Документи

By , февруари 9, 2006 4:33 pm

Закон за висшето образование

Правилник за устройството и дейността на ПУ „П. Хилендарски“

Система за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и на образователния продукт

Мисия на Химическия факултет

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“

Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

Правилник за атестиране на академичния състав при ПУ „П. Хилендарски“

Минимални специфични изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Химическия факултет, съгласно ЗРАСРБ и ПРАС на Пловдивски университет

Европейски формат на автобиография

Насоки за изграждане на квалификация ЕВРО-Бакалавър по Химия

Документи от НАОА:

 1. За програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки от 2013 год.
 2. За програмна акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … от 2014 год.
 3. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми „Неорганична химия“, „Органична химия“, „Аналитична химия“ от 2013 год.
 4. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми „Физикохимия“, „Химична кинетика и катализ“, „Технология на неорганичните вещества“, „Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ и „Теоретична химия“ от 2015 год.
 5. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторска програма „Методика на обучението по химия“ от 2014 год.
 6. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми „Физикохимия“, „Химична кинетика и катализ“, „Технология на неорганичните вещества“, „Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ от 2009 год.
 7. За програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки от 2007 год.
 8. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми „Неорганична химия“, „Органична химия“, „Аналитична химия“ от 2007 год.
 9. За програмна акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … от 2008 год.
 10. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторска програма „Методика на обучението по химия“ от 2008 год.
 11. За институционална акредитация на Химическия факултет и неговите специалности, и правото да обучава докторанти от 1999 год.
 12. Решение на НАОА по процедура за следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките при получена програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки за ОКС бакалавър и магистър от 2017 год.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy