ЛЕКСИКОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ РУСКИ ЕЗИК

Преподавател: гл. ас. д-р Мария Зозикова

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Редовна (бакалавърски програми Български език и руски език; Руски език и западен език)

Семестър: III

Хорариум: Лекции – 30; Семинари – 15

Кредити: 3

Форма на проверка: Изпит

Методи на оценяване: Оценката е комлексна и се формира от прякото участие на студента по време на занятия, изпълнение на курсов проект и писмен изпит в края на курса с теоретичен въпрос и решаване на практическа задача по разглежданите теми.

 

Съдържание на курса:

Курсът представлява изложение на основите на теоретичната лексикология на съвременния руски език. Той се базира на положението за системния характер на лексиката и за думата като основна значима лексикална и езикова единица. В него се изучава лексико-семантичната система на руския език и нейната специфика в сравнение с другите нива на езика. От тези позиции се осветляват най-важните понятия на лексикалната семантика: лексикално значение, вътрешна форма, семантична структура на думата. Проследяват се различните лексико-семантични връзки между лексикалните единици и основните лексикални категории: синонимия, омонимия, антонимия, паронимия. Друго направление на курса е класификацията на лексиката на руския език от гледна точка на нейния произход, сфери на употреба, активен и пасивен запас, стилистична принадлежност. По този начин се постига системно многоаспектно описание на лексико-семантичните категории, което е необходимо условие за формиране на пълноценна лингвистична компетенция у студентите.

В курса е отделено място и на руската фразеология и лексикография. Разглеждат се особеностите на фразеологичните единици и техният системен характер, въпросите на теорията и практиката на лексикографията, типологията на речниците на руския език. Основните положения на дадения курс се осветляват в съпоставителен план, а също така с акцент върху най-новите явления в лексиката в края на миналия и началото на нашия век

Форматът на семинара е обсъждане на определени теоретични въпроси на учебната дисциплина, изпълняване на практически задачи по основните раздели на курса, работа с речници.

 

Цели на курса:

• да даде познания по един от важните раздели на курса по съвременен руски език;

• да изгради умения за опериране с базовите теоретични понятия;

да формира способност за прилагане на практика на изучените теоретични положения при анализа на конкретни езикови явления;

• да помогне на студентите да се ориентират в различни речеви ситуации и адекватно да реализират своите комуникативни умения.

• да създаде навици и умения за работа с различни видове речници и справочници.

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина:

Лекции

Тема 1. Введение в лексикологию

Понятие о лексике и лексикологии. Лексическая система русского языка. Предмет и задачи лексикологии как науки и учебной дисциплины. Системные отношения в лексике: парадигматические, синтагматические, эпидигматические.

Тема 2. Слово в лексической системе языка

Слово как основная значимая единица языка. Номинативная функция слова. Основные признаки русского слова. Трудности определения слова. Лексическое значение – понятие и структура. Лексическое и грамматическое значение слова. Типы лексических значений: по способу номинаций, по степени семантической мотивированности, по лексической сочетаемости, по выполняемой функции.

Тема 3. Семантическая структура слова в современном русском языке

Понятие о моносемии и полисемии. Прямые и переносные значения слов. Типы переносных значений: метафора, метонимия, синекдоха. Семантическая структура многозначного слова. Типы полисемии: радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная. Функции полисемных слов.

Тема 4. Лексическая омонимия в русском языке

Понятие об омонимии и лексических омонимах. Причины и пути появления омонимов.  Типы омонимов в русском языке. Омонимичные явления: омофоны, омоформы, омографы. Проблема разграничения омонимии и полисемии. Стилистическое использование омонимов.

Тема 5. Лексическая синонимия  в русском языке

Понятие о синонимии и синонимах. Причины возникновения синонимов. Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда. Типы синонимов. Синонимия и многозначность. Стилистические функции синонимов.

Тема 6. Антонимия как семантическая противоположность слов

Понятие об антонимии и антонимах. Типы антонимов (семантические, структурные, конверсивы). Антонимия и полисемия. Энантиосемия. Стилистические функции антонимов.

Тема 7.  Паронимия. Гиперо-гипонимия. Тематический ряд

Понятие о паронимах и парономазах. Причины смешения паронимических слов. Гиперо-гипонимия в русском языке. Тематическое объединение слов в русском языке.

Тема 8. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконная и заимствованная лексика. Славянизмы

Исконная русская лексика, её состав. Заимствованная лексика. Типы заимствований в русской лексике. Старославянизмы. Признаки старославянизмов. Сфера применения и функции старославянизмов.

Тема 9. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения (продолжение). Иноязычные заимствования

Иноязычные заимствования. Признаки заимствований. Причины и условия заимствования. Процесс освоения иноязычных слов в русском языке. Калькирование как особый вид заимствования. Роль иноязычных заимствований в пополнении словарного запаса современного русского языка.

Тема 10. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Специальная лексика (терминологическая, профессиональная). Жаргонная и диалектная лексика. Причины проникновения жаргонизмов в современную разговорную речь.

Тема 11. Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса

Активный и пассивный запас русского языка. Устаревшие слова (архаизмы и историзмы). Типы архаизмов и историзмов. Новые слова. Типы неологизмов. Роль неологизмов и архаизмов в современных языковых процессах.

Тема 12. Стилистическая дифференциация лексики современного русского языка

Стилистическое расслоение русской литературной лексики. Функционально-стилевая и эмоционално-экспрессивная характеристика слов. Межстилевая лексика. Книжная лексика, ее разновидности. Разговорная лексика. Эмоционально-экспрессивная окраска слова.

Тема 13. Фразеология русского языка. Классификация фразеологических единиц с точки зрения семантической слитноси их компонентов

Понятие о фразеологии. Широкое и узкое понимание фразеологии. Определение фразеологизма. Признаки фразеологической единицы. Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний. Семантическая классификация фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологические выражения.

Тема 14. Системные отношения в сфере фразеологии. Характеристика русской фразеологии по происхождению и стилистической окраске

Семантическая структура фразеологизма в современном русском языке. Однозначные и многозначные фразеологизмы. Парадигматические отношения в сфере фразеологии. Функционально-стилевая характеристика русской фразеологии. Фразеология книжная и разговорная. Историческое формирование русской фразеологии. Исконно русская и заимствованная фразеология. Фразеологические неологизмы.

Тема 15. Теоретические основы русской лексикографии

Лексикография как наука: определение, задачи, функции. Типы словарей. Энциклопедические и филологические словари. Структура и содержание словарной статьи в толковом словаре. Способы толкования лексического значения слова.

 

Семинари

1. Типы лексических значений слов. Моносемия и полисемия. Переносные значения.

2. Полисемия и омонимия. Межьязыковая омонимия. Роль полисемантов и омонимов в тексте.

3. Синонимия и антонимия: природа и определение. Основные классы. Функции синонимов и антонимов.

4. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Заимствованная лексика. Славянизмы. Основные признаки славянизмов.

5. Пассивная лексика: устаревшие и новые слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы.

6. Лексика ограниченной сферы употребления: термины, профессионализмы; жаргонная и арготическая лексика. Стилистическая дифференциация русской лексики.

7. Фразеологизмы. Виды фразеологизмов. Системные отношения в сфере фразеологии.

8. Лингвистические словари. Словарная статья. Принципы определения значения слова.

 

Препоръчителна литература:

Основна

Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А., Земская Е. А. Современный русский язык. Под ред. В. А. Белошапковой. Изд. 4-е, стереотипное. М.: Альянс, 2011.

Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык: Учебник.  Под редакцией Н. С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2002. Електронен вариант: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/

Кошелев А. К., Червенкова И. В., Леонидова М. А.. Современный русский литератературный язык. С.: Наука и изкуство, 1975.

Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 2-е изд. М.: Изд. центр „Академия”, 2007.

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. Изд. 2-е. М.: Высшая школа, 1989.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. 11-е изд. М.: Айрис-пресс, 2010.

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. Ч. 1. Под ред. Е. И. Дибровой. М.: Академия, 2011.

Фомина М. И. Современный русский язык. Лексикология.  М.: Высшая школа, 2003.

Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. (Изд. 3, перераб. 2007). Изд. 5. М.: Изд. группа URSS, 2013.

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. Изд. 6, М.: Изд. группа URSS, 2012.

Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. Изд. 5. М.: Изд. группа URSS, 2009.

 

Допълнителна

Алефиренко Н. Ф., Семененко Н. Н. Фразеология и паремиология. Учебное пособие для бакалаврского уровня филологического образования. М.: Флинта, 2009.

Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. М., 1986, с. 3-12 (Предисловие).

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. // Вопросы языкознания, 1963, № 5.

Виноградов В. В. Об омонимии и смежных явлениях. // Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975.

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. // Избранные труды: Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977.

Вишнякова О. В. Паронимы в современном русском языке. М., Русский язык, 1987.

Граудина Л. К. Стилистические славянизмы. // Русская речь, 1997, № 2.

Грачев М. А. Новое в молодежном сленге. // Русский язык в школе, 2005,  № 4.

Гришанова В. Н. Фразеологические единицы в их соотнесенности с частями речи в русском языке // Русский язык в школе, 1981, № 3.

Димитрова С.  Хрестоматия по лексикологии русского языка.Шумен: ВПИ, 1981.

Емельянова О. Н. О „пассивном словарном запасе языка” и „устаревшей лексике” // Русская речь, 2004, № 1.

Карцевский С. О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака. // В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX – XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М.: Просвещение, 1965.

Ковалев В. П. Экспрессивное использование полисемии, омонимии и паронимии в художественной литературе. // Русский язык в школе, 1980, № 6.

Крысин Л. П. Этапы освоения иноязычного слова. // Русский язык в школе, 1991, № 1.

Крысин Л. П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни. // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 2000.

Маркова Е. М. Общеславянская лексика в русском языке. // Русский язык в школе, 1989, № 4.

Минаева Л. Ф., Феденев В. Б. Паронимия в языке и в речи. // Вопросы языкознания, 1982, № 2.

Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. Л.: Наука, 1977.

Новиков Л. А. Семантика русского языка: Уч. пособие. М.: Высшая школа, 1982.

Новиков В. А. Логическая противоположность и лексическая антонимия. // Русский язык в школе, 1966, № 4.

Новиков Л. А. Антонимия в современном русском языке (Семантический анализ противоположности в лексике). М.: Изд-во МГУ, 1973.

Ожегов С. И. О трех типах толковых словарей. // В кн.: Лексикология. Лексикография. Культура речи. М.: Высшая школа, 1974.

Протченко И. Ф. Словари русского языка: Краткий очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Изд-во РОУ, 1996.

Пухаева Л. С. Синонимы в словаре и художественном тексте. // Русский язык в школе, 1991,  № 4.

Сидоренко М. И. О фразеологических антонимах русского языка. // Русский язык в школе,  1969,  № 3.

Смирницкий А. К вопросу о слове (Проблема отдельности и тождества слова). // в кн. Вопросы грамматического строя. М.: Изд.-во АН СССР, 1995.

Сологуб Ю. П. О семантико-грамматической классификации фразеологизмов. // Русский язык в школе, 1988, № 3.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты.  М.: Языки русской культуры, 1996.

Улуханов И. С. Славянизмы в русском языке. // Русская речь, 1968, № 1.

Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М.: Наука, 1977.

Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973.

Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/

 

Изготвил: гл. ас. д-р М. Зозикова