Приемно време на членовете на Държавната изпитна комисия:
25.09.2016 г., 11.00 – 13.00 ч. – гл.ас. д-р Майя Кузова (каб. 3);
26.09.2016 г., 12.00 – 14.00 ч. – доц. д-р Юлиана Чакърова (каб. 6);
28.09.2016 г., 14.30 – 16.30 ч. – доц. д-р Николай Нейчев (каб. 5).