Комуникативни пространства на общуващите

 

Преподавател: гл. ас. д-р Милена Стойкова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Задочна

Година: I

Семестър: I

Хорариум: Семинари – 15

Кредити : 2

Методи на оценяване: Текуща оценка

Цели на курса: Повишаване нивото на владеене на руския език в неговата актуална форма – живата разговорна реч, което предполага по – бързото и качествено придобиване на умения и изграждане на навици при комуникация.

Предварителни изисквания: Крайната оценка по тази дисциплина е комплексна от положителната оценка от писмен тест, показани придобити умения за устно монологично изказване и  диалог при активно участие на семинарните занятия.                                                                                Анотация: Предлаганата избираема дисциплина е с практическа насоченост и е подчинена на необходимостта още на начален етап на обучение по практически руски език от изграждане на умения и навици за вербално и невербално общуване, на мотивиране на комуникативни потребности, продиктувани от речеви ситуации.

Форми на работа:

-Запознаване с речеви формули, вариативно употребими в зависимост от различна комуникативна насоченост и стилистично-ситуативна поносимост .

-Работа с текст (четене с разбиране и аудиране) –коментар на употребени речеви модели.

-Създаване и /или възстановяване на диалози за различни речеви ситуации.

-Недопускане на очаквани грешки под влияние на речеви модели в родния език (упражнения, проверяващи умения за корекция на неправилна употреба).

Форми на контрол: писмен  тест , устно монологично изказване и участие в диалог.

 

Тематично разпределение:

1.Съвременна речева ситуация- състояние и тенденции.

2.Речници и речева култура.

3.Лексика и култура на речта:

-думата и значението и в речта

-чужди думи в съвременната руска реч

-синоними, антоними, пароними и точност на речта

-фразеология и изразителност на речта

4.Субстандартна лексика и речева култура.

5.Норми на съвременната руска реч:

-ударение и ортоепични норми

-трудни случаи на употреба на съществителни имена

-собствени имена  и норми на употреба

-прилагателни и числителни имена, спорни случаи на употреба на местоимения

-употреба на руския глагол

6. Култура на писмената реч.

7. Стилистични норми – приложение и отклонение от стилистичната норма.

8. Съвременна комуникация и правила на речевото общуване.

9. Основни единици на общуването в комуникативно-прагматичен аспект.

10. Комуникативна ситуация.

11. Комуникативни неудачи.

12.Речеви етикет:

-запознанство, представяне

-обръщение

-покана

-благодарност

-молба, разрешение

-съгласие/несъгласие

-съмнение, опасение

-изразяване на собствено мнение

-съвет, предложение, компромис

-комплименти, изказване на оценка

-поздрав, пожелание

-разговор по телефона

13. Ти/Ви-форма на общуване. Привличане на внимание в непозната среда и форми на обръщение към непознат.

14.Използване на най-често срещани устойчиви изрази и обороти, необходими при общуване.

15. Невербални средства и компоненти на комуникацията.

 

Литература:

Русский язык и культура речи –под редакцией проф. В.Д.Черняк. Москва, 2008г.

Корчагина Е.Л., Степанова Е.М. Приглашение в Россию(ч.1 и ч.2), 2005 г.

Кузова М., Чобанова Р. Русский язык. Лексический курс для студентов- русистов первого и второго курсов. Пловдив, 2000 г.

Игровые задания на уроках русского языка. Москва, 1997 г.

Максимова А. Л. 10 уроков русского речевого этикета. Санкт-Петербург, 2006 г.