Гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова

Катедра Химична технология

Кабинет 401, Тел. (032 261) 310
e-mail: irena_kostova@uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-7509-5388
Scopus ID: 55485118900

Биографични данни:

Родена е през 1987 год. в град София. През 2006 год. завършва Професионалната гимназия по електротехника в гр. Панагюрище с профил Микропроцесорна техника. През периода 2006 – 2011 придобива образователните квалификационни степени бакалавър по специалност „Химия“ и магистър по специалност „ Химия и екология“, както и професионална квалификация „Учител по химия“ в Пловдивски Университет „П. Хилендарски“. През 2011 година е назначена като хоноруван преподавател в катедрата по Химична технология. През 2016 год. защитава докторската си дисертация по професионално направление Химически науки, докторска програма Технология на неорганичните вещества. По време на докторантурата ѝ, специализира в Саскачеванския Университет в Канада под ръководството на проф. Сафа Касап. Там работи по дисертацията си, както и по национални и международни проекти. Сътрудничеството с ментора ѝ продължава до днес с разработване на научноизследователски проекти в областта на материалознанието и нанотехнологиите. В ПУ „П. Хилендарски“ заема академични длъжности „асистент“ от 2015 година и „главен асистент“ – от 2017 год. до днес в кадра Химична технология. От 2019 г. участва в научноизследователски проекти в сътрудничество с Университета на Квебек в Гатино, Канада, където специализира в продължение на няколко месеца. Ежегодно участва в конкурсните сесии на ФНИ към ПУ „П. Хилендарски“ – като участник в конкурс „Факултетни проекти“ и като ръководител – в конкурс „Млади учени и докторанти“. В международен договор, ежегодно сключван с ПУ „П. Хилендарски“ – в продължение на 5 години като участник. В две последователни сесии (2018/2019 и 2020/2021) е класирана за финансиране по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ към Министерство на образованието и науката. Работата по изброените проекти най-общо е в направление Материалознание, нови материали и технологии.

Преподавани курсове:

Неорганична химична технология

Приложна неорганична химия

Технология на лекарствените средства

Материали за медицината

Екология и опазване на околната среда

Онлайн ресурси за учебна работа:

https://students.uni-plovdiv.net/my/

 

Дисертация: Синтез и изследване на модифицирани цинк-борофосфати, дотирани със самарий, 2016

 

Научна тематика:

1.      Синтез на сребърни наночастици: чрез конвенционален полиолен процес и под действието на външни полета (ултразвуково и микровълново) и изследвания върху проводящите свойства на тънки филми, съдържащи сребърни нанонишки за приложение в електрониката.

2. Синтез и охарактеризиране на оптичноактивни материали: Изследванията в това направление са свързани с получаване на аморфни и кристални оптичноактивни материали с приложение в медицината, оптиката, енергетиката и сигурността. Всички разработени материали от този тип са активирани с редкоземни елементи, чрез което се постига излъчване в различни области на спектъра.

3. Изготвяне на композити чрез използване на полимерни/целулозни матрици и фоточувствителни материали, в това число абсорбери, пигменти, луминофори и др. за целите на конкретни приложения.

Избрани публикации:

[1.] I. Kostova, S. Nachkova, D. Tonchev, S. Kasap, Synthesis, UV-VIS Spectroscopy and Conductivity of Silver Nanowires, Springer Nature: NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology (2015) 175 – 182. (SJR 0.109)

[2.] I. Kostova,   CHEMICAL RESISTANCE OF ZINC-BOROPHOSPHATE GLASSES, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55, 2, 2020, 354-358 (SJR 0.109)

[3.] Kostova, I., Chicilo, F., Eftimov, T., Tonchev, D., Kasap, S., Near infrared photoluminescence of Nd-doped zbp glasses, Springer Nature: NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2020, pp. 341-349 (SJR 0.109)

[4.] Kostova, I., Eftimov, T., Nachkova, S., Patronov, G., Arapova, A., Cellulose based luminophore material, Cellulose Chemistry and Technology, 2020, 54(7-8), pp. 653-662 (IF 1.022)

[5.] Kostova, I., Study of samarium doped zinc borophosphates, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, ISBN: 978-613-9-86622-9.

[6.] Изобретатели: А. Терзийски, С. Тенев, И. Костова, Притежател: А. Т. Терзийски, ПУ „П. Хилендарски“           МОДУЛНА АВТОМАТИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, Заявка № 5005, Рег. № 3806, 15.06.2020, Патентно ведомство на Република България