Състав

 

Ръководство на Факултета тел. email
Проф. д-р Илиян Иванов Иванов
Декан
349 ivanov @ uni-plovdiv.bg
Ирина Иванова Керина
Секретар на факултета
402 kerina @ uni-plovdiv.bg
Филка Чавдарова Чавдарова
Инспектор Учебен отдел
319 fchavdarova @ uni-plovdiv.bg

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова
Ръководител катедра
420 vanlek @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Петя Емилова Маринова 445 marinova @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 230 angel @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова
263 jorpste @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Галя Костадинова Тончева 445 toncheva @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Кирила Трифонова Стойнова 324 stoynova @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Павел Руменов Янев 324 p.r.qnev @ abv.bg
химик Милена Колева Славова 428 milena @ uni-plovdiv.bg
химик Петя Александрова Петрова 463 palex @ uni-plovdiv.bg
докторант Мариян Неделчев Христов mariqn.nedelchev1 @ abv.bg
докторант Станислава Стефанова Стефанова stanislava_017 @ abv.bg

Аналитична химия и компютърна химия
Доц. д-р Кирил Костов Симитчиев
Ръководител катедра
337 k.simitchiev @ uni-plovdiv.bg
Проф. дхн Пламен Николов Пенчев 442 plamen @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Николай Тодоров Кочев
447 nick @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски 449 atanas @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева 337 georgieva @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева 398 vessy @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Евелина Константинова Върбанова 467 evarbanova @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Слава Христова Цонева 470 slava.tsoneva @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Лидия Иванова Кайнарова 467 lykainarova @ gmail.com
Ас. Ася Димитрова Христозова 470 asiahristozova @ gmail.com
Ас. Димитър Генчев Стоицов
442 stoitsov @ uni-plovdiv.bg
Ас. Венета Емилова Пандева
470 venetapandeva @ uni-plovdiv.bg
химик Петя Николова Балабанова
398 balabanova @ uni-plovdiv.bg
химик Стиляна Николаева Семерджиева
398 semerdjieva @ uni-plovdiv.net
физик Стоян Иванов Тенев 461 sttenev @ uni-plovdiv.bg
докторант Гергана Илиева Танчева gerganatancheva1 @ gmail.com

Органична химия
Проф. д-р Илиян Иванов Иванов
Ръководител катедра
349 iiiliyan @ abv.bg
Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова 349 taniaat @ abv.bg
Доц. д-р Стела Миронова Статкова – Абегхе
264 stab @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Румяна Иванова Бакалска 464 bakalska @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 349 angelov @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Димитър Георгиев Божилов 308 bozhilov @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов 348 manolov @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Йордан Иванов Стремски 346 stremski @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова 464 minatodorova @ uni-plovdiv.bg
химик Катя Димитрова Станчева 409 kads @ uni-plovdiv.bg
химик Сезан Салим Ахмед
409 skank1998 @ uni-plovdiv.bg
докторант Йорданка Димитрова Сапунджиева
danimollova1976 @ gmail.com
докторант Мария Валентинова Бъчварова
maria_bychvarova @ abv.bg
докторант Миглена Златкова Милушева
maladzhova @ gmail.com

Физикохимия
Доц. д-р Нина Димитрова Димчева
Ръководител катедра
309 ninadd @ uni-plovdiv.bg
Проф. дхн Васил Борисов Делчев
466 vdelchev @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Мария Костадинова Стоянова
469 marianas @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Димитър Николаев Петров 206 petrov_d_n @ abv.bg
Гл. ас. д-р Ванина Василева Колчева 469 vanina_1988 @ abv.bg
Гл. ас. д-р Христиана Николаева Кръстева 820 hnikolaeva @ gmail.com
Ас. Мария Генова Пимпилова 309 mariq.pimpilova @ gmail.com
химик Иванка Георгиева Ангелова
468 ivanka_angelova @ uni-plovdiv.bg

Химична технология
Доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова
Ръководител катедра
269 maioan @ uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Гинка Атанасова Антова
290 ginant @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Георги Иванов Патронов
411 patron @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Жана Юлиянова Петкова 390 zhanapetkova @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева 390 olga @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова 310 irena_kostova @ uni-plovdiv.bg
Ас. Иван Запрянов Илиев 411 ivanz.iliev @ uni-plovdiv.bg
химик Жанет Бориславова Симеонова 245 simeonova @ uni-plovdiv.bg
докторант Катя Петрова Христова
kathhristova @ gmail.com
докторант Лилия Стоянова Стоянова
liliqstoqnova @ gmail.com

* Всички телефони се набират автоматично с код 261 и вътрешен номер