Гл. ас. д-р Евелина Константинова Върбанова

Катедра Аналитична химия и компютърна химия

Кабинет 114, Тел. (032) 261 467
e-mail: evarbanova @ uni-plovdiv.net

ORCID: 0000-0003-4134-8671
Scopus ID: 57191413108

 

Биографични данни:

2003 – 2007  СОУ „Хр. Ботев“, гр. Н. Загора, профил Английски език

2007 – 2011 ПУ „П. Хилендарски“, Химически факултет, специалност Химия, бакалавър

2011 – 2012 ПУ „П. Хилендарски“, Химически факултет, специалност Спектртохимичен анализ, магистър

2011 – текущо Катедра Аналитична химия и компютърна химия, Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“

Преподавани курсове:

·        ОКС Бакалавър

Аналитична химия;

Аналитична химия с инструментални методи за анализ;

Подбор, съхранение и подготовка на проби за анализ;

Клинични анализи;

ОКС Магистър

Съвременни тенденции в елементния спектрален анализ;

Съвременни тенденции в пробоподготовката;

Оптико-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма;

Дисертация: Изследване на аналитичните възможности на екстракционни системи за предварително разделяне и концентриране на лантаниди, в съчетание със спектрални методи за анализ, 2017

 

Научна тематика:

Аналитична химия, Зелена аналитична химия, Методи за разделяне и концентриране, Мас спектрометрия с индуктивно свързана плазма, Магнитни наночастици, sp-ICP-MS

Избрани публикации:

E. K. Varbanova, V. M. Stefanova,  Determination of silver in cosmetic products by microwave plasma – atomic emission spectrometry, Bulgarian Chemical Communications, 51, 71-76 (2019)

E. K. Varbanova, P. A. Angelov, V. M. Stefanova, Study of 3-Ethylamino-but-2-enoic acid phenylamide as a new ligand for preconcentration of lanthanides from aqueous media by liquid-liquid extraction prior to ICP-MS analysis, Talanta160, 389–399 (2016)

E. Varbanova, V. Stefanova, A comparative study of Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry and Microwave Plasma Atomic Emission Spectrometry for the direct determination of lanthanides in water and environmental samples, International Scientific Publications – Ecology and safety, 9, pp. 362-374 (2015)