Проф. дхн Васил Борисов Делчев

Катедра Физикохимия

Кабинет 306
Тел. (032 261) 466, моб. тел. 0887 33 21 61
e-mail: vdelchev @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-8305-413X
Scopus ID: 6603148025
 
Home page: http://web.uni-plovdiv.bg/vdelchev/physchem/vdelchev/
 
Биографични данни:
Средно образование: 1989 – 1993 г., ОМГ „Акад. К. Попов” – гр. Пловдив
Висше образование: 1993 – 1998, ПУ „П. Хилендарски“, спец. Химия
Месторабота:
1) 1997 г. – 2000 г., химик – кат. Физикохимия на ПУ
2) 2000 г. – 2007 г., асистент, старши асистент, главен асистент – кат. Физикохимия на ПУ
3) 2007 г. – 2016 г., доцент (ВАК) – кат. Физикохимия на ПУ
4) 2016 г. –  професор  – кат. Физикохимия на ПУ

Преподавани курсове:
1) Квантова химия (Строеж на веществото) – задължителна дисциплина
2) Квантовохимични методи – задължителна дисциплина
3) Физикохимия I. и II. част – задължителна дисциплина
4) Радиоактивност и радиационна култура – избираема дисциплина
 
Онлайн ресурси за учебна работа:

1) лекции, семинари, упражнения –  http://web.uni-plovdiv.bg/vdelchev/physchem/
2) материали в Moodle
 
Дисертация:
1) “Електронна структура и вибрационни спектри на 1,3- пропандиал и 2,4-пентандион и тавтомерните им енолни форми”, ОНС Доктор, 2002 г. (СНС „Органична химия  и органична технология – ВАК, гр. София)
2) „Изследване на водородните връзки, протонния пренос и релаксационните механизми на възбудените състояния на β–дикарбонили и ароматни биоорганични съединения”, НС Доктор на химическите науки, 2013 г. (ПУ „П. Хилендарски” – гр. Пловдив)

Научна тематика:
1)            Изследване на механизми на химични реакции на органични и комплексни съединения в основно и възбудено състояни с помощта на квантовохимични методи.
2)            Прахова рентгенова дифракция – изследване на кристалната структура на кристални образци.
 
За повече информация: http://web.uni-plovdiv.bg/vdelchev/physchem/vdelchev/

Избрани публикации:
1) V. B. Delchev, E. Horkel, D. Svatunek, „Excited-state photocycodimerization of 6-azauracil to oxazetidine cyclodimer:  a mechanism elucidation in water surroundings“ (2020) Journal of Molecular Strucutre, 1205, 127571(8). DOI:10.1016/j.molstruc.2019.127571
 
2) E. P. Yankov, R. I. Bakalska, E. Horkel, D. Svatunek, V. B. Delchev, „Experimental and theoretical study of the excited-state tautomerism of  6-azauracil in water surroundings” (2018) Chemical Physics (Special issue – “70th Wolfgang Domcke”), 515, 663-671. DOI10.1016/j.chemphys.2018.07.022
 
3) P. Kancheva, D. Tuna, V. B. Delchev, “Comparativestudyofradiationlessdeactivationmechanismsincytosineand 2,4-diaminopyrimidine” (2016) J. Photochem. Photobiol. A, 321, 266-274.  DOI:10.1016/j.jphotochem.2016.02.011 ISSN: 1010-6030
 
4) C. Rabong, C. Schuster, T. Liptaj, N. Prónayová, V. B. Delchev, U. Jordis, J. Phopase,  “NXO beta structure mimicry: an ultrashort turn/hairpin mimic that folds in water” (2014) RSC Advances, 4, 21351-21360.DOI: 10.1039/c4ra01210k
 
5) V. B. Delchev, W. Domcke, “Ab initio study of the cyclodimerization of uracil through butane-like and oxetane-like conical intersections” (2013) J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry, 271, 1-7. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2013.07.015
 
6) R. Karaminkov, S. Chervenkov, V. Delchev, H. Neusser, „High-Resolution Mass-Selective UV Spectroscopy of Pseudoephedrine: Evidencefor Conformer-Specific Fragmentation“ (2011) J. Phys. Chem. A, 115:34,9704–9713. DOI: 10.1021/jp201399s
 
7) V. B. Delchev, Ivan G. Shterev, “Photoinduced disruption of the strong intramolecular H-bond in the enol form of acetylacetone: mechanisms of radiationless decay” (2011) Computational and Theoretical Chemistry, 967, 152-159. DOI: 10.1016/j.comptc.2011.04.009
 
8) V. B. Delchev, A. L. Sobolewski, W. Domcke, “Comparison of the non-radiative decay mechanisms of 4-pyrimidinone and uracil: an ab initio study” (2010) Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 5007 – 5015.DOI: 10.1039/b922505f