JChakarova_Za kat. sajt_March 24, 2011Име и фамилия, данни за връзка
Доц . д-р Юлиана Иванова Чакърова  (EN)

Катедра по руска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ул. „Цар Асен“ 24
Пловдив 4000
Тел.:  (+359) 32 / 261 241
E-mail: jchakarova@yahoo.com
julianac@uni-plovdiv.bg

Образование
Доктор по филология: Беларуски държавен университет, Минск, Беларус, 1997
Тема на дисертацията: Местоимения как средство выражения анафорической связи в болгарском и русском текстах. (05.04.18 – Славянски езици). Научен ръководител: проф. д.ф.н. Б. Ю. Норман.

Магистър (с отличие): Специалност: Руски език и литература с втора специалност български език и литература; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 1986

Дипломи и сертификати
Английски
TOEFL (Advanced): ETS (Център за провеждане на образователни тестове), Принстън, Ню Джърси, 1995
English Speechcraft: Център за квалификация, Парадайс Вали, Аризона, 1995
English as a Second Language Certificate (Degree of Proficiency): Професионален институт „Metro Tech“, Финикс, Аризона, 1994
Arizona High School Certificate of Equivalency (GED) – еквивалент на диплома за средно образование в САЩ: Министерство на образованието, Финикс, Аризона, 1994

Локализация на продуктите на Google
Google Product Info (32 products): Google Localization (Google Certification Program), 2015
Google – New Product Lines (10 products): Google Localization (Google Certification Program), 2014
Current Google Tools and Style Guides: Google Localization (Google Certification Program), 2013
Google Chrome and Its Localization: Google Localization (Google Certification Program), 2011
Google Style / Linguistic Certification: Google Localization (Google Certification Program), 2009

Руски
Актуальные проблемы преподавания русского как иностранного: Тулски държавен педагогически университет „Л. Н. Толстой“, 2012
Методика преподавания русского языка: Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, 2008
Современный русский язык и культура: Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”, 1988

Превод
Современный переводчик – вызовы и положительные практики: Нов български университет; Пермски национален изследователски политехнически университет, Русия, 2014
Подготовка переводчиков в ХХІ веке: Нов български университет; Пермски национален изследователски политехнически университет, Русия, 2013
OPTIMALE (Optimizing Professional Translator Training in Multilingual Europe): Университетът в Рен, Франция, 2013
Обучение переводческому мастерству: ПУ (със съдействието на фонда „Русский мир“), 2012, 2013, 2014

Област на научната квалификация
Когнитивна лингвистика, лингвоконцептология, семантика, лингвокултурология, теория и практика на превода, съпоставително езикознание, лингвистика на текста / дискурсивен анализ, морфология, стилистика на съвременния руски език, методика и практика на преподаването на чужди езици (руски, английски, български като чужд)

Специализации и тренинги
„Фокус и приоритети в дейността на езиковия отдел на Европейската комисия“ – семинар, организиран от представителството на ЕК в България. Пловдив, март 2015
Онлайн тренинг по 32 продукта за локализация на Google. Google Localization (Google Certification Program), януари 2015
Онлайн тренинг по 10 нови за екипа продукти за локализация на Google. Google Localization (Google Certification Program), октомври 2014
„Да бъдеш преводач – възможности и предизвикателства“ – конференция и семинар, организиран от БАППА (Българска асоциация на професионалните преводачески агенции). София, септември 2014
„Терминологични и стилистични аспекти при превода на документи за ЕК“ – семинар, организиран по програмата на ЕК „Visiting Translator Scheme“. Пловдив, април 2014
„Translating and Interpreting for Our Citizens“ – конференция и кръг семинари за представителите на академичните институции по най-добри практики при създаването на учебни програми и подготовката на писмени и устни преводачи. Съвместна инициатива на генералните дирекции „Писмени преводи“ и „Устни преводи“ на Европейската комисия. Брюксел, март 2014
Онлайн тренинг по актуализираното ръководство Google Style Guide. Google Localization (Google Certification Program), ноември 2013
„Rethinking Lifelong Translator Training“ – конференция и кръг семинари за представителите на академичните институции по мениджмънт на подготовката на преводачи, влиянието на машинния превод, адекватността на учебните планове на преводаческите програми на стратегията на ЕМТ. Европейската комисия, Брюксел, септември 2013
Използването на платформата Moodle в обучението. Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, март – май 2013
Новият формат на научно представяне Science Slam. Нов български университет, София, март 2013; ноември 2014
Семинар „Актуални проблеми на българския правопис и пунктуация“. Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, март 2013
Международен уъркшоп за преподаватели – специфични компетенции на преподавателите по превод в рамките на проекта OPTIMALE. Пловдив, февруари 2013
„Translating Skills into Jobs“ – конференция и кръг семинари за представителите на академичните институции по развитие на преводаческите компетенции и създаване на учебни планове и програми, адекватни на пазара на труда. Европейската комисия, Брюксел, ноември 2012
Семинар по актуалните проблеми на преподаването на руски език като чужд. Тулски държавен педагогически институт „Л. Н. Толстой“, октомври 2012
Кръг семинари и уъркшоп за преподаватели по проблемите на превода и подготовката на преводачи за европейските институции. Център за преводи към органите на Европейския съюз, Люксембург, ноември 2010
Онлайн тренинг за същността и локализирането на Google Chrome. Google Localization (Google Certification Program), февруари 2011
Онлайн тренинг за особеностите при локализирането на Google на български (Google Style Guide). Google Localization (Google Certification Program), октомври 2009
Семинар по методика на преподаването на руски език като чужд (Нови тенденции в преподаването). Център за международно образование на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, октомври 2008
Уъркшоп за преводачи, организиран от Европейската комисия. Пловдивски университет, Пловдив, ноември 2005
Уъркшоп по английски език и ораторско майсторство. Професионален институт „Metro Tech“, Финикс, Аризона, 1995
Квалификационни класове в езикова среда по английски език за напреднали. Професионален институт „Metro Tech“, Финикс, Аризона, 1994–1997
Квалификационен курс за преподаватели по руски език като чужд. Московски държавен университет, Москва, Русия, ноември – декември 1988
Едносеместриално включено обучение по специалността Руска филология. Кубански държавен университет, Краснодар, Русия, септември 1985 – януари 1986
Едногодишно включено обучение по специалността Руска филология. Институт за руски език „А. С. Пушкин“, Москва, Русия, септември 1984 – юни 1985
Стаж по руски език в езикова среда. Кишиневски държавен университет, Кишинев, Молдова, юли – август 1983

