Проф. д-р Гинка Атанасова Антова

Катедра Химична технология

Кабинет 314, Тел. (032 261) 290
e-mail: ginant @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-6660-4531
Researcher ID: J-9865-2019
Scopus ID: 8212263100

 

 

 

Биографични данни:

1980 – 1985 г.: Висш химико-технологически институт, катедра “Химична технология на дървесината”, София

1986 – 1989 г.: Докторант към катедра „Химична технология на дървесината”, ХТМУ, София

1991 г.: Защита на дисертация за образователна и научна степен „Доктор”, ХТМУ, София

1994 – 1996 г.: Химик към Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН, филиал Пловдив, Лаборатория по “Биологично-активни вещества”, секция “Химия на липидите”

1996 – 1998 г.: Асистент и старши асистент към катедра Химична технология, Химически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

1998 – 2009 г.: Главен асистент

2009 – 2017 г.: Доцент

от 2017 г .: Професор по Органична химична технология

Преподавани курсове:

Химия на полимерите; Високомолекулни съединения, Технология на лекарствените средства; Хранителна химия, Химия на хранителните продукти; Материали за медицината; Индустриална органична химия; Битова химия; Приложна органична химия; Органична химична технология; Производствена практика, Химическа и фармацевтична промишленост на България

Онлайн ресурси за учебна работа: .

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=538 – Химия на полимерите

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=561 – Технология на лекарствените форми

 

Дисертация: “Влияние на структурата на дървесната матрица върху кинетиката на процесите, при получаване на целулоза по сулфатния метод”, 1991 г.

 

Научна тематика:

Научно-изследователската работа е в областта на анализа, технологията и химичната модификация на липиди и липидсъдържащи продукти и изследванията могат да се групират в следните направления:

·          Липиден състав на традиционни маслодайни, нетрадиционни технически култури и на някои представители на българската флора – изолиране, разделяне и анализ на основните биологичноактивни компоненти (мастни киселини, фосфолипиди, стероли и токофероли);

·          Оксидантна стабилност и възможности за стабилизиране на растителни масла за хранителни цели и парфюмерийно-козметичната промишленост;

·          Състав и оксидантна стабилност на липидсъдържащи продукти – изолиране и анализ на липиди, състав и оксидантна стабилност, определяне на биологичноактивни компоненти и съдържание на транс мастни киселини в различни хранителни продукти;

·          Сравнителни изследвания върху хранителни продукти;

·          Технологични изследвания върху преработката на растителни масла, използвани в хранително-вкусовата промишленост; върху модифициране на липиди и получаване на липопроизводни (естери на дълговерижните мастни киселини с целулоза чрез естерификация и преестерификация при микровълново нагряване) за нуждите на хранително-вкусовата промишленост; върху получаване на полимерни нанокомпозитни материали.

Избрани публикации:

1.      Antova G., P. Vasvasova, M. Zlatanov, Studies upon the synthesis of cellulose stearate under microwave heating, Carbohydrate Polymers, 57, (2004), 131-134.

2.      Zlatanov M., G. Antova, M. Angelova-Romova, Sv. Momchilova, S. Taneva, Boryana Nikolova-Damyanova, Lipid Structure of Lallemantia Seed Oil: A Potential Source of Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids for Nutritional Supplements, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 89, 8, (2012) 1393-1401.

3.      Zlatanov M., G. Antova, M. Angelova-Romova, O. Teneva, Lipid composition of Castanea sativa Mill. and Aesculus hippocastanum fruit oils, Journal of the Science of Food and Agriculture, 93, 3, (2013), 661-666.

4.      Antova Ginka A., Tsvetelina D. Stoilova, Maria M. Ivanova, Proximate and lipid composition of cowpea (Vigna unguiculata L.) cultivated in Bulgaria, Journal of Food Composition and Analysis, 2, 33, (2014), 146-152.

5.      Antova G. A., A. S. Ivanova, L. D. Hadjinikolova, M. J. Angelova-Romova, Fatty acid composition of lipids in the carp (Cyprinus Carpio L.) grown in different production systems, Bulgarian Chemical Communications, (2014), 63-67.

6.      Petkova Zh., Antova G., Changes in composition of pumpkin seeds (Cucurbita moschata) during development and maturation, Grasas y Aceites, 66, 1, January–March 2015, e058.

7.      Zlatanov M. D., G. A. Antova, M. J. Angelova-Romova, S. M. Momchilova, R. D. Dimitrova, M. Marcheva, Detailed characterization of lipids in safflower varieties grown in Bulgaria, La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse,92, ottobre – dicembre (4), (2015), 279-288.

8.      Antova Ginka A., Maria Y. Angelova-Romova, Zhana Y. Petkova, Olga T. Teneva, Marina P. Marcheva, Magdalen D. Zlatanov, Biologically active components in Madia sativa seed oil, Journal of Food Science and Technology, (2017), 54(10):3044–3049.

9.      Marudova M., M. Momchilova, G. Antova, Zh. Petkova, D. Yordanov, G. Zsivanovits, Investigation of fatty acid thermal transitions and stability in poultry pates enriched with vegetable components, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133 (1), (2018), 539-547.

10.   Antova G.A., Gerzilov V.T., Petkova Z.Y., Boncheva V.N., Bozhichkova I.N., Penkov St.D., Petrov P.B., Comparative analysis of nutrient content and energy of eggs from different chicken genotypes, Journal of the Science of Food and Agriculture. 99, (2019), 5890–5898.