Гл. ас. д-р Христиана Николаева Кръстева

Катедра Физикохимия

Кабинет 302
email: hnikolaeva @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-7253-1842

 

Биографични данни:

Христиана Кръстева е бакалавър по „Български език и история” и магистър по „Английски език и методика” при ФФ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Докторант е от 2017 до 2020 година в катедра „Български език” на ФФ при ПУ „Паисий Хилендарски” в програма „Български език – синтаксис” с научен ръководител доц.д-р Петя Н. Бъркалова.

Основните ѝ изследователски интереси са в областта на генеративната граматика (синтаксис на СБЕ); компютърна обработка на естествените езици; ритмо-мелодични характеристики на изречението; методика на обучението по чужд език.

Преподава английски език в ХФ на ПУ „Паисий Хилендарски” от 2017 г.

Преподавани курсове:

Английски език (факултатив)

Практически английски език

Английски език за химици

 

Дисертация: „Словоред на въпросителните думи в българското изречение”, 2020

 

Научна тематика:

Дисертацията се занимава със словореда на въпросителните думи в българското изречение и тяхната интонационна натовареност. Предмет е словоредът и интонационна натовареност на въпросителните к-думи в българския език. Трудът изследва проблеми като механизми за типизиране на изречението, място на к-думите във функционалната структура, обхват на интонационната к-фраза и място на българските приглаголни клитики във функционалната структура. Иновацията е в комбинирането на инструментален метод на изследване (спектрограми и графики на мелодията на ексцерпираните изречения) и традиционните методи на генеративния синтаксис (граматически формализми и конфигурационен анализ на изреченията).

Избрани публикации:

Кръстева 2018: Христиана Кръстева. Словоред на въпросителните думи ли, дали, нали, нима в българското изречение. Решени и нерешени въпроси. Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадедетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2017 г. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2018, 65 – 74.

Кръстева 2017: Христиана Кръстева. За словоредните проблеми на въпросителните изречения с к-думи в българския език. Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Филология, т. 55, кн.1, СБ. А, 2017, 198 – 210.

Кръстева 2019: Христиана Кръстева. По някои проблеми на въпросителните изречения с к-думи в българския език. Verba iuvenum. Годишник на Националната конференция за студенти и докторанти, Пловдив. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2019, брой 1, 96 – 106.

Кръстева 2020: За словоредните и интонационни особености на българските въпросителни изречения с к-думи. Verba iuvenum. Годишник на Националната конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2019. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, брой 2, 2020, 107 – 119.

Кръстева 2020: Сравнение на прозодичните особености на клитичния комплекс в съобщителни и въпросителни изречения в българския език. Български език, кн. 3, 2020, 112 – 121.