Лекционни курсове
Магистърски програми
Когнитивна лингвистика (магистърска програма „Актуална българистика“)
Увод в когнитивната лингвистика (магистърска програма „Актуална русистика“)
Когнитивна лингвистика и езикова картина на света (избираема дисциплина в магистърските програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“)
Теория и методология на превода (магистърски програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“)
Приложни аспекти на преводната теория (избираема дисциплина в магистърските програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“)

Бакалавърски програми
Съвременен руски език (Морфология) (бакалавърски програми РФ, Приложна лингвистика, Лингвистика и маркетинг, РЕЗЕ и БЕРЕ)
Езикова картина на света (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
Превод на художествен текст (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)

Други четени до момента лекционни курсове
Увод в теорията на превода (бакалавърски програми РФ, Приложна лингвистика, РЕЗЕ, БЕРЕ)
Фонетика и лексикология на съвременния руски език (бакалавърски програми РФ и БЕРЕ)
Превод на безеквивалентна лексика (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
Загадките на руската фразеология (идиоматика и менталност) (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
Съвременният руски език в контекста на културата (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
Бизнес комуникация (бакалавърска програма РФ)

Водени семинарни занятия
Съвременен руски език (Морфология) (бакалавърска програма РФ)
Увод в теорията на превода (бакалавърска програма РФ)
Стилистика на съвременния руски език (бакалавърска програма РФ)
Фонетика и лексикология на съвременния руски език (бакалавърска програма РФ)

Практически занятия
по руски език
– всички нива и аспекти: граматика, превод, писмена реч, лексика, разговорна практика; за филолози (бакалавърски програми РФ, Приложна лингвистика, РЕЗЕ, БЕРЕ) и нефилолози
– практикум по превод (магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация“)
– практикум по руски език (магистърска програма „Актуална русистика“)
по английски език
английски за специални цели / в сферата на туризма (магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма“)
английски език – всички нива в Центъра за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет на ПУ
по български език като чужд
– за преводачи към Европейската комисия, изучаващи български
– за чужди студенти в ПУ по програма „Еразъм“, на летни езикови школи и др.

Заемани преподавателски длъжности до момента
2013 – досега – доцент в Катедрата по руска филология в ПУ
1995 – 2013 – главен асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
1991 – 1995 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
1988 – 1991 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
1986 – 1988 – преподавател по руски език в училище „Иван Вазов“, Пловдив

Друга професионална квалификация
Многостранен преводачески опит (руски, английски, български във всякаква комбинация)
Превод (от руски и сръбски на английски) на голямо количество архивни материали за фондацията „Франк Лойд Райт“, Талиесин, Аризона
Художествени преводи от български на английски, публикувани в американски списания; художествени преводи от български на руски
Преводи на научна литература (от английски и руски на български)
Списък с публикуваните преводи
Консекутивен превод на научни форуми и работни срещи

Преподавателска мобилност
Лекции пред чуждестранни преподаватели и студенти в рамките на програмите за преподавателска мобилност

CEEPUS
Институт по руска филология към университета „Адам Мицкевич“, Познан, Полша, 2005

Erasmus
Университетът в Гент, Белгия, 2010
Сорбона, Париж, Франция, 2010
Университетът във Флоренция, Италия, 2009
Университетът в Сегед, Унгария, 2008
Сорбона, Париж, Франция, 2007
Семинар по славянска филология, университетът „Гьорг-Август“, Гьотинген, Германия, 2006

Ръководство на дипломанти
Над 25 дипломанти от магистърските програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“ и „Културни и социални дейности в туризма“, успешно защитили магистърските си тези (над 15 от тях с отлична оценка).
Списък с темите

Публикации
2 монографии (едната под печат); над 50 статии в научни списания в България и в чужбина; научни съобщения; електронни публикации в научно-образователни сайтове; научно-приложни съобщения в преводачески сайт; публикации във в. „Пловдивски университет“ и др.
Списък с научните публикации

Участия в конференции и научни форуми, презентации
Над 55 доклади и презентации на български, руски и английски на конференции, работни срещи, семинари, кръгли маси.
Списък с презентациите

Участие в проекти
Над 10 участия в международни, национални и университетски изследователски и приложни проекти.
Международни
VOCAL-Medical, 2014 – 2016 – ръководител на българския екип. Преодоляване на езиковите и комуникационните бариери в сферата на здравеопазването: мултиезична платформа с езикова и културологична информация за медицинския сектор; интерактивни материали. В рамката „Трансфер на иновации“ по програма Леонардо да Винчи, спонсориран от програмата на Европейския съюз Учене през целия живот 2007–2013. 15 партньорски академични институции и специализирани организации от 10 държави. www.vocal-medical.eu
Via Light, 2011–2013. Подготовка и повишаване на квалификацията на педагозите за работа с деца билингви в Европа. http://vialight.eu/en/partners.html
OPTIMALE, 2010–2013. Оптимизиране на подготовката на професионални преводачи в многоезична Европа. Академична мрежа от 64 университета. http://www.translator-training.eu/optimale/
EUNoM (European Universities’ Network on Multilingualism), 2010–2012. Университетска мрежа, финансирана от програмата на Европейския съюз Учене през целия живот. Участват 24 европейски университета. http://eunom.uoc.edu
EMT Network (European Master’s in Translation Network) – ръководител на проекта. Мрежа от магистърски преводачески програми към Европейската комисия
VOCAL (Vocationally Oriented Culture and Language, бълг. Професионално ориентирани култура и език), 2007–2009 – координатор на българския екип. Мултиезична платформа с езикова и културологична информация; интерактивни материали. В рамката „Трансфер на иновации“ по програма Леонардо да Винчи, спонсориран от програмата на Европейския съюз Учене през целия живот 2007–2013. Партньори от 12 европейски държави. www.vocalproject.eu

Национални
Студентски практики, 2013–2014

Университетски (финансирани от поделение „Научно-приложна дейност“ в ПУ)
Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация, 2011–2012
Нов тематичен българско-руски речник (електронна версия), 2009–2010
Нов тематичен руско-български речник (електронна версия), 2007–2008
СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ – списание за славянски езици, литератури и култури, 2006–2007. Списанието продължава да се издава, като се финансира от Филологическия факултет на ПУ и външни спонсори
Иновации в изследванията на руския език, литература и култура, 2005–2006
Участие в комисии и редакционни колегии
Заместник главен редактор на списание СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ (Списание за славянски езици, литератури и култури), издание на Филологическия факултет на ПУ
Член на комисията по научноизследователската и издателската дейност при Филологическия факултет и на редакционния екип на Научните трудове на ПУ (от 2005 г. досега – 25 тома)
Председател на държавните изпитни комисии по руски език (бакалавърски програми) и на магистърските програми „Актуална русистика“, „Превод за европейските институции“ и „Превод и интеркултурна комуникация“
Съставителство и редакторство
Общо над 40 тома (като член на редакционни екипи); над 100 редактирани текста; над 80 написани рецензии
Списък с изданията

Организационен опит
Изпълняващ длъжността ръководител на Катедрата по руска филология
Ръководител на магистърските програма „Превод за европейските институции“ и „Превод и интеркултурна комуникация“
Директор на академичните програми на Центъра за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет на Пловдивския университет
Сътрудник на Центъра за руски език и култура към Пловдивския университет
Ръководител и координатор на проекти
Организатор на международни работни срещи по проекти
Организатор и съорганизатор на международни научни конференции и лингвистични семинари
Координатор на екипа, отговарящ за организираното от Катедрата по руска филология състезание за зрелостници „Я знаток русского языка“
Организатор на студентски изследователски сесии, стажове в България и чужбина, конкурси, уъркшопове

Владеене на чужди езици
руски (четене, говорене, писане) – отлично
английски (четене, говорене, писане) – отлично
немски (четене, говорене, писане) – добре

Участие в професионални научни асоциации
МАПРЯЛ
Съюз на учените в България
Дружество на русистите в България

Награди
Номинация за превод, първи места на олимпиади и конкурси, златни медали и др.
Списък с по-важните награди