Следдипломна квалификация

Химическият факултет провежда обучение на завършили бакалаври и магистри за получаване на следните допълнителни квалификации:

За информация и подаване на документи:

Деканата на Химическия факултет
ул. „Цар Асен“ 24
гр. Пловдив
тел.: 032/261 402
факс: 032/261 403
e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net


  1. Кандидатстването по програмата (дейност II и III) се организира от МОН и съответните регионални управления на образованието.
  2. Необходими документи за записване – именник, студентска книжка (от книжарницата на университета), актуална снимка – 2 броя (размер 3,5 х 4,5 см.). Записване в стая 207 (2 етаж, Ректорат).
  3. Учебен план
  4. Организационна среща – 2 декември 2021 г. от 16:30 часа на адрес: https://meet.uni-plovdiv.net/MU
  5. Начало на учебните занятия – 4 декември 2021 г.
  6. График на обучение – I семестър – декември – януари, февруари – май, II семестър
  7. Държавен изпит – 17 декември 2022 г. от 10:00 часа във 2 компютърна зала, Химически факултет.

Химическият факултет организира обучение на завършили бакалаври или магистри в следните краткосрочни курсове, които завършват с издаване на сертификат:

Наименование на курса Продължителност Такса
Курс “Базова статистика и метрология в химичния анализ” 8 часа 120 лв.
Курс “Вътрешно-лабораторно валидиране на процедурата на изпитване при химични анализи” 8 часа 120 лв.
Курс “Неопределеност при химични изпитвания и изготвяне бюджет на неопределеността на резултати от химични анализи” 8 часа 120 лв.
Курс “Пламъков атомно-абсорбционен спектрален анализ (FAAS), аналитични характеристики и приложения” 24 часа 360 лв.
Курс “Електротермичен атомно-абсорбционен спектрален анализ (ETAAS), аналитични характеристики и приложения” 24 часа 360 лв.
Курс “Оптико емисионен анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), аналитични характеристики и приложения” 24 часа 360 лв.
Курс “Приложение на масспектрометричния анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-МS)” 24 часа 360 лв.
Курс “Газова и течна хроматография” 25 часа 360 лв.
Курс „Химия на наркотичните вещества“ 25 часа 240 лв.
Курс „Химия на стероидите“ 25 часа 240 лв.

За информация и подаване на документи:

Деканата на Химическия факултет
ул. „Цар Асен“ 24
гр. Пловдив
тел.: 032/261 402
факс: 032/261 403
e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net