Система за качеството

By , май 20, 2008 11:59 am

В периода от 09. 10. – 25. 10. 2017 г. Университетската комисия по оценяване и акредитация проведе вътрешен одит на Химическия факултет.

Доклад от проведен одит – 2017 г.


На 3 февруари 2017 год. от 10:00 часа в Деканата на факултета ще се проведе обучение във връзка с приетите нови критерии за следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища.


Комисия по качеството при Химическия факултет на ПУ “П. Хилендарски”
Председател:
доц. д-р Виолета Стефанова – тел. 337
Членове:
доц. д-р Петя Маринова
доц. д-р Румяна Бакалска
доц. д-р Георги Патронов
доц. д-р Димитър Петров
Петя Балабанова
студент Йорданка Стратиева – специалност «Компютърна химия»

Документи

 1. Система за осигуряване и оценка на качеството
 2. Критерии за следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища.
 3. Анкета №1
 4. Анкета №2
 5. Анкета №3
 6. Анкетна карта за завършили ОКС Магистър, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …
 7. Анкетна карта – базов учител

 

Доклади на комисията:

 1. Резултати от Анкета №2 за учебната 2007 – 2008 година.
 2. Резултати от Анкета №2 за учебната 2009 – 2010 година.
 3. Резултати от Анкета №2 за учебната 2010 – 2011 година.
 4. Обобщени резултати от Анкета №2 за периода 2013 – 2017 година.
 5. Обобщени резултати от Анкета №3 за учебните 2008 – 2012 година.
 6. Обобщени резултати от Анкета №3 за учебните 2013 – 2017 година.

Електронно анкетиране

За всяка учебна дисциплина изучавана от студентите по трите специалности се създава отделна анкетна карта, която включва въпросите от Анкета №1.  Анкетни карти № 2 и №3 са по една за всяка специалност, съответно форма на обучение. При създаването на анкетите може да бъде се зададено ограничение на броя попълвания от всеки потребител, парола за достъп до съответната анкета, време за което анкетата е активна и може да бъде попълнена.

За да се осигури анонимност на студентите са генерирани потребителски имена и пароли за достъп до страницата с анкетите на случаен принцип.

Всеки студент получава следната информация:

 • Интернет адрес на страницата с анкетите
 • Потребителско име и парола за достъп до страницата с анкетите
 • Списък с дисциплините за които трябва да попълват анкети, име на анкетата и парола за достъп до самата анкета.

Всеки студент може да попълва анкета за дадена дисциплина само по веднъж. Въведените пароли за всяка анкета позволяват достъп на студентите  само до анкетни карти, които касаят дисциплините които те са изучавали (анкета №1) и специалността по която се обучават за (анкета №2).

Нива на достъп в системата

Студентите могат само да попълват анкетните карти, без да могат да преглеждат, изтриват или редактират резултати.

Членовете на комисията по качеството могат да прегледат, без да могат да изтриват или редактират резултатите от проведените анкети.

 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy