Прием на магистри

I класиране за магистърски програми в Химическия факултет

II класиране за магистърски програми


За учебната 2020/2021 година Химическият факултет предлага обучение по магистърски програми и семестриални такси, както следва:

такса
за редовно обучение
платено обучение
такса
за задочно обучение
платено обучение
такса
за обучение
по държавна поръчка*
Медицинска химия
задочно обучение

724.31 лв.
Спектрохимичен анализ
задочно обучение
724.31 лв.
Спектрохимичен анализ
за неспециалисти
задочно обучение
724.31 лв.
Химия и екология
задочно обучение
724.31 лв. без такса
Химия и екология
за неспециалисти
задочно обучение
724.31 лв.
Хранителна химия
редовно обучение
задочно обучение
724.31 лв. без такса
Хранителна химия
за неспециалисти
задочно обучение
724.31 лв.
Компютърна химия
задочно обучение
724.31 лв.
Обучението по химия в училище
редовно обучение
задочно обучение
1037,25 лв. 482,42 лв.
без такса
Обучението по химия в училище
за неспециалисти
задочно обучение
482,42 лв.

* За учебната 2020/2021 година факултетът разполага с 27 места за обучение по държавна поръчка, както следва:

 • за специалност Хранителна химия, редовно обучение – 10 места;
 • за специалност Химия и екология, задочно обучение – 7 места;
 • за специалност Обучението по химия в училище, редовно обучение – 10 места.

Класирането за местата по държавна поръчка ще е на базата на:

 • успеха от проведения конкурсен изпит за прием на магистри;
 • средния успех от семестриалните изпити в дипломата за бакалавърска степен;
 • средния успех от държавните изпити в дипломата за бакалавърска степен.

С Постановление на МС от 25.06.2020 г. студентите, приети през учебната 2020/2021 година и обучаващи се по държавна поръчка в професионални направления 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по … са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1) за държавна поръчка (обучение с продължителност 2 семестъра)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • декларация за отсъствие на завършена ОКС магистър по държавна поръчка;
 • успешно издържан конкурсен изпит по химия за прием на магистри.

2) за платено обучение:
2.1. обучение с продължителност 2 семестъра

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум „добър“

2.2. обучение с продължителност 4 семестъра (за неспециалисти)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в областта на природните науки, математиката и информатиката, техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които обучението по химически науки не е включено в учебните планове или е в недостатъчен обем;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум „добър“

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 1. 10. – 28. 10. 2020 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета;
 2. Копие от диплома за завършена степен на висше образование;
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (в размер на 30 лева) – таксата може да се внесе в касата на Университета или по банков път на сметката на Пловдивски университет „П. Хилендарски“:
  Уникредит Булбанк
  Клон Батенберг
  гр. Пловдив
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
  UNCRBGSFЗа подаване на документи може да използвате следния e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ за прием на магистри по държавна поръчка:

 1. Програма за конкурсен изпит по химия
 2. Правила за провеждане на конкурсния изпит по химия
 3. Дата за провеждане на конкурсния изпит: 30. 10. 2020 г. (петък) от 9:00 часа в 50 семинарна зала, Ректорат и 5.11.2020 г. (четвъртък) от 9:00 часа в 1 аудитория, сграда Химия
 4. Резултати от проведения изпит на 30 октомври 2020 г.
 5. Резултати от проведения изпит на 5 ноември 2020 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 2. 11. 2020 год. (след 15:00 часа)

КЛАСИРАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 2 бр.
 • договор за платено обучение – 4 бр. (не се попълва от студентите по държавна поръчка)
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър (за платено обучение, заплаща се след получаване на факултетен номер от инспектора – стая 225)
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ (в стая 225 на Ректората):

 • 3 ноември 2020 г. – приетите по държавна поръчка – „Обучението по химия в училище“, редовно, „Хранителна химия“, редовно и „Химия и екология“ – задочно
 • 4 ноември 2020 г. – „Обучението по химия в училище“, задочно, платено
 • 5 ноември 2020 г. – „Медицинска химия“, задочно, платено
 • 6 ноември 2020 г. – „Спектрохимичен анализ“, задочно, платено и магистри неспециалисти

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 6. 11. 2020 год.