Таня Василева Атанасова

Списък на публикации

 

І. Публикации в научни сборници и списания (доклади на конференции):

 1. Образът на провинциалния град в късните разкази на Чехов // НТ на ПУ, т.27, кн.1, 1989, Филоло­гии, стр. 207-212.
 2. Об одной комической паре в пьесе Чехова “Три сестры” (съавтор М. Кръстева) // НТ на ПУ, т.29, кн.1, 1991, Филологии, стр. 435-443.
 3. Смеховое поведение персонажей в пьесе Чехова “Три сестры” (съавтор М. Кръстева) // Наци­о­нал­на конференция “Млада академична русистика”, София, юни 1991.
 4. О пространственно-временных координатах Гоголевского “Ревизора” // “Художественное время и пространство в русской литературе”. Международный симпозиум МАПРЯЛ. София 1992.
 5. Державин в духовной критике Гоголя – // Паисиеви четения, ПУ, май 1993.
 6. О нескольких мотивах в повести А.П.Чехова “Степь” // Па­и­си­е­ви четения, 3 юни 1994.
 7. Повесть “Степь” А. П. Чехова – аспекты поэтики // Между­на­ро­дный сим­по­­зиум МАПРЯЛ: “Проблемы поэтики русской ли­те­ратуры и срав­ни­тель­ные аспекты ее исследования”. София, 5-6 април 1995.
 8. Сборник “В сумерках” А.П.Чехова в контексте титрологии // Юбилейна научна конференция с международно участие “50 години Руска фи­лология в СУ “Св. Климент Охридски”, Со­фия, октомври 1996.
 9. Диалогические связи эпистолярного и художественного твор­че­­ст­ва А.П.Чехова в конце 1880 гг. // Паисиеви четения 1997.
 10. Символический горизонт в повести “Степь” Чехова // НТ на ПУ, т. 37, кн. 1, 1999. Филология. Стр. 629 – 636.
 11. Степ” на А.П.Чехов: жанрови аспекти // Паисиеви четения 01.11.2000.
 12. Вопрос о человеческом достоинстве в прозе А. П. Чехова // “ІІІ Сла­­вистические чтения памяти профессора П. А. Дми­триева и профессора Г. И. Сафронова. Материалы международной науч­ной конференции (сентябрь 2001)”. Санкт-Петербург. Филологический факультет СПбГУ, 2002, стр. 138-140.
 13. Принципът на мозайката” и прозата на Чехов // Четене на ли­тера­тур­ната класика. Юбилеен сборник в чест на 60-го­ди­ш­ни­ната на професор д.ф.н. Петко Троев; “Факел”, Со­фия, 2002, стр.122-127.
 14. Литературните проекти на Борис Акунин. Предварителни бележки // НТ на ПУ, т.40, кн.1, 2002, Фило­ло­гия, стр. 149-156.
 15. Младостта и любовта срещу “калъфния живот”, или Един възможен урок върху Чеховия разказ в 10 клас (конспект) // Болгарская русис­ти­ка 2002, № 2, стр. 46 – 50. // http://orus.slavica.org/node/1795 (Общество русистов Софии, 4 март 2006)
 16. За антропологията на А. П. Чехов // Юбилейни Паисиеви четения 30 години филология. Международен славистичен симпозиум, ноември 2003, Пловдив (“Об антропологии А.П.Чехова”. Сб. с резюмета, стр. 38)
 17. Чехов като автор на три некролога (вместо възпоменание) // сп. „Славянски диалози”, 2004 № 1, Пловдив, стр. 64-67.
 18. Траектории детства в прозе Чехова // Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Съставител Л. Димитров. София, „Факел”. 2004. Стр.56-61.
 19. О Чеховской титрологии // Слово, време, литература. Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. И. Цветков. София, 2004, стр. 83-88.
 20. Препариране на чайки (Б. Акунин) // сп. „Славянски диалози” 2005 № 2/3, стр. 158-166.
 21. О поэтической ономастике Чехова // Конференция МАПРЯЛ: “Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры”. Пловдив, 31.10-3.11.2006. Сборник докладов. Том ІІ. УИ “Паисий Хилендарски” 2007. Стр. 166-174.
 22. Мотив странствия молодого человека в русской литературе ХVІІХІХ вв. (Конспект к теме) (съавтор М. Кръстева) // Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы ХІ конгресса МАПРЯЛ, Варна 17-23 сентября 2007. Т. 7. Русская литература: история и современность. Heron Press. София. 2007. Стр. 45-52.
 23. Мотивы и образы детства у Толстого и Чехова // Сб. Материалы международной конференции “Литературное наследие Л.Н.Толстого”. Istanbul, 13-15.11.2008. с. 34-40.
 24. Човекът у Толстой между войната и мира. // Болгарская русистика 2010/3-4, с. 113-125. http://journals.slavica.org/index.php/bulrus/article/view/370
 25. Чехов в диалоге с Достоевским (рассказ „Убийство”) // Международна юбилейна научна конференция 250 години История славянобългарска, 2-3 ноември 2012. ПУ.
 26. За монаха таксидиот и „Идиот” на Ф.М. Достоевски. Филологически бележки // Международна юбилейна научна конференция 40 години филологии ПУ, 11-12 окт. 2013.

