Дистанционно обучение

Уважаеми колеги,

със заповеди на Ректора (Р33-1328/13.03.2020 г., Р33-1402/24.03.2020 г., Р33-1441/10.04.2020 г. и Р33-1503/08.05.2020 г.) временно се преустановяват учебните занятия, провеждането на изпити и масови мероприятия в Пловдивски университет, считано от 13.03.2020 до 13.07.2020 година.

На тази страница може да намерите информация за неприсъствени дистанционни форми на обучение.


В периода до 13.05. студентите могат да се регистрират и ползват електронните курсове, създадени от преподавателите в Химическия факултет на адрес:

https://students.uni-plovdiv.net/course/index.php?categoryid=2

както и да се свържат (чрез e-mail) с лекторите по дисциплините от текущия семестър или ръководителите на магистърски програми за допълнителна информация.


Дисциплина: Компютърна химия
Лектор: гл. ас. д-р Ат. Терзийски
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=500
за специалност: Химия I курс


Дисциплина: Компютри и софтуер
Лектор: гл. ас. д-р Ат. Терзийски
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=503
за специалност: I курс – Медицинска химия, Анализ и контрол, Химия с маркетинг и Компютърна химия


Дисциплина: Атомен спектрален анализ
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=531
за специалност: Химия II курс


Дисциплина: Метрология и статистика в химията
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=513
за специалност: Химия II курс


Дисциплина: Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=530
за специалност: Анализ и контрол III курс


Дисциплина: Инструментални методи за анализ
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=532
за специалност: Медицинска химия II курс и Биология и химия III курс


Дисциплина: Аналитична химия II част
Лектор: доц. д-р В. Стефанова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=343
за специалност: II курс – Химия, Анализ и контрол, Химия с маркетинг и Компютърна химия


Дисциплина: Подбор, съхранение и подготовка на проби за анализ
Лектор: доц. д-р В. Стефанова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=299
за специалност: Анализ и контрол I курс


Дисциплина: Методи за разделяне и концентриране в химичния анализ
Лектор: гл. ас. д-р Д. Георгиева
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=342
за специалност: Анализ и контрол II курс


Дисциплина: Нормативни документи и регулации при анализ и контрол
Лектор: гл. ас. д-р О. Пукалов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=432
за специалност: Анализ и контрол IV курс


Дисциплина: Клинични анализи
Лектор: доц. д-р К. Симитчиев
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=537
за специалност: Медицинска химия III курс


Дисциплина: Обща и неорганична химия II част
Лектор: доц. д-р П. Маринова
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=539
за специалност: Медицинска химия I курс


Дисциплина: Бионеорганична химия
Лектор: доц. д-р П. Маринова
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=540
за специалност: Медицинска химия II курс


Дисциплина: Биологичноактивни координационни съединения
Лектор: доц. д-р П. Маринова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=541
за специалност: Медицинска химия II курс


Дисциплина: Обща и неорганична химия II част
Лектор: гл. ас. д-р Г. Тончева
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=534
за специалност: I курс – Химия и английски език, Биология и химия, Обучението по природни науки


Дисциплина: Органична химия
Лектор: доц. д-р Ст. Атанасова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=13
за специалност: II курс – Химия и английски език, Биология и химия, Обучението по природни науки


Дисциплина: Биоорганична химия
Лектор: доц. д-р Ст. Атанасова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=322
за специалност: III курс – Анализ и контрол и Химия с маркетинг


Дисциплина: Химия на лекарствените вещества II част
Лектор: проф. д-р Ил. Иванов
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=54
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=324 (упражнения)
за специалност: Медицинска химия III курс


Дисциплина: Анализ на лекарствени вещества II част
Лектор: доц. д-р С. Даньо
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=582
за специалност: Медицинска химия IV курс


Дисциплина: Хроматографски анализ
Лектор: доц. д-р С. Даньо
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=584
за специалност: Анализ и контрол IV курс


Дисциплина: Съвременни хроматографски методи
Лектор: доц. д-р С. Даньо
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=583
за специалност: IV курс – Медицинска химия, Компютърна химия


Дисциплина: Химия на наркотичните вещества
Лектор: проф. д-р Ил. Иванов
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=70
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=312 (упражнения)
за специалност: III курс – Медицинска химия, Химия, Химия с маркетинг


Дисциплина: Органична химия II част
Лектор: доц. д-р Ст. Статкова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=514
за семинари по Органична химия II част
преподавател: гл. ас. д-р Ст. Манолов
https://drive.google.com/open?id=1USArmHDmYbl3qBAi-Kln42Ggn5b_8Veg
https://drive.google.com/open?id=1aqZUge3P3tXe8m2PD_nIE2KueAEfTsVT (Карбонилни съединения, Карбоксилни производни на въглеводородите и Амини)
за специалност: II курс – Химия, Химия с маркетинг, Компютърна химия и Анализ и контрол


Дисциплина: Химия на козметичните продукти
Лектор: доц. д-р Ст. Статкова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=515
за упражненията:
https://meet.jit.si/ChemCosmetics
https://drive.google.com/open?id=1V9K4s1gN50RLrgj91cxxkJ8TlvgpVCQy (материали за упражненията)
График за провеждане на занятия:

докторант Десислава Киркова
08.05.20г. Петък 18:00ч. 1 група (1б гр. Медицинска химия – 3 курс, Анализ и контрол – 4 курс)
09.05.20г. Събота 11:00ч. 2 група (4 курс Медицинска химия)
15.05.20г. Петък 18:00ч. 1 група (1б гр. Медицинска химия – 3 курс, Анализ и контрол – 4 курс)
16.05.20г. Събота 11:00ч. 2 група (4 курс Медицинска химия)

ас. д-р Йордан Стремски
05.05.20г. Вторник 11:00ч. (1а гр. Медицинска химия – 3 курс)
08.05.20г. Петък 11:00ч.  (1а гр. Медицинска химия – 3 курс)
11.05.20г. Понеделник 11:00ч. (1а гр. Медицинска химия – 3 курс)
12.05.20г. Вторник 11:00ч. (1а гр. Медицинска химия – 3 курс)

за специалност: Медицинска химия – III и IV курс, Анализ и контрол IV курс


Дисциплина: Физикохимия II част
Лектор: доц. д-р М. Стоянова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=523
https://meet.uni-plovdiv.net/Physical-Chemistry-Part2-MX-2019-2020-MS
сряда 11:00 – 13:15
за специалност: Медицинска химия III курс


Дисциплина: Фармакокинетика
Лектор: доц. д-р М. Стоянова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=524
https://meet.uni-plovdiv.net/Pharmacokinetics-ID-MX-2019-2020
петък 10:30 – 12:00
за специалност: Медицинска химия IV курс


Дисциплина: Физикохимия II част
Лектор: доц. д-р Н. Димчева
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=535
за
специалност: III курс – Анализ и контрол и Химия с маркетинг


Дисциплина: Физикохимия II част
Лектор: доц. д-р Д. Петров (petrov_d_n @ abv.bg )
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=545
група във Viber
понеделник от 13.30 часа
за специалност: Химия III курс


Дисциплина: Радиоактивност и радиационна култура
Лектор: доц. д-р Д. Петров
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=547
за специалност: Химия III курс


Дисциплина: Химия на полимерите
Лектор: проф. д-р Г. Антова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=538
за
специалност: IV курс – Анализ и контрол и Компютърна химия


Дисциплина: Приложна органична химия
Лектор: доц. д-р М. Ангелова-Ромова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=558
за
специалност: IV курс – Анализ и контрол и Компютърна химия


Дисциплина: Неорганична химична технология
Лектор: доц. д-р Г. Патронов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=516
https://meet.uni-plovdiv.net/gipatronov-neorganichna-chimichna-technologia
четвъртък от 13:30 до 16:00 часа
за специалност: Химия III курс


Дисциплина: Екология и опазване на околната среда
Лектор: доц. д-р Г. Патронов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=517
https://meet.uni-plovdiv.net/gipatronov-ecohimia-opazvane-okolna-sreda
петък от 10:30 до 12:00 часа
за специалност: IV курс – Анализ и контрол и Компютърна химия


Дисциплина: Материали за медицината
Лектор: доц. д-р Г. Патронов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=519
https://meet.uni-plovdiv.net/gipatronov-materiali-medicina
петък от 12:00 до 13:30 часа
за специалност: Медицинска химия IV курс


Дисциплина: Химическа и фармацевтична промишленост на България
Лектор: доц. д-р Г. Патронов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=518 (доц. Г. Патронов)
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=544 (гл. ас. д-р О. Тенева)
https://meet.uni-plovdiv.net/gipatronov-himicheska-promishlenost-Bulgaria
петък от 9:00 до 10:30 часа
за специалност: Медицинска химия IV курс, Анализ и контрол III курс


Дисциплина: Храни и хигиена на храните
Лектор: доц. д-р М. Ангелова-Ромова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=559

за специалност: Медицинска химия IV курс


Дисциплина: История на химията
Лектор: гл. ас. д-р Й. Стефанова
https://drive.google.com/drive/folders/1l0mpWbzvMvsMZXsAeZ49zhpaOVZF5DrY
сряда от 12:00 до 13:30 часа
за специалност: Химия и английски език I курс


Дисциплина: Аналитична химия с инструментални методи за анализ
Лектор: доц. д-р В. Кметов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=52
за специалност: Фармацевтични биотехнологии I курс


Дисциплина: Аналитична химия с инструментални методи за анализ
Лектор: доц. д-р В. Стефанова
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=48
за специалност: I курс – Медицинска биология и Молекулярна биология


Дисциплина: Аналитична химия с инструментални методи за анализ
Лектор: гл. ас. д-р О. Пукалов
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=542
за специалност: I курс – Биология и Екология


Дисциплина: Физикохимия I част
Лектор: проф. дхн В. Делчев (vdelchev @ uni-plovdiv.net)
група във Viber
четвъртък от 11.00 до 12.30 часа
за специалност: Биология и химия II курс


Дисциплина: Методика на обучението по химия
Лектор: доц. д-р Й. Димова
https://drive.google.com/drive/folders/12k3zw85lHQAQNm06Xz934eV1fZFNBMMw
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation
сряда от 13.30 до 16.30 часа
за специалност: Биология и химия III курс


Дисциплина: Електронно-образователни среди
Лектор: гл. ас. д-р Ат. Терзийски
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=505
за специалност: Лингвистика с информационни технологии II курс


Дисциплина: Методика на обучението в профилираната подготовка по химия
Лектор: доц. д-р Й. Димова
https://drive.google.com/drive/folders/1RxbDkLZlPiIKK336h8GnwwfIxXfavbhV (доц. д-р Й. Димова)
https://drive.google.com/open?id=1x4nO-S3iercppOk65sribKjIc93CF_4Z (гл. ас. д-р Й. Стефанова)
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation
04.04. от 10 до 11.30 ч. за задочно обучение (гл. ас. д-р Й. Стефанова),
05.04. от 10 до 13.30 ч. за задочно обучение (доц. Й. Димова),
11.04. от 10 до 11.30 ч. за редовно обучение (гл. ас. д-р Й. Стефанова),
12.04. от 10 до 13.30 ч. за редовно обучение (доц. Й. Димова),
25.04. от 10 до 13.00 ч. за редовно обучение (доц. Й. Димова),
10.05. от 10 до 13.00 ч. за редовно обучение (доц. Й. Димова),
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс


Дисциплина: Рефлексията в обучението по химия
Лектор: доц. д-р Й. Димова
https://drive.google.com/drive/folders/1ovuzhuoQSbDDH3hID8ax7BDSlvD1Y-Px
https://meet.uni-plovdiv.net/Reflectionandeducation
28.03. от 9:30 до 14:30
29.03. от 9:30 до 14:30
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс


Дисциплина: Учебни задачи в курса по химия
Лектор: гл. ас. д-р Й. Стефанова
https://drive.google.com/drive/folders/173GMLXtPNlTccdzwrqqfWvc9J-zIMplo
https://meet.uni-plovdiv.net/chemistry_teaching_tasks
09.05. (събота) от 11:00 до 13:30
16.05. (събота) от 9:00 до 13:00 ч.
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс – редовно обучение


