Доц. д-р Димитър Николаев Петров

Катедра Физикохимия

Тел. 032 261 206
e-mail: petrov_d_n @ abv.bg

ORCID: 0000-0002-5709-3039
Researcher ID: K-7528-2019
Scopus ID: 34882229300

Биографични данни:

2002 г. – Магистър „Университетска химия“ – ПУ „П. Хилендарски“;

2008 г. – Асистент по физикохимия към катедрата по „Обща и неорганична химия и физикохимия“ при УХТ – Пловдив;

2012 г. – Доктор, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ при Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН, София;

2012 г. – Главен асистент към катедрата по Физикохимия, Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“;

2018 г. – Доцент по „Физикохимия – Колоидна химия“ в катедра „Физикохимия“, Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“.

Преподавани курсове:

Колоидна химия

Приложна колоидна химия

Физикохимия I и II част

 

Дисертация: „Синтез, магнитни и повърхностни свойства на нанокристални лантанидни моноалуминати“, 2012 г.

 

Научна тематика:

Научно – изследователската работа може да бъде обобщена в следните основни направления:

1. Наноматериали – получаване, характеризиране, свойства.

2. Енергия на кристалната решетка – метод на Борн-Хабер.

3. Полуемпирични методи на твърдото тяло в анализ на състояния на тривалентни лантанидни йони (Ln3+).

4. Магнитокалоричен ефект.

Общото звено в изследванията включва параметри на електронната структура на лантанидни йони и енергия на решетката на кристали, съдържащи същите йони. Изследванията са комплексни – в теоретично и в експериментално отношение. Експерименталните техники са съвременни и включват зол-гел реакции за синтез на нанопрахове, съдържащи лантаниди, техники и методи за характеризиране на посочените проби – XRD, SEM, TEM, XPS и др. Експериментално се изследва температурната зависимост на магнитната възприемчивост при температури до 2 К, от която се определят различни магнитни величини. Експериментално се определя и топлинния капацитет на кристални съединения на лантанидите до хелиеви и субхелиеви температури с цел определяне и изследване на магнитокалоричен ефект. Теоретичните методи са термохимични, магнитнохимични, квантовохимични и на атомната спектроскопия – определяне на нефелауксетичен ефект, изчисляване на двуцентрови интеграли на припокриване на 4f вълнови функции, анализ на състоянията на лантанидни йони в приближение на свободен йон в различни схеми на свързване на ъгловите моменти, цикъл на Борн – Хабер и др.

Избрани публикации:

1. Lattice energies and polarizabilities of lanthanide gallium garnets (Ln3Ga5O12)

     D. Petrov

Thermochimica Acta, (2013), vol. 557, pp. 20 – 23.

2. Free ions Pr IV (4f2) and Tm IV (4f12): intermediate vs. LS coupling scheme

D. Petrov, B. Angelov

Journal of Mathematical Chemistry, (2013), vol. 51 (8), pp. 2179 – 2186.

3. Lattice enthalpies and magnetic loops in lanthanide iron garnets, Ln3Fe5O12

Dimitar Petrov

J. Chem. Thermodynamics, (2015), vol. 87, pp. 136 – 140.

4. Radial integrals <rk>4f  and nephelauxetic effect of Nd3+ in crystals

      D. Petrov, B. Angelov

Spectrochimica Acta A, (2014), vol. 118, pp. 199 – 203.

5. Environment of the Eu3+ Ion within Nanocrystalline Eu-Doped BaAl2O4: Correlation

of X-ray Diffraction, Mössbauer Spectroscopy, X-ray Absorption Spectroscopy, and

Photoluminescence Investigations

B. Gržeta, D. Luetzenkirchen-Hecht, M. Vrankić, S. Bosnar, A. Šarić, M. Takahashi, D. Petrov, M.

Bišćan

      Inorganic Chemistry, (2018), vol. 57(4), pp. 1744 – 1756

6. Magnetic and cryogenic magnetocaloric properties of NaGdF4 nanocrystals

D.N. Petrov, V. Lovchinov, B.T. Huy, P.T. Long, N.T. Dang, D.S. Yang

J. Appl. Phys., 126 (2019) 135101