Archive for September, 2016

Резултати от Държавен изпит по руски език и литература, 29.09.2016 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ДАТА: 29.09.2016 г.

 

    №               Име Оценка
Руска филология (редовно обучение)
 1. Златина Стоянова Рангелова 4
2. Венета Георгиева Райнова 4
3. Изабела Живкова Иванова 2
4. Екатерина Добрева Добрева 5
5. Неделина Костадинова Дърмонска 4
6. Дафинка Тодорова Паунова 4
7. Елена Руменова Зелямова 5
Руска филология (задочно обучение)

8.

Вероника Теодорова Астарджиева 3
Български език и руски език (редовно обучение)

9.

Петя Йорданова Вълчева 5
10. Иванка Райчева Топузлиева 3
11. Мария Николаева Армазова
Български език и руски език (задочно обучение)

12.

Надя Радкова |Пенсова 2

13.

Антоанета Димитрова Ташева 5
Приложна лингвистика

14.

Мария Ясенова Янчева 4

15.

Мариела Неделчева Видева 4

16.

Ирина Сергеева Климова 6

17.

Мариела Георгиева Георгиева 2

18.

Мишел Атанасова Шивачева 5
Руски език и западен език

19.

Йорданка Костадинова Насташова 4

20.

Десислава Светлозарова Маринова 2

21.

Божидара Христова Христова 5

22.

Паула Стефанова Панайотова 4

23.

Антоанета Николаева Николова 3

 

 

Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

на

ПОЛИНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

на тема:

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ С БИБЛЕЙСКИ ПРОИЗХОД

В РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки

Професионално направление: 2.1. Филология

Докторска програма: Славянски езици

(Фразеология на съвременния руски език)

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Георгиева.

Откритото (заключително) заседание ще се проведе на 30.09.2016 г. (петък) от 15:00 ч. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Консултации за Държавен изпит

Приемно време на членовете на Държавната изпитна комисия:
25.09.2016 г., 11.00 – 13.00 ч. – гл.ас. д-р Майя Кузова (каб. 3);
26.09.2016 г., 12.00 – 14.00 ч. – доц. д-р Юлиана Чакърова (каб. 6);
28.09.2016 г., 14.30 – 16.30 ч. – доц. д-р Николай Нейчев (каб. 5).