Лекционни курсове

Магистърски програми

  • Теория и методология на превода (магистърски програми „Превод за европейските институции”, „Превод и интеркултурна комуникация”)
  • Стратегия и техника на превода (магистърска програма „Актуална русистика”)
  • Увод в когнитивната лингвистика (магистърска програма „Актуална русистика”)
  • Когнитивна лингвистика и езикова картина на света (избираема дисциплина в магистърските програми „Превод за европейските институции”, „Превод и интеркултурна комуникация”)

Бакалавърски програми

  • Теория на превода (бакалавърски програми РФ, РЕЗЕ, БЕРЕ, Приложна лингвистика)
  • Превод на художествен текст (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
  • Загадките на руската фразеология (идиоматика и менталност) (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
  • Превод на безеквивалентна лексика (факултативна дисциплина в бакалавърската програма РФ)