Прием на магистри

За учебната 2023/2024 година Химическият факултет предлага обучение по магистърски програми, както следва:

1. ОБУЧЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

За учебната 2023/2024 година факултетът разполага със 17 места за обучение по държавна поръчка, както следва:

 • Хранителна химия, редовно обучение – 7 места
  за специалисти (1 година)
 • Обучението по химия в училище, редовно обучение – 10 места
  за специалисти (1 година)

2. ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ


ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Обучаващите се по държавна поръчка не заплащат такси за обучение!

Обучаващите се платено обучение, заплащат следните семестриални такси:

 • за направление 4.2 Химически науки – 756.11 лв.
 • за направление 1.3 Педагогика на обучението по химия – 476.92 лв.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1) за държавна поръчка (обучение с продължителност 2 семестъра)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • декларация за отсъствие на завършена ОКС магистър по държавна поръчка;
 • успешно издържан конкурсен изпит по химия за прием на магистри.

2) за платено обучение:
2.1. обучение с продължителност 2 семестъра

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум „добър“

2.2. обучение с продължителност 4 семестъра (за неспециалисти)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в областта на природните науки, математиката и информатиката, техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които обучението по химически науки не е включено в учебните планове или в дипломата не фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум „добър“

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 11. 09. – 11. 10. 2023 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета;
 2. Копие от диплома за завършена степен на висше образование;
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (в размер на 40 лева) – таксата може да се внесе в касата на Университета или по банков път на сметката на Пловдивски университет „П. Хилендарски“:
  Уникредит Булбанк
  Клон Батенберг
  гр. Пловдив
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
  UNCRBGSF
  За подаване на документи може да използвате следния e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ за прием на магистри по държавна поръчка:

 1. Програма за конкурсен изпит по химия
 2. Правила за провеждане на конкурсния изпит по химия
 3. Дата за провеждане на конкурсния изпит: 16. 10. 2023 г. (понеделник)  от 9:00 часа във 2 компютърна зала, Химическа сграда.
 4. Резултати от проведения изпит

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 18. 10. 2023 год.

КЛАСИРАНЕ – I класиране, II класиране

Класирането за местата по държавна поръчка е на базата на:

 • успеха от проведения конкурсен изпит за прием на магистри;
 • средния успех от семестриалните изпити в дипломата за бакалавърска степен;
 • средния успех от държавните изпити в дипломата за бакалавърска степен.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 2 бр.
 • договор за платено обучение – 4 бр. (не се попълва от студентите по държавна поръчка)
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър (за платено обучение, заплаща се след получаване на факултетен номер от инспектора – стая 207)
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ (в стая 207 на Ректората): 19. 10. – 27. 10. 2023 г.