Работа за химик

Фирма “Прото” ЕООД, гр. Пловдив, ул. В. Левски 146 търси да назначи химик за работа в лаборатория. Телефон за контакти: 0882 12 00 02 Венко Кръстев.
Интервю се провежда всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като по този начин се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени и постдокторанти (вкл. асистенти, главни асистенти и доценти), отговарящи на условията, съгласно определенията в ЗННИ.

  • Млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • Постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й).

Кандидатите за участие в програмата трябва да подадат документи по електронен път чрез e-mail до chemistry@uni-plovdiv.net не по-късно от 02.09.2022 г. Кандидатите сами избират тематика на научните изследвания и предпочитан академичен наставник сред преподавателите от факултета. Класирането и избора ще се извърши от назначена от Декана на ХФ комисия, съгласно описаните в програмните документи правила. Одобрените кандидати трябва да да представят оригиналните документи, за да подпишат договор за финансиране по програмата. За повече информация тел. 0899118050 (доц. д-р Пламен Ангелов).

Заповед за назначаване на комисия: zapoved-komisia

Указания и документи за участие в модул Постдокторанти:

– Указания: УКАЗАНИЯ ПОСТДОКТОРАНТИ
– Апликационна форма: апликационна форма ПД
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка на проект: Постдокторанти_карта оценка_ХФ

 

Указания и документи за участие в модул Млади учени:

– Указания: УКАЗАНИЯ МЛАДИ УЧЕНИ
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка: Kритерии за оценка МУ