Доц. д-р Нина Димитрова Димчева

Катедра Физикохимия

Кабинет 305, Тел. (032 261) 309
e-mail: ninadd @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0001-7082-8266
Researcher ID: E-9196-2010
Scopus ID: 6602924420

Home page: http://web.uni-plovdiv.bg/ninadd

 

Биографични данни:

Образование:

2001 – доктор по физикохимия (Специализиран научен съвет по физикохимия към ВАК);

1990 – магистър по химия (специализация „химична физика и теоретична химия“) СУ „Св. Климент Охридски“;

1985 – средно образование: ОМГ „Акад. К. Попов“ – гр. Пловдив (златен медал);

Специализации:

2010 :           Рурски университет, гр. Бохум, Германия

2007-2008: Рурски университет, гр. Бохум, Германия

2002-2003: Университет на Лунд, гр. Лунд, Швеция

Участие в изследователски проекти с национално финансиране:

1.      Проект към Иновационния фонд “Алуминиеви сплави за анодни протектори на емайлирани водосъдържатели за гореща вода” –  р-л доц. д-р В.Ковачев – ТУ, клон Пловдив (2008/09 г.)

2.      Проект към ФНИ  “Високо-ефективни електрохимични биосензори за определяне на фосфорорганични пестициди в храни на основата на сайт-специфична имобилизация и въглеродни нанотръбички.” – р-л проф. Дхн.Ц. Годжевъргова – Университет Ас.Златаров, Бургас, 2009/12 г.;

3.      Проект към ФНИ “Биоелектрохимични методи за бърз, селективен и чувствителен контрол на качеството и безопасността на храните, базирани на природосъобразни интердисциплинарни изследвания (FOQUS)” –ДДВУ-02/38; р-л доц. д-р Н. Димчева (2011-2014).

4.      Проект към ФНИ “Седиментни биоелектрохимични системи – самозахранващи се устройства за биоремедиация и екологичен мониторинг“ ДФНИ E02/14/2014 р-л проф. д-р Марио Митов (2014-2017).

5.      Проект, финансиран от ОП НОИР: „Изграждане на център по компетентност ПЕРИМЕД (Персонализирана иновативна медицина)“; координатор на проекта МУ-гр. Пловдив (2018-2023)

6.      Проект към ФНИ  „Хемо-ензимен катализ в неводни среди“ – КП-06-Н39/8; р-л доц. д-р Н. Димчева (2019-2022)

7.

Преподавани курсове:

Физикохимия – I  и II  част

Електрохимични методи за анализ

Биокатализ и биоелектрохимия (ИД)

 

Дисертация: “Ензимни и електрохимични реакции с имобилизирани върху въглеродни материали ензими“ 2001 (СНС по Физикохимия към ВАК)

 

Научна тематика:

Научните ми изследвания през последните 10 години са фокусирани върху решаване на проблеми от две основни направления:

–        Модифициране на порьозни (графит, полимерни мембрани) или гладки (стъкловъглерод, злато) повърхности с оглед създаването на електрокатализатори с приложение в електрохимичните сензори и биосензори за количествено определяне на биологично-значими съединения (метаболити, витамини, антиоксиданти, невромедиатори и др.);

–        Разработване на методики за имобилизиране на ензими, катализиращи предимно окислително-редукционни превръщания (оксдидо-редуктази) върху немодифицирани и модифицирани електродни повърхности с цел създаване както на високо-селективни и чувствителни електрохимични биосензори за количествен анализ на биологично-значими органични съединения в сложни матрици, така и за конструиране на биоелектрокатализатори, използвани в биохимичните източници на енергия (биогоривни елементи).

Двете направления са взаимно свързани и обуславят интердисциплинарния характер на научните ми изследвания.

Избрани публикации:

1.       Nina Dimcheva and Elena Horozova: Direct electrochemistry of Penicillium chrysogenum catalase adsorbed on spectroscopic graphite. Bioelectrochemistry 90 (2013) 1-7 (IF2013 = 3.870) doi: 10.1016/j.bioelechem.2012.09.003.

2.       Nina Dimcheva, Totka Dodevska, Elena Horozova: Direct electrochemistry of ascorbate oxidase self-assembled on Au – modified glassy carbon: Journal of the Electrochemical Society, 160 (8) H414-H419, 2013 (IF2013 = 2.859) doi:10.1149/2.025308jes.

3.       Nina Dimcheva, Elena Horozova, Yavor Ivanov, Tzonka Godjevargova: Self-assembly of acetylcholinesterase on gold nanoparticles electrodeposited on graphite. Central European Journal of Chemistry 11(11): (2013) 1740-1748 (IF2013 = 1.329) DOI:10.2478/s11532-013-0307-3.

4.       Tharamani Chikka-Nagaiah, Dominik Schäfer, Wolfgang Schuhmann and Nina Dimcheva, Electrochemically deposited Pd-Pt and Pd-Au co-deposits on graphite electrodes for electrocatalytic H2O2 reduction. Analytical Chemistry 85 (2013) 7897−7903 (IF2013 = 5.825) DOI:10.1021/ac401317y.

5.       Totka Dodevska, Elena Horozova, Nina Dimcheva: Electrochemical behavior of ascorbate oxidase immobilized on graphite electrode modified with Au – nanostructures: Material Science and Engineering B 178 (20) (2013) 1497-1502 (IF2013 = 2.122) DOI: 10.1016/j.mseb.2013.08.012.   Q2

6.     Nina Dimcheva and Elena Horozova:  Electrochemical enzymatic biosensors based on metal micro-/nanoparticles-modified electrodes: a review. Chemical Papers, 69 (1) (2015) 17-26. DOI: 10.1515/chempap-2015-0011

7.       O. Teneva, N. Dimcheva: Electrochemical assay of the antioxidant ascorbyl palmitate in mixed medium. (2016) Food Chemistry, 203, 35-40, doi: 10.1016/j.foodchem.2016.02.008

8.       Stanislava Rabadzhiyska, Lilyana Kolaklieva, Vasiliy Chitanov, Tetiana Cholakova, Roumen Kakanakov, Nina Dimcheva, Konstantin Balashev, Mechanical, wear and corrosion behavior of CrN/TiN multilayer coatings deposited by low temperature unbalanced magnetron sputtering for biomedical applications. January 2018, Materials today: proceedings 5(8):16012-16021; DOI: 10.1016/j.matpr.2018.05.046

9.       N. Dimcheva, Nanostructures of noble metals as functional materials in (protein -based) biosensors. Current Opinion in Electrochemistry, 19 (SI Bioelectrochemistry) (pp. 35–41) 2020. DOI: 10.1016/j.coelec.2019.09.008

10.     Патент № 66837 B1: „БИО-ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕН МЕТОД ЗА КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА L-АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА“ с автори: Нина Димчева, Елена Хорозова, Тотка Додевска; публикуван в бр. 02.2./28.02.2019 г. на Официален бюлетин на патентно ведомство на РБългария; Интелектуална собственост: Пловдивски университет „П. Хилендарски“; Н. Димчева и Е. Хорозова.