ФУНКЦИОНАЛНО-КОМУНИКАТИВНА ГРАМАТИКА НА РУСКИЯ ЕЗИК

 

Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Редовна

Година: III

Семестър: VI

Хорариум: Лекции – 15

Кредити: 2

Методи на оценяване: