Документи

By , February 9, 2006 4:33 pm

Закон за висшето образование

Закон за научните степени и научните звания

Правилник за устройството и дейността на ПУ “П. Хилендарски”

Система за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и на образователния продукт

Мисия на Химическия факултет

Решения на Академичния съвет:

Решения на Факултетния съвет:

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”

Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите (отменена)

Правилник за атестиране на академичния състав при ПУ “П. Хилендарски”

Препоръки на Научната комисия по химически науки при ВАК за критериите при даване на научни степени и звания

Минимални специфични изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Химическия факултет, съгласно ЗРАСРБ и ПРАС на Пловдивски университет

Европейски формат на автобиография

Насоки за изграждане на квалификация ЕВРО-Бакалавър по Химия

Индивидуален план – бланка

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy