Прием на магистри

Класиране за магистърските програми
I класиране, II класиране


За учебната 2022/2023 година Химическият факултет предлага обучение по магистърски програми и семестриални такси, както следва:

такса
за редовно обучение
платено обучение
такса
за задочно обучение
платено обучение
такса
за обучение
по държавна поръчка*
Фармацевтична химия
задочно обучение
764 лв.
Спектрохимичен анализ
задочно обучение
764 лв.
Химия и екология
задочно обучение
764 лв.
Химия и екология
за неспециалисти
задочно обучение
764 лв.
Хранителна химия
редовно обучение
задочно обучение
764 лв. без такса
Хранителна химия
за неспециалисти
задочно обучение
764 лв.
Обучението по химия в училище
редовно обучение
задочно обучение
472 лв.
без такса
Обучението по химия в училище
за неспециалисти
задочно обучение
472 лв.

За учебната 2022/2023 година факултетът разполага със 17 места за обучение по държавна поръчка, както следва:

 • за специалност Хранителна химия, редовно обучение – 7 места;
 • за специалност Обучението по химия в училище, редовно обучение – 10 места.

Класирането за местата по държавна поръчка ще е на базата на:

 • успеха от проведения конкурсен изпит за прием на магистри;
 • средния успех от семестриалните изпити в дипломата за бакалавърска степен;
 • средния успех от държавните изпити в дипломата за бакалавърска степен.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1) за държавна поръчка (обучение с продължителност 2 семестъра)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • декларация за отсъствие на завършена ОКС магистър по държавна поръчка;
 • успешно издържан конкурсен изпит по химия за прием на магистри.

2) за платено обучение:
2.1. обучение с продължителност 2 семестъра

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум „добър“

2.2. обучение с продължителност 4 семестъра (за неспециалисти)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в областта на природните науки, математиката и информатиката, техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които обучението по химически науки не е включено в учебните планове или в дипломата не фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум „добър“

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 12. 09. – 14. 10. 2022 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета;
 2. Копие от диплома за завършена степен на висше образование;
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (в размер на 30 лева) – таксата може да се внесе в касата на Университета или по банков път на сметката на Пловдивски университет „П. Хилендарски“:
  Уникредит Булбанк
  Клон Батенберг
  гр. Пловдив
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
  UNCRBGSF
  За подаване на документи може да използвате следния e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ за прием на магистри по държавна поръчка:

 1. Програма за конкурсен изпит по химия
 2. Правила за провеждане на конкурсния изпит по химия
 3. Дата за провеждане на конкурсния изпит: 18. 10. 2022 г. (вторник) от 9:00 часа в 26 семинарна зала (сграда Химия).
 4. Резултати от проведения изпит

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 21. 10. 2022 год.

КЛАСИРАНЕ – I класиране, II класиране

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 2 бр.
 • договор за платено обучение – 4 бр. (не се попълва от студентите по държавна поръчка)
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър (за платено обучение, заплаща се след получаване на факултетен номер от инспектора – стая 207)
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ (в стая 207 на Ректората): 24. 10. – 28. 10. 2022 г.