Гл. ас . д-р Кръстина Арбова-Георгиева

  Катедра по руска филология
  Филологически факултет
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  ул. „Цар Асен” 24
  Пловдив 4000

  Тел.:  (++359) 32 /261 419

  E-mai arbaki@abv.bg

Образование

Доктор по филология: Институт за литература, БАН, София

Тема на дисертацията: „Майстора и Маргарита” в контекста на руския философски роман”

Магистър; Специалност: Руски език и литература с втора специалност български език и литература; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Област на научната квалификация

Руска литература на 20 век и най-нова руска литература, българска литература,

методика и практика на преподаването на руски и български език като чужди

Заемани преподавателски длъжности до момента

2001 – досега – главен асистент в Катедрата по руска филология на ПУ

2007 – 2011 – лектор по български език, българска литература и странознание на България

в университета „Георг Август”, Гьотинген, Германия

1999 – 2000 – лектор по български език и култура в Киргизкия държавен университет,

Бишкек, Киргизстан

1988 – 1999 – преподавател по руски език в Технически университет София, Филиал Пловдив

1885 -1986 – преподавател по руски език в училище „Проф. Марин Дринов”, Панагюрище

Лекционни курсове

Магистърски програми на ПУ „Паисий Хилендарски”

–        Руски литературен постмодернизъм

–        Антиутопията в руската литература на ХХ в. (магистърска програма „Актуална русистика”

–        Руската сатира от 20-те, 30-те години на ХХ в. (магистърска програма „Актуална русистика”

–        Женският почерк в съвременната руска проза (магистърска програма „Актуална русистика”

Бакалавърски програми на ПУ „Паисий Хилендарски”

–        Руска литература на 20 век (РФ, БЕРЕ, БФ, РЕЗЕ, БЕЗЕ, СФ, БЕИ)

Други, четени до момента лекционни курсове

–        История на славянските култури (Киргизки държавен университет)

Ръководство на семинарни занятия

–        по руска литература на 20 век (Гьотингенски университет)

–        по българска литература (Гьотингенски университет)

–        по странознание на България (Гьотингенски университет)

 

Практически занятия

–        по руски език като чужд (ТУ Пловдив, Гьотингенски университет)

–        по български език като чужд (ТУ Пловдив, Киргизки държавен университет,

ПУ „Паисий Хилендарски”, Гьотингенски университет)

Преподавателска мобилност 

Erasmus

  • Семинар по славянска филология, университетът „Георг-Август”, Гьотинген, Германия, 2005

Участие в проекти

  •  ИДИАЛ (интеркултурни, диалогични образователни продукти по български, немски, полски, руски и словашки език), финансиран от Комисията за образование и култура към ЕС: участие като редактор на учебника „Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти В2” с автори Людмила Иванова и Стоян Буров

Публикации

 

Владеене на чужди езици

руски (четене, говорене, писане) – свободно ниво на владеене

немски (четене, говорене, писане) – свободно ниво на владеене