Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Катедра по руска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
ул. Цар Асен
 24
Пловдив 4000

Тел.:  (++359) 32 /261 451

E-mail:  asyatosheva@gmail.com

              

Образование

Доктор по филология: Защитена дисертация по научна специалност 05.04.18 “Славянски езици” – ВАК

Магистър: Специалист по руски език и литература; Преводач;  Специалист по български език – Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Област на научната квалификация

История на руския и българския книжовен език и книжовна култура, историческа граматика на руския език, църковнославянски език, историческа и съвременна лексикография на руския и българския език, теория на езика, лингвокултурология.

 

Лекционни курсове

Магистърски програми

Бакалавърски програми

 • Историческа граматика на руския език (бакалавърска програма Руска филология)
 • История на руския книжовен език (бакалавърска програма Руска филология)
 • Лингвистични аспекти на бизнес, административната и правна уредба (руски език) (избираема дисциплина в бакалавърската програма Руска филология)
 • Основи на деловото общуване – руски език за нефилолози (бакалавърска програма Международни икономически отношения)

 

 

Ръководство на семинарни занятия

 • по историческа граматика на руския език (бакалавърска програма Руска филология)
 • по история на руския книжовен език (бакалавърска програма Руска филология)
 • по руски език на деловото общуване (бакалавърска програма Международни икономически отношения)

Практически занятия

 • по руски език – граматика, превод, писмена култура – за филолози (бакалавърски програми Руска филология, Руски език и български език, Руски език и западен език, Приложна лингвистика с руски език)
 • по руски език за нефилолози (бакалавърска програма Международни икономически отношения)
 • практикум по руски език (магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”)
 • по руски език за филолози (за студенти от лингвистичен клуб „Борис Симеонов” при ПУ „Паисий Хилендарски”)

Ръководство на дипломанти

 • на дипломни работи по историческа граматика на руския език и по туризъм (в магистърските програми „Руски език и литература” и „Културни и социални дейности в туризма”)
 • рецензиране на многобройни дипломни работи в областта на старобългаристиката, историята на руския език и на съвременния руски език и в областта на туризма
 • рецензиране на учебника по История на руския книжовен език (С., 1999) на авторски колектив от СУ „Св. Климент Охридски”

 

Заемани преподавателски длъжности до момента

 • 1997 – досега – главен асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1994 – 1997 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1989 – 1994 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1988 – 1989 – преподавател по руски език в Катедра „Чужди езици” в ПУ
 • 1983 – 1988 – хоноруван асистент в Катедра „Руски език и литература” в ПУ
 • 1981 – 1983 – учител по руски език и български език и литература в ОУ „Христо Ботев”    с. Мраченик, окр. Пловдивски

 

 

Друга професионална квалификация

 • преводачески опит

– превод (от руски на български) на две научно-популярни книги Шаркани П., Хаяш Й и др. Боби – хоби. Земиздат, 1986; Аракчеев Ю. “Джунгли” в двора. Очерци. Земиздат, 1989; на редица публицистични материали

– превод (от български на руски) на Закона за горите

 • редакторски опит

– Редактор на Руско-български и българо-руски речник (автор Р. Чобанова – изд. Колибри, 2007)

– Редактор на Руско-български и българо-руски речник (автор Р. Чобанова – изд. Колибри, 2010)

 

Участие в проекти

 • Иновации в изследванията на руския език, литература и култура, 2005-2006 (финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ)
 • Нов тематичен руско-български речник, 2007–2008

(финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ)

 • Нов тематичен българско-руски речник, 2009–2010

(финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ)

 

Владеене на чужди езици

 • руски (разбиране, говорене, писане) – свободно ниво на владеене
 • английски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене
 • немски (разбиране, говорене, писане) – основно ниво на владеене

 

Участие в професионални научни асоциации

 • МАПРЯЛ
 • Дружество на русистите в България