Документи

I. Документи за висшето образование

 1. Закон за висшето образование
 2. Закон за развитието на академичния състав в Република България
 3. Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“
 4. Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища
 5. Насоки за изграждане на квалификация ЕВРО-Бакалавър по Химия

II. Документи за университета

 1. Правилник за устройството и дейността на ПУ „П. Хилендарски“
 2. Система за осигуряване и оценка на качеството
 3. Правилник за атестиране на академичния състав при ПУ „П. Хилендарски“
 4. Правилник за атестиране на непреподавателския състав
 5. Правилник за учебната дейност
 6. Правила за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити
 7. Правила за разработване, утвърждаване и актуализиране на учебна документация
 8. План за защита при бедствия
 9. Решения на Академичния съвет

III. Документи за факултета

 1. Мисия на Химическия факултет
 2. Визия за развитие на Химическия факултет (от 2017 г.)
 3. Визия за развитие на Химическия факултет за периода 2022 – 2032 година
 4. Стратегия за развитие на професионални направления 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по химия
 5. Допълнителни изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Химическия факултет (в сила от 2019 г.)
 6. Минимални специфични изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Химическия факултет, съгласно ЗРАСРБ и ПРАС на Пловдивски университет
 7. Регламент за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в Химическия факултет (в сила от 2019 г.)
 8. Регламент за прилагане на системата за качество на образователния продукт в Химическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“
 9. Регламент за участие на студенти и докторанти в научноизследователската работа на Химическия факултет
 10. Регламент за разработване и защита на дипломна работа в Химическия факултет
 11. Регламент за разработване на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Химическия факултет
 12. Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители от Химическия факултет
 13. Регламент за провеждане на учебно-производствени практики и производствени стажове на студентите от Химическия факултет
 14. Решения на Факултетния съвет на Химическия факултет

IV. Документи от НАОА

Процедура

Професионално направление

Година


1.

Програмна акредитация 4.2 Химически науки
(ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“)

2019 г.
2013 г.
2007 г.


2.

Програмна акредитация 1.3 Педагогика на обучението по … 2021 г.
2014 г.
2008 г.

3. Програмна акредитация 4.2 Химически науки (ОНС „Доктор“)
– „Неорганична химия“
– „Аналитична химия“
– „Органична химия“
2019 г.
2013 г.
2007 г.

4. Програмна акредитация 4.2 Химически науки (ОНС „Доктор“)
– „Физикохимия“
– „Химична кинетика и катализ“ (до 2021 г.)
– „Технология на неорганичните вещества“
– „Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ (до 2022 г.)
– „Химия и технология на липидите и биологичноактивните вещества“ (от 2022 г.)
2022 г.
2015 г.
2009 г.

5.

Програмна акредитация 1.3 Педагогика на обучението по … (ОНС „Доктор“)
– „Методика на обучението по химия“
2021 г.
2014 г.
2008 г.

6.

Следакредитационно наблюдение и контрол 4.2 Химически науки
(ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“)
2017 г.
2010 г.

7.

Следакредитационно наблюдение и контрол 1.3 Педагогика на обучението по …
(ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“)
2018 г.
2011 г.

8.

Институционална акредитация Химически факултет 1999 г.