 

ІІ. Рецензии:

 1. За книгата на Н. Нейчев “Ф. М. Достоевски – тайнст­ве­на­та поетика” (Пловдив, “Макрос 2000”, 2001) // Болгарская русистика 2002’3-4, стр.106-108. // Славянски диалози 2004 № 1, стр. 135-137.
 2. За постмодернистките вълци – санитари на литературната гора (Владимир Катаев. Игра с отломъци. Съдбата на руската класика в епохата на постмодернизма. София. УИ “Св. Климент Охридски”, 2006) // в. “Култура”, 21 септември 2007. Стр. 8.; – Владимир Б. Катаев. Игра с отломъци. Съдбата на руската класика в епохата на постмодернизма. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2006, 236 с. // сп. „Славянски диалози”, година V-VІ, книжка 9, Пловдив, 2009. Стр.188-190.
 3. Литературоведът преводач или за ползата и опасността от съседството (Василий Пушкин. Опасният съсед. Превод и коментарен апарат Людмил Димитров. Диоген.BG, 2008). // “Литературен вестник”, год. 19, брой 23 (24-30.06.2009), с. 4. // в. „Култура”, брой 33 (2560), 02 октомври 2009.
 4. За една вече наградена книга (Николай Нейчев. Литература и Месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ в. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009) // сп. „Славянски диалози” (под печат).

 

 

 

ІІІ. Публикации в литературни списания, вестници, сборници; предговори:

 1. За Чехов – за енциклопедичността (предговор и със­та­ви­тел­ст­во) // Антон Чехов. Разкази. Три сестри. София, “Анубис”, 2001, стр. 7-28.

2.“Мъченик на нравствената самота” (195 години от рождението на Николай Гогол) // в. „Пловдивски университет”, май 2004, стр. 8.

 1. „Ще видим небето в елмази” (150 години от рождението на Антон Павлович Чехов) // в. „Пловдивски университет”, бр. 1-2 (396-397), година ХХVІІІ, 22 февруари 2010, стр. 18.
 2. Лев-Толстоевото предизвестено оттегляне от света (100 години от смъртта на Лев Николаевич Толстой) // в. „Пловдивски университет”, бр. 5 (400), година ХХVІІІ, 20 май 2010, стр. 4.
 3. За спасителната тъга и спасителното страдание у Чехов. Юбилейни потпури. // сп. „Страница” 2 / 2010, стр. 136-141.
 4. Особенности перевода „духовной прозы” // сб. Научно-практический семинар Обучение переводческому мастерству (ПУ, Центр русского языка и культуры фонда „Русский мир”), 14-16 дек. 2012.

 

ІV. Преводи от руски (на художествена литература и статии – подбор):

 1. Н.В. Гогол. Духовна проза. „Комунитас”, София, 2012.
 2. Борис Евсеев. Овенът // сп. „Страница” 1 / 2012, стр. 93-103.
 3. А. Н. Островски. Таланти и поклонници // Драматичен театър Пловдив, 2013.
 4. Анатолий Корольов. Дами пики // сп. „Страница” 4 / 2013, стр. 44-74.
 5. Юрий Мамлеев. Черното огледало // сп. „Страница” 4 / 2014, стр. 76-82.
 6. Борис Евсеев. Тенденции в развитието на руския литературен процес в началото на ХХІ век // Чуждоезиково обучение, година ХLI, книжка 5, 2014, стр.608-618.