Дисциплина: Методология и методи на педагогическите изследвания
Лектор: гл. ас. д-р А. Ангелачева
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyandmethods
25.04. от 11:00 до 13:30 (задочно обучение)
09.05. от 11:00 до 13:30 (задочно обучение)
17.05. (неделя) 10.00 – 13.00 ч. (редовно обучение)
23.05. (събота) 10.00 – 13.00 ч. (редовно обучение)
31.05. (неделя) 10.00 – 13.00 ч. (редовно обучение)
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс


Дисциплина: Стажантска практика по химия (представяне и обсъждане на уроци)
Ръководител: доц. д-р Й. Димова
, гл. ас. Й. Стефанова, гл. ас. А. Ангелачева
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation
16.05. (събота) от 13:30 до 17:30 ч. (редовно обучение)
17.05. (неделя) 9.00 – 16.30 ч. (задочно обучение)
за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс


Дисциплина: Курсов проект
23.05. (събота) 10.00 – 13.00 ч. (въведение)
Преподавател: доц. Й. Димова
https://meet.uni-plovdiv.net/Reflectionandeducation

28.05 (четвъртък) и 29.05. (петък) 13.30 – 18.00 ч. (индивидуални консултации по допълнителен график)
доц. Й. Димова
https://meet.uni-plovdiv.net/Reflectionandeducation
гл. ас. Й. Стефанова
https://meet.uni-plovdiv.net/chemistry_teaching_tasks
гл. ас. А. Ангелачева
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation

30.05. (събота) 10.00 – 16.00 ч. (конферентна връзка по групи)
доц. Й. Димова
https://meet.uni-plovdiv.net/Reflectionandeducation
гл. ас. Й. Стефанова
https://meet.uni-plovdiv.net/chemistry_teaching_tasks
гл. ас. А. Ангелачева
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation

31.05. (неделя) 10.00 – 13.00 ч. (защита на проектите)
https://meet.uni-plovdiv.net/Reflectionandeducation

за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс – задочно обучение


Дисциплина: Курсов проект
6.06. (събота) 10.00 – 13.00 ч. (въведение)
Преподавател: доц. Й. Димова
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation

11.06 (четвъртък) и 12.06. (петък) 13.30 – 18.00 ч. (индивидуални консултации по допълнителен график)
13.06. (събота) 10.00 – 16.00 ч. (конферентна връзка по групи)
доц. Й. Димова
https://meet.uni-plovdiv.net/Reflectionandeducation
гл. ас. Й. Стефанова
https://meet.uni-plovdiv.net/chemistry_teaching_tasks
гл. ас. А. Ангелачева
https://meet.uni-plovdiv.net/Methodologyofchemistryeducation

14.06. (неделя) 10.00 – 16.00 ч. (защита на проектите)
https://meet.uni-plovdiv.net/Reflectionandeducation

за магистърска програма: Обучението по химия в училище I курс – редовно обучение


Дисциплина: Хроматографски методи във фармацевтичния анализ
Лектор: доц. д-р С. Даньо
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=597
за магистърска програма: Медицинска химия


Дисциплина: Чужди вещества в хранителните продукти
Лектор: гл. ас. д-р Олга Тенева
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=543
за магистърска програма: Хранителна химия


Дисциплина: Физикохимия
Лектор: доц. д-р Д. Петров
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=546
за магистърски програми: за неспециалисти I курс – Медицинска химия, Спектрохимичен анализ и Обучението по химия в училище, програма “Мотивирани учители”


Дисциплина: Практически английски език
Лектор: ас. Хр. Кръстева
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=520
за
специалност: Химия и английски език – I и II курс


Дисциплина: Английски език за химици
Лектор: ас. Хр. Кръстева
https://students.uni-plovdiv.net/enrol/index.php?id=424
за
специалност: Компютърна химия IV курс и Химия с маркетинг III курс


Занятия по дисциплината “Спорт”

  1. Упражнения с трениравъчен ластик
  2. Изправителни упражнения в домашни условия
  3. Кръгова тренировка със собствено тегло
  4. Упражнения със стол