Общо събрание на факултета

ОБЯВА

Въз основа на решение на Факултетния съвет при Химически факултет от 19 април 2022 година, по искане на декана на Химически факултет с цел актуализиране състава на Факултетния съвет и отчет на деканското ръководство свиквам Общо събрание на Химически факултет.

Общото събрание ще се проведе на 27. 05. 2022 година (петък) от 1300 часа в 11 аудитория, Ректорат.

Дневен ред:

  1. Отчет на деканското ръководство за периода от ноември 2019 до май 2022 година.
  2. Обсъждане и приемане на актуализирана Визия за развитие на Химическия факултет за периода 2022 – 2032 година.
    – предложение от кат. ОНХМОХ (Стратегия за развитие на професионални направления 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по химия)
    – предложение от деканското ръководство (актуализирана Визия за развитие на Химическия факултет)
  3. Актуализиране състава на Факултетния съвет.
  4. Избор на представители от нехабилитираните преподаватели за членове на Общото събрание на Университета.
  5. Разни.

Председател на ОС:
/доц. Георги Патронов/

Конкурс „Най-добра дипломна работа по химия“

Съюзът на химиците в България
организира
национален конкурс
за наградата “АКВАХИМ-2022”
за “Най-добра дипломна работа по химия” за 2021 година.
В конкурса могат да участват студенти завършили през 2021 година, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, ХТМУ София, Университета “Асен Златаров” Бургас, включително и всички други университети с изучаване на предмета – химия.
Наградата е парична в размер на 1000 лева за бакалавър и 2000 лева за магистър.
Краен срок за представяне на предложенията: 16 май 2022 год.
Срокът е удължен до 31 май 2022 г.

Повече информация вижте тук.

Семинар на фирма АСМ2 и Химическия факултет


при следната програма:

0900 – 0930 Регистрация пред 6-та аудитория
0930 – 0945 Откриване на семинара
Проф. Теменужка Йовчева, Зам.-Ректор ПУ „Паисий Хилендарски”
Андон Минков, Управител на ACM2 ЕООД
Доц. д-р Веселин Кметов, Декан на ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски”
0945 – 1030 Новата серия газови хроматографи и газови хроматографи с масспектрометри на Thermo Fisher Scientific – нови възможности при анализ на комплексни матрици.

Milos Korman, Thermo Fisher Scientific

1030 – 1100 Кафе пауза
1100 – 1145 Настоящи методи и тенденции при анализ на храни и околна среда с течна хроматография с масспектрометрия LC/MS

Luka Milivojevich, Thermo Fisher Scientific

1145 – 1245 Определяне на йонни съединения – спецификационен анализ (speciation analysis), с помощта на йонна хроматография и масспектрометър с индуктивно свързана плазма (IC-ICP/MS).
Roman Repas, Thermo Fisher ScientificBurkhard Stehl, Thermo Fisher Scientific
1245 – 1345 Обяд
1345 – 1415 Адаптиране на екстракция при температура на заоблачаване към GC MS/MS анализи
ас. Ася Христозова, ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски”
1415 – 1445 Електрохимичен сензор за количествен анализ на  водонеразтворими хидропероксиди
доц. д-р Нина Димчева, ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски”
1445 – 1515 Artificial intelligence in drug discovery

д-р Димитър Христозов, Evotec LTD, London, UK

1515 – 1530 Дискусия
1530 – 1730 Постерна сесия
1600 Коктейл

Семинарът е освободен от такса за участие.

Официалните езици на семинара са български и английски, като презентациите и материалите от него ще бъдат качени на сайта на АСМ2 ЕООД след приключването му.

Моля да се регистрирате за участие в семинара ТУК, не по-късно от 26 Май 2022 г.

Желаещите да участват с представяне в постерната сесия трябва да потвърдят и да изпратят резюметата си до 19 Май 2022 г. на адрес: georgieva@uni-plovdiv.net

Резюметата могат да бъдат на български или английски език, като образеца за тяхното изготвяне може да свалите от ТУК