестър – при записването, за втория – до 20.03.2014 г., за третия – до 15.11.2014 г.
  • Едната вносна бележка задължително се представя на инспектора на програмата Петя Лупова.
  • График на учебния процес:
 Първи семестър

 

 Втори семестър  Трети семестър
Рамки на учебния семестър

 

08.11.2013 – 01.02.2014 г.

04.03. – 31.05.2014 г.

10.11.2014 – 31.01.2015 г.

Сесия

 

м. февруари 2014 г.

м. юни 2014 г.

м. февруари 2015 г.

 

  • Учебно съдържание по семестри:

Първи семестър:

Учебни дисциплини: Преподавател: Форма на завършване:
Управление на туризма проф. д.и.н. П. Пеев изпит
История на туризма доц.д-р Ж. Иванов  
Туроператорска, агентска и транспортна дейност проф. д.-р Г. Сомов изпит
Социална психология проф. д.ф.н. В.Василев изпит
Анимация на туристическото обслужване гл.ас. д-р Н. Чернева изпит
ИД-1 Междукултурна комуникация в туризма Рекламни стратегии в туризма проф. д-р С. Георгиева изпит 

неактивна

Английски, немски, руски, френски в сферата на туризма [1] т.о.

 

Втори семестър:

Учебни дисциплини: Преподавател: Форма на завършване:
Екскурзоводство проф. С. Георгиева изпит
Организация и управление на хотелиерството и ресторантьорството проф. д.-р Г. Сомов изпит
Правна уредба на туризма Ж. Запрянова изпит
История на българската култура гл.ас.д-р А. Тошева изпит
Национално значими културно-исторически дестинации гл.ас. д-р Л. Минкова / Р. Титерякова изпит
Английски, немски, руски, френски в сферата на туризма   изпит 

 

Трети семестър:

Учебни дисциплини: Преподавател: Форма на завършване:
Стратегия на научното изследване доц. д-р Ж. Иванов изпит
ИД-2 Интернет технологии в туризмаБизнес комуникация и кореспонденция доц. д-р Г. Илиева изпит 

неактивна

Английски, немски, руски, френски в сферата на туризма изпит
Магистърски спецсеминар научен ръководител защита на дипломна работа

 

  • Завършване: Държавен изпит (защита на дипломна работа).

Общи положения:

ü    Избор на научен ръководител – студентът може да избере за научен ръководител всеки от преподавателите (хабилитирано лице или доктор), ангажирани в осъществяването на програмата;

ü    Избор на тема на дипломното изследване – темата трябва да е свързана с общ или частен проблем от тематиката на магистърската програма; студентът може да предложи тема от областта на личните си интереси или да избере от предложен от преподавателя списък; темата трябва да съдържа проблемен елемент, предполагащ и позволяващ изразяване на собствено отношение, анализ и конкретни резултати (изводи, обобщения, решения); темата се съгласува с научния ръководител и точната й формулировка задължително се одобрява от него;

ü    Работа по дипломното изследване – в рамките на третия учебен семестър (магистърски спецсеминар);

ü    Студентът има право на консултации (в приемно време или по електронен път) с научния ръководител;

ü    Научният ръководител консултира студента при избора, точното формулиране на темата на дипломното изследване; в хода на същинската работа;

ü    Основно задължение и отговорност на студента е да спазва законовите разпоредби за борба с плагиатството и нарушаването на авторските права – да цитира коректно, с точно позоваване и / или препратка към всеки източник на информация (авторски издания, периодични издания, законови документи и наредби, бюлетини на официални статистически агенции и под.);

ü    В правомощията на научния ръководител е да прецени, че работата е готова и да стартира процедура по рецензиране – да покани рецензент, който се утвърждава с гласуване на катедрено заседание;

 

Технически изисквания:

ü    Препоръчителен обем на дипломното изследване – 40 – 60 стандартни страници (1800 знака), в това число илюстративен материал и приложения (например, резултати от анкети, собствени проучвания…);

ü    Дипломното изследване трябва да има ясна структура – съдържание, уводна, основна и заключителна част, библиография, списък със съкращения;

ü    Книжните и електронни източници се посочват отделно.

Книжните се подреждат по азбучен ред и се оформят по модела:

Пенин 2007: Пенин, Р. Природна география на България. София: Булвест, 2007.

Илиев 2010: Илиев Й. Образите на Родопа. // Млада наука за изкуствата, София, 2010.

Електронните се оформят по модела:

ППС URL: Природен парк Странджа. Устойчиво развитие // <http://www.strandja.bg/BG/steady-tourism_bg.html> (04.12.2013).

 

Административни изисквания:

ü    В срок от 14 дни преди обявената дата за защита (и не по-късно от 3 работни дни преди датата) студентът подава заявление в учебен отдел при инспектора на програмата. Заявлението се адресира до декана на ФИСН, удостоверява готовност за защита и при наличие на положителен административен статут е основание студентът да бъде включен в официалния протокол за държавен изпит (защита на дипломна работа);

ü    Един страниран и подвързан вариант се представя в катедрата по руска филология не по-късно от 10 работни дни преди датата на защита. Това е вариантът за официалния рецензент на работата, за членовете на изпитната комисия, за останалите преподаватели;

ü    След процедурата по защита книжният екземпляр се връща на дипломанта, а за архива на програмата се оставя диск с пълния текст на работата.

Устен Държавен изпит – защита:

ü   Защитите на магистърските изследвания са публични;

ü   До устен ДИ се допускат семестриално завършили студенти без финансови задължения към програмата, подали в срок молба за включване в официалния протокол;

ü   Държавната изпитна комисия (преседател и членове) се определя за всяка академична година и се утвържава със заповед на ректора на  ПУ „Паисий Хилендарски“;

ü   Редът на защитите на дипломните работи се определя с жребий;

ü   Студентът представя (в свободна форма или с мултимедийна презентация) темата, тезите, основните положения и изводи в работата си – в рамките на не повече от 10 минути;

ü   Рецензентът запознава членовете на Държавната изпитна комисия с текста на рецензията си;

ü   Студентът е предварително запознат с официалната рецензия за работата си и отговаря на забележките и / или въпросите от рецензента, както и на всички становища и въпроси, възникнали в хода на защитата;

ü   Резултатите и оценките на преминалите процедурата защита магистърски тези се обявяват в същия ден, след обсъждане в Държавната изпитна комисия.

График на държавните изпитни сесии:

Първа дата

м. юли

Втора дата

м. ноември

 

*Конкретните дати за двете държавни сесии се обявяват на сайта на Катедрата по руска филология.

 

Дипломиране:

ü     След успешна защита студентът подава заявление за издаване на диплом за образователно-квалификационна степен „магистър“ (и 1 снимка) при инспектора на програмата.

ü     Документът се издава в законовите срокове за изработването му.

 

ВАЖНО!

  • Прекъсване за определен срок се допуска само след подаване на заявление до ръководителя на програмата (с посочване на причини и конкретен период).

 

  • АС приема, че ако студент от ОКС „Магистър” в ПУ „Паисий Хилендарски”:

а) не е завършил семестриално (не е успял да положи успешно изпит по дисциплина от учебния план в срок до втория държавен изпит в годината на завършване);

б) не е успял да положи успешно държавен изпит на една от двете посочени дати в годината на завършване или на една от двете посочени дати в годината, следваща годината на завършване

СЕ ОТСТРАНЯВА.

Възстановяването на студентските права се извършва след внасяне на следните такси:

а) при невзети над 50 % от семестриалните изпити – две действащи семестриални такси;

б) при невезети под 50 % от семестриалните изпити – една действаща семестриална такса;

в) ако няма невзети семестриални изпити – половин действаща семестриална такса.

(http://fisn.uni-plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=491:2011-10-26-12-48-31&catid=10:2009-12-02-15-36-31&Itemid=7Решение на АС на ПУ „Паисий Хилендарски“, качено на сайта на ФИСН на 26.10.2011 г.)

 

Контактна информация:

ФИСН: http://fisn.uni-plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2011-09-03-15-34-58&catid=35:-qq-&Itemid=6

Катедра по руска филология (ФФ):  http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg

 

Ръководител на програмата: гл. ас д-р Майя Кузова

Катедра по руска филология, Ректорат, каб.1

тел. 032 261 451; моб. 0898 369 016; e-mail: majakuzova@abv.bg

Експерт – координатор по учебната дейност: Рада Чобанова

Катедра по руска филология, Ректорат, каб. 1

тел. 032 261 451; моб. 0888 140 668; e-mail: rada.chobanova@gmail.com

Инспектор по администриране: Петя Лупова

Ректорат, каб.

тел. 032 261 314


[1] Обучението в четирите езикови модула се осигурява от съответните специализирани катедри на Филологическия факултет.