Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе

Катедра Органична химия

Кабинет 202, Тел. (032 261) 426
e-mail: stab @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-3833-6779
Scopus ID: 6505819002

Преподавани курсове:

Органична химия
Химия на козметичните продукти
Химия на хетероциклените съединения
Медицинска козметика 

Дисертация: Синтетично приложение и свойства на ацилиминиеви реагенти, получени от имини и ацилхлориди, 2003 

Научна тематика:

Изследване на получаването и свойствата на ацилиминневи реагенти, получени от циклични имини ( 3,4-дихидроизохинолин, имидазол, бензимидазол, тиазол и бензотиазол) с ацилхлориди и алкилхлороформиати. Изследвана е тяхната структура и реактивоспособност, както и възможностите за приложение като електрофилни реагенти в реакции на междумолекулно амидоалкилиране на органомагнезиеви, метиленактивни, ароматни и хетероароматни съединения. В зависимост от използваните циклични имини са разработени нови методи за синтез на 1-заместени-2-ацил-тетрахидроизохинолини, 2-заместени-1,3-диацил-2,3-дихидробензимидазоли и 2-заместени бензотиазоли. Предложен е вероятен реакционен път на междумолекулното амидоалкилиране на метиленактивни карбонилни съединения. Реакцията е приложена за синтез на алкалоидите коридалдин и хомолауданозин. Разработен е нов високоефективен метод за синтез на фитоалексина камалексин и негови аналози.

Избрани публикации:

Application of the Intermolecular α-Amido-alkylation Reaction for the Synthesis of Tertiary Amides and 1-Substituted 2-Acyltetrahydroiso-Quinolines. Synthesis of (±)-Carnegine – Synthetic Communications 25 (12), 1995, 1817-1824, ISSN:0039-7911 – 1995 – Atanas P. Venkov & Stela M. Statkova-Abeghe

Synthesis of 3,4-dihydroisoquinolines, 2-alkyl(Acyl)-1(2H)-3,4-dihydroisoquinolinones, 2-alkyl-1(2H)-isoquinolinones and 1-alkyl-2(2H)-quinolinones by oxidation with potassium permanganate – Tetrahedron, 52, 4, 1996, 1451-1460, ISSN:0040-4020 – 1996 – Atanas P.Venkov, Stela M.Statkova-Abeghe

α-Amidoalkylation Reactions and Oxidation of Adducts of Benzimidazoles and Acyl Chlorides – Synthetic Communications, 28 (10), 1998, 1857-1864, ISSN:0039-7911 – 1998 – Atanas P. Venkov & Stela Statkova-Abeghe

N‐Acyliminium Reagents of 3,4‐Dihydro‐β‐carboline and Acyl Chlorides in the Reaction of Intermolecular α‐Amidoalkylation Toward Heteroaromatics – Synthetic Communications, 34, 15, 2004, 2813-2821, ISSN:0039-7911 – 2004 – Atanaska K. Donova , Stela M. Statkova‐Abeghe , Atanas P. Venkov & Iliyan I. Ivanov

Synthesis and Cytotoxic Evaluation of 1,2,3-Trisubstituted 2-(2-Oxoalkyl)-2, 3-dihydrobenzimidazoles – Medicinal Chemistry Research, 14 (8-9), 2005, 429-439, ISSN:1054-2523 – 2005 – S. Statkova-Abeghe, I. Ivanov, S. Daskalova, B. Dzhambazov

Selective amidoalkylation of cyclic enamino ketones with N-acyliminium salts of 3,4-dihydroisoquinolines – Tetrahedron Letters, 48, 6674–6676, 2007, ISSN:0040-4039 – 2007 – S. Statkova-Abeghe, P. Angelov, I. Ivanov, S. Nikolova, E. Kochovska

Alkylative coupling of enaminones and benzimidazole – Аrkivoc, 4, 2013, 126-133, ISSN:1551-7004 – 2013 – Milena Staykova, Stela Statkova-Abeghe, Plamen Angelov, Iliyan Ivanov

Flavonoid content and radical scavenging potential of extracts prepared from tobacco cultivars and waste – Natural product research, 2014, 28, 17, 1328-1334, ISSN:1478-6419 – 2014 – Margarita Docheva, Soleya Dagnon, Stela Statkova-Abeghe

Synthesis of Camalexin and related analogues – Journal of Heterocyclic Chemistry, 2018, 55, 1589-1595, DOI: 10.1002/jhet.3192, ISSN: 1943-5193 – 2018 – Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, P. Angelov, I. Ivanov