Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Вид на дисциплината: Избираема

Форма на обучение: Редовна

Семестър: II

Хорариум: Лекции – 15

Кредити: 2

Методи на оценяване: Тест и курсов проект

Цели на курса: Да предложи на студентите системен подход при разглеждане на отделните етапи и периоди в развитието на българската култура.

Анотация: Дисциплината представлява общ курс по история на българската култура, прагматично ориентиран към студентите от магистърската програма „Културни и социални дейности в туризма”. Разглеждането на някои основни теми и специфични проблеми на отделните етапи в историческото развитие на българската култура цели структурирането и изграждането на една цялостна теория за културата, през чиято призма са представени и основните постижения в тази сфера на обществения живот. Особен акцент се поставя върху уникалността и закономерностите на културно-историческия процес. Очертават се определени тенденции и насоки на развитие.

 

Основни теми:

 

  1. Цялостна теория за културата – представяне на човека и културата като биологично, социално и психологическо единство. Фактори, оказващи въздействие върху формирането и развитието на културата.

Основни понятия, теории и направления: теорията на световните културни контакти, теорията на акултурацията, културата като знаково-семиотична система, „вълновата” теория в историята на цивилизацията и др.

Възможности за типология на културите: източни и западни култури, студени и топли култури и др.

Периодизация на българската култура.

  1. Проблеми на генезиса. Първоизточници на българската култура.

Праисторическата цивилизация по българските земи.

Цивилизацията на траките – тракийски светилища и гробници; тракийските градове; тракийските съкровища; тракийските конници; Орфей и орфизмът – мит и история; езикът на траките.

Античната култура. Цивилизацията на Елада в българските земи. Римската цивилизация в българските земи. Античното наследство в общия код на българската култура.

Българската цивилизация

 

  1. Формиране на етническата идентичност на българската култура.

Българската християнска култура.

Византийската цивилизация и византийският културен модел – степен на заемките и съотношение към оригиналната местна традиция.

Българският принос в славянската и общочовешката култура.

Промени във византийския културен модел – създаване на византино-славянска цивилизация.

 

  1. Потенциал и постижения на българската култура през Средновековието.

Българската култура през 9 – 11 век. Процес на християнизация на културата: изграждане на новите институции и учреждения на културата; строителство на църкви и манастири; развитие на монументалната живопис; развитие на българската литература в два книжовни потока – официален и апокрифен.

Българската култура под византийско робство 11 – 12 век.

Българската култура през 13 – 14 век. Търновската книжовна школа – връх на духовните усилия на българското средновековие. Развитие на българската архитектура в църковното строителство и на българската църковна и миниатюрна живопис. Развитие на химнографията и музикалното творчество.

 

  1. Българската култура през 15 – 17 век.

Манастирите – основни духовни и книжовни средища през робските векове.

Развитие на народната култура – закономерна компенсация в новата културна ситуация.

Тенденция на унификация на балканските култури след 15 век.

 

 

  1. Българската култура през Възраждането 18 – 19 век. Особености на прехода от средновековна към модерна култура. Формиране на възрожденската интелигенция. Обособяване на новобългарския говорим и писмен език – главен инструмент на културното развитие. Изграждане на новите институции и учреждения на културата.

Книжовен живот – полагат се основите на модерната българска литература. Начало на активна просветителска дейност и издаване на учебници, на периодичния печат и научното творчество.

Архитектура и строителство – традиции и новаторство. Оформяне на българския национален стил – Колю Фичето.

Живопис – първите български живописни школи: Тревненската, Банската, Дебърската, Самоковската; български зографи и живописци: Захари Зограф, Тома Вишанов, Станислав Доспевски, Христо Цонев, Георги Данчов и Николай Павлович.

Развитие на художествените занаяти – дърворезбарство, каменоделство, златарство и др.

Развитие на музикалната и песенна култура. Зараждане на българския театър.

 

  1. Културата на буржоазното общество в България 1878 – 1944 г. Професионализация на буржоазната култура в съответствие с традициите на Възраждането. Институционализиране на българската култура в условията на свободното държавно развитие. Балансиране между националната самобитност на българската култура и нейното наложително европеизиране и модернизация.

 

  1. Съвременна българска култура. Проблеми, тенденции, насоки на развитие.

 

Препоръчителна литература:

 

Ангелов, Д. Византия – Духовна култура. Издателство „Идея”, 1994

Аретов, Н. Българското възраждане и Европа. София, 1995

Бешевлиев, В. Първобългарите, бит и култура. София, 1981

Божилов, И. Културата на Средновековна България. София, 1996

Божков, А. Българската икона. София, 1985

Ваклинов, С. Формиране на старобългарската култура VI – IX век. София, 1977

Генчев, Н. Българската култура XV – XIX век. София, 1988

Генчев, Н. Културни влияния върху българското възраждане. София, 1971

Генчев, Н., Даскалова, К. (състав.). Енциклопедия. Българска възрожденска интелигенция. София, 1988

Георгиев, В. Траките и техният език. Издателство на Българската академия на науките, София, 1977

Даскалов, Р. Между „Изтока” и „Запада”. Български културни дилеми. София: ЛИК, 1998

Димитров, Б. Българската християнска цивилизация и българските манастири. Фондация КОМ, 2007

Дуйчев, И. Византия и славянският свят. София, 1998

Дуйчев, И. Проучвания върху средновековната българска история и култура. София, 1981

Дуриданов, И. Езикът на траките. София, 1976

Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство. София, 1966

Мавродинова, Л. Земенската църква. София, 1980

Мавродинова, Л. Стенописите на църквата Св. Четиридесет мъченици във Велико Търново. София, 1974

Манова, Е. Българска стенопис XVI – XVII век. София, 1985

Овчаров, Д. Ранновизантийската култура по българските земи IV – VI век. Летера, 2008

Радева, М. Културната политика на българската държава, 1885 – 1908. 2 изд. София, 2002

Рашев, Р. Прабългарите през V – VII век. София, 2005

Тотев, Т. Преславската керамична икона. София, 1988

Филов, Б. Старобългарското изкуство. София, 1993

Фол, А. „Orphica Magica I”. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2004

Фол, А. История на българските земи в древността. Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация, 2008

Цончева, М. Църквата Св. Георги в София. София, 1979

Чавръков, Г. Българските манастири. София, 1974