МЕНТАЛНОСТ И НАЦИОНАЛНА СПЕЦИФИКА НА КОМУНИКАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ

Преподавател: доц. д-р Надя Чернева

Вид на дисциплината: Избираема

Форма на обучение: Редовна (бакалавърска програма Руска филология)

Семестър: VII

Хорариум: Лекции – 30

Кредити: 3

Форма на проверка: Изпит

Методи на оценяване: