МЕЖДУЕЗИКОВА АСИМЕТРИЯ

Преподаватели: гл. ас. д-р Наталия Христова
Вид на дисциплината: Факултативна
Форма на обучение: Редовна
Година: II
Семестър: IV
Хорариум: Лекции – 15
Кредити: 3
Методи на оценяване: Курсът завършва с писмен изпит.