Гл.ас. д-р Милена Стойкова

Катедра по руска филология

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Ул.”Цар Асен” 24

Пловдив 4000

Тел.: (+359) 32/261 357 , 261/756

E-mail : milenalub@abv.bg

Дата и място на раждане : 24.12.1969, гр. Пловдив

 

 1. Образование :

Доктор по филология (Държавен институт по руски език „А.С.Пушкин” – Москва, Русия , 2001 г.)

Магистър (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” : руска филология , 1992 г.)

 1. Заемани преподавателски длъжности до момента:

31.01.2011 – понастоящем – главен асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

30.06.2009 – 30.01.2011 – старши асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

31.07.2008 – 29.06.2009 – асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

01.09.2004 – 30.07.2008 – базов учител по руски език и литература в паралелки с интензивно изучаване на руски език в ГХП ”Св.Св. Кирил и Методий”, Пловдив.

1993 – 30.07.2008 – хоноруван асистент в в Катедрата по руска филология / Катедрата по руски език , Катедрата по руски език и литература/ на Пловдивския университет.

13.01.1995 – 01.09.1996 – щатен преподавател по чл. 68 от КТ в Катедрата по руски език и литература / след спечелен конкурс/.

 1. Членство в професионални научни асоциации, дружества, комисии и др.:

МАПРЯЛ

Дружество на русистите в България

 1. Област на научната квалификация : съпоставително езикознание, лексикология, стилистика, комуникативна лингвистика, социолингвистика, лингвокултурология, проблеми на превода ( теория и практика) .
 2. 5. Научни публикации / виж Списък с публикации/
 3. 6. Учебни курсове :

Съвременен руски език – IV част (Стилистика) / Лекционен курс в бакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение), „Руски и западен език” ( редовно обучение).

Съвременният жаргон и културата на общуване / Избираема дисциплина (лекционен курс) в магистърска програма „Актуална русистика”/

Комуникативни пространства на общуващите / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалността „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /

Ключовите думи в съвременната руска реч / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /.

Култура на общуването / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалността „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /

 1. Ръководство на семинарни занятия :

по Стилистика на съвременния руски език / бакалавърска програма за специалността „ Руска филология” ( редовно и задочно обучение) и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /

 1. Практически занятия :

по практически руски език – всички нива и аспекти : лексика, разговорна практика, писмени упражнения, граматика, функционална граматика, превод / бакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение), „Руски език и западен език” ( редовно обучение) , „ Приложна лингвистика“, „ Лингвистика и маркетинг“, „Лингвистика и бизнес администрация“ /.

Практикум по превод / магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация”/

 1. Друга професионална квалификация :

Преводачески опит :

научна и техническа литература

делова кореспонденция и документация

рекламни материали

Консултант при подготовка за придобиване на Международен сертификат за владеене на руски език / Европейска езикова рамка за владеене на езиците/

 1. Преподавателска мобилност:

ERASMUS – Universiti of Szeged Juhasz Gyula Faculti of education, 2012.

 1. Научни проекти :

«Нов тематичен руско-български речник /електронен вариант/»-проект по научно-изследователска программа, финансирана от фонд «Научни изследвания» при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» по договор № ФЛ-41, 2007-2008.

«Нов тематичен българско-руски речник /електронен вариант/»- проект по научно-изследователска программа, финансирана от фонд «Научни изследвания» при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» по договор № РС-ФЛФ-0200/ 15.04.2009, 2009/2010.

LIGHT, VIA LIGHT – Международни проекти, инициирани от МИТРА – Берлин, презентиращи билингвалното обучение, осъществени с финансовата подкрепа на Европейската комисия, 2011 – 2012

Проект BG051РО001 – 3.3.07-0002 „ Студентски практики” – академически наставник / 03.07.2013 – 31.10.2014 г./

Проект BG051РО001 – 3.1.07. -0024 „ Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” – Изследовател, съавтор на бизнес модул в учебната програма / 01.10.2013 – 17.10.2014 г./

 1. Организационен опит :

Сътрудник / 2010 – 2012/ , Методист / 2012 – понастоящем / в Центъра за руски език и култура на Пловдивския университет

Съорганизатор на научни конференции и работни срещи

Координатор при организиране и осъществяване на курсове към Центъра за езици и междукултурна комуникация на Пловдивския университет

Организатор и координатор на международни научни конференции и лингвистични семинари :

Международна културно – хуманитарна акция „ Первый в Космосе”, инициирана от Фонд Русский мир: организиране на Национален конкурс за детска рисунка, Национален конкурс за есе и мултимедийна презентация , Пловдив, януари – април 2011

Международен научно-практически семинар „Лингвистический компонент обучения и исследовательская деятельность     школьников”, Пловдив, 04. – 06. 06. 2011 г.

Методичен семинар „ Билингвалното обучение – теоретичен и практичен аспект”, Банско, 31.10. – 01.11.2011 г.- медиатор.

Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти „Обучение переводческому мастерству”, Пловдив, 16 – 18. 12. 2011 г. , 14 – 17 .12 .2012 г.

Международна научна конференция „Россия в Болгарии и Болгария в России – перспективы сотрудничества в 21 веке”, Пловдив, 29 – 30.03.2012 г.

Работни срещи и кръгла маса „ Русско – болгарские научные / психолого – педагогические / связи” с участието на лектори от МГППУ – Москва и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 18 – 25.04. 2012 г.

Методичен семинар „ Иновационные подходы к обучению РКИ” в рамките на образователна програма на Тулския държавен педагогически университет „ Л.Н.Толстой”- лектор доц. д-р Ю.В.Архангельская/ 19 октомври 2013 г. Пловдивски университет.

Методичен семинар „ Русские : традиции, ментальность, коммуникативное поведение” в рамките на образователна програма на Тулския държавен педагогически университет „Л.Н.Толстой”- лектор доц. д-р Ю.В.Архангельская / 23 ноември 2013 г. Пловдивски университет.

Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти с международно участие „Обучение переводческому мастерству” – Пловдив, 30 ноември, 1,2 декември 2013 г.

Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти с международно участие „Обучение переводческому мастерству” – Пловдив, 14-16 ноември 2014 г.

Председател на КСКомисия по руски език /2012/ , член на КСкомисия по руски език / 2010, 2011/, член на работния екип на КСКампания 2013 , КСКампания 2014 към Филологическия факултет, Председател на КСКомисия по руски език / КСКампания – 2015/. Инициатор за провеждане на състезание по руски език за зрелостници „ Я знаток русского языка“, съорганизатор на провеждането му – 6 февруари, 22 февруари 2015 г.

Член на Комисията по управление на качеството към Филологическия факултет /Институционална акредитация на Пловдивския университет, Програмна акредитация на специалност „Филология” и Програмна акредитация на специалност „Педагогика на обучението по…”2012-2013, Програмна акредитация на специалностите в докторантските програми 2013/2014.

Материално отговорно лице в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет