Откриване на учебната 2022/2023 година

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година,
ще се проведе на
26 септември 2022 година (понеделник)
от 11:00 часа в Спортната зала,
бул. България 236 А.

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки
на първокурсниците от Химическия факултет
ще се проведе на
26 септември 2022 година (понеделник) от 9:00 часа в 1 аудитория, химическата сграда.

Учебните занятия за всички студенти от Химическия факултет ще продължат по график от 13:00 часа!
Седмичната програма по курсове и специалности ще бъде публикувана тук.

Защита на дисертационен труд за ОНС „доктор“ от Петя Иванова Герасимова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
Катедра „Обща и неорганична химия c методика на обучението по химия“

oбявява

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд на
ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕРАСИМОВА

на тема:

РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 8. И 9. КЛАС“

за присъждане на образователната и научна степен доктор
Научен ръководител: доц. д-р Йорданка Стефанова

Защитата ще се състои на 29 септември 2022 година от 13:30 часа в лаборатория ТСО, Ректорат.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Централната библиотека на ПУ „П. Хилендарски“ и на https://procedures.uni-plovdiv.bg

Любезно се поканват всички желаещи да присъстват!

За дипломираните студенти

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2021 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел за подпис върху дипломата, като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Приемно време на учебен отдел: от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 15:00 часа.


Тържеството за връчването на дипломите
на завършилите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
през 2021, 2020 и 2019 година

ще се проведе на 21 май 2022 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 по следния график:

9:00 – 10:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

10:00 – 11:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.

11:30 – 12:00 часа – връщане на тогите от завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.

СНИМКИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО!

***

12:00 – 13:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

13:00 – 14:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.

14:30 – 15:00 часа – връщане на тогите от завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.

СНИМКИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО!