Съвременен руски език – ІІІ част (Синтаксис)

 

Специфика на работата, изисквания и форма на контрол

 

            Теоретичният курс по синтаксис на руския език се провежда със студентите от специалности „Руска филология”, „Руски език и български език” (редовно и задочно обучение), „Руски език и западен език” (редовно обучение). Според актуалните учебни планове е ситуиран през втори семестър на трети курс и първи семестър на четвърти курс от програмата на образователна степен „бакалавър”, включва лекции и семинарни занятия, завършва с изпит.

            Изпитът е устен[1] и включва теоретична (два въпроса от конспекта[2]) и практическа част (схема на сложно изречение).

            Лекциите представят систематизирано и в компактен вид основния материал по дисциплината. Семинарите ги следват закономерно без формална и времева обвързаност – в хода на занятията се разискват допълнителни, дискусионни, проблемни или трудни за аудиторията въпроси; обособени са и практически занятия.

От студентите се очаква мобилизация и активност! 

Задължителни са предвидените след завършване на големи раздели три теста: ТЕСТ І – първи учебен семестър; ТЕСТ ІІ и ТЕСТ ІІІ – втори учебен семестър. Според точкуването резултатите биват: слаб, положителен или заявка за освобождаване от изпит[3].

От пълен изпит се освобождава студент, получил точки над посочената граница и на трите теста. Той полага частичен изпит по конкретни въпроси от конспекта (не фигуриращи в провереното от трите теста) и изпълнява практическата задача.

Не се допуска второ явяване на тест.

Без положени тестове не се допуска явяване на изпит.

Слабите резултати могат да бъдат компенсирани на изпита. Положителните, съответно, дискредитирани.

Студентите имат право да изберат материал за конспектиране от тематиката на курса (по свое желание или от посочен списък[4]), който могат да представят и защитят по време на изпита си. Конкретният избор трябва да бъде заявен пред преподавателя предварително. Формата е изцяло факултативна и предлага допълнителна възможност за излизане от трудна ситуация…

Преподавателят е доброжелателен и не се радва на лоши резултати.

 


[1]  Предстои трансформация в писмен.

[2] Конспектът е приложен.

[3] Виж критериите за ТЕСТ-І, ТЕСТ-ІІ, ТЕСТ-ІІІ.

[4] Списъкът е приложен.