ЛЕНОКС ГРУП ЕООД (с. Стряма) търсят химик

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД е създадена през 2011 год. с предмет на дейност производство на алуминиеви профили. Разполагаме със собствена производствена база на територията на село Стряма.

Трудови задачи и задължения:

 1. Участва в разработването на технологичната документация, в частта на химическите процеси в цех.
 2. Следи и контролира спазването на изискванията съобразно технологичната документация в дейността на цех .
 3. Предлага целесъобразни замени на химически елементи в процеса на изпълнение на производствената програма.
 4. Участва във внедряването на нови технологии в цех .
 5. Следи за влагането на предвидените суровини и материали в производството.
 6. Информира управителя за възникнали технологични и производствени проблеми и предлага начини за решаването им.
 7. Извършва тестове на боята върху профилите.
 8. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
 9. Изпълнява и други задължения, възложени му от управителя на фирмата в рамките на служебната си компетентност.

Задачите се получават и отчитат:

 • седмично;
 • ежедневно;
 • текущо, в процеса на работа.

Отговорности:

 1. Отговаря за спазването на нормативните и вътрешните изисквания при разработването и прилагането на технологичната документация, за която отговаря.
 2. Носи отговорност за качеството и законосъобразността на изготвяните с негово участие технологични документи и предписания.
 3. Носи отговорност за спазването на технологичния процес, правилата и изискванията за безопасна работа, както и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
 4. Отговаря за вреди, причинени на предприятието поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените задачи в областта на технологията.

Професионални изисквания:

 1. Да притежава образование: Висше химическо, образователна степен – бакалавър.
 2. С предимство при назначаване се ползват кандидатите със стаж поне една година в същото или в други предприятия със сходна технология.
 3. Да има добри познания по технологията на производство и използваното оборудване, материали, суровини и пр.
 4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office.

Личностни изисквания:

 1. Да проявява коректност и не допуска конфликти с работниците и служителите от предприятието.
 2. Да притежава висока дисциплина и отговорност в работата.
 3. Да проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от аварии.
 4. Да притежава нужната инициативност и творчески подход при съблюдаване изискванията на технологията.
 5. Да проявява стремеж за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.

Режим на труд и почивка:

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.

Ние ви предлагаме:

 • Петдневна работна седмица;
 • Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения;
 • Много добро възнаграждение

Вашите СV-та може да изпращате на посочения мейл

s.rakadzhiev@lenoxgroup.bg

Работа за химик

Фирма “Прото” ЕООД, гр. Пловдив, ул. В. Левски 146 търси да назначи химик за работа в лаборатория. Телефон за контакти: 0882 12 00 02 Венко Кръстев.
Интервю се провежда всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като по този начин се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени и постдокторанти (вкл. асистенти, главни асистенти и доценти), отговарящи на условията, съгласно определенията в ЗННИ.

 • Млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
 • Постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й).

Кандидатите за участие в програмата трябва да подадат документи по електронен път чрез e-mail до chemistry@uni-plovdiv.net не по-късно от 02.09.2022 г. Кандидатите сами избират тематика на научните изследвания и предпочитан академичен наставник сред преподавателите от факултета. Класирането и избора ще се извърши от назначена от Декана на ХФ комисия, съгласно описаните в програмните документи правила. Одобрените кандидати трябва да да представят оригиналните документи, за да подпишат договор за финансиране по програмата. За повече информация тел. 0899118050 (доц. д-р Пламен Ангелов).

Заповед за назначаване на комисия: zapoved-komisia

Указания и документи за участие в модул Постдокторанти:

– Указания: УКАЗАНИЯ ПОСТДОКТОРАНТИ
– Апликационна форма: апликационна форма ПД
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка на проект: Постдокторанти_карта оценка_ХФ

 

Указания и документи за участие в модул Млади учени:

– Указания: УКАЗАНИЯ МЛАДИ УЧЕНИ
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка: Kритерии за оценка МУ