Проф. дхн Никола Моллов

Nicola Mollov1

На 27 юли 2014 г.
ни напусна
проф. д.х.н. Никола Михайлов Моллов, дългогодишен ръководител
на катедрата по Органична химия
в Химическия факултет
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Никола Моллов е роден през 1926 г. в гр. Бургас, кьдето завършва средното си образование, а висшето – специалност Химия във Физикоматематическия факултет на СУ “Климент Охридски” през 1951 г. През 1952 г. постъпва като асистент към катедрата по Органична химия на Химическия факултет при Софийския университет, където работи до 1962 г.

Научните изследвания на Никола Моллов са в областта на природните и синтетични физиологичноактивни вещества. Още като докторант на доц. Б. Куртев той разработва нов синтетичен метод за получаване на естери на алфа, бета-диарил-бета-аминопропанови киселини от естери на арилоцетни киселини и азометинови съединения в присъствие на безводен алуминиев хлорид, добила популярност в световната химическа литература като реакция на Куртев-Моллов.

През 1957 г. Н. Моллов защитава своята дисертация, която е първата в България дисертация за к.х.н. (сега доктор). През 1962 г. той се хабилитира като старши научен сътрудник II ст. към Института по органична химия при БАН, София, където работи до 1974 г. Изследва химическия състав на поредица наши растения за алкалоиди и дитерпенови лактони. Особено значими са резултатите от неговите изследвания на растения от рода Таликтрум (обичниче), които водят до откриването на богата колекция от алкалоиди, някои от нов структурен тип. Резултатите са обобщени в монографичен труд, отпечатан на английски език в издание на Унгарската академия на науките през 1971 г. През 1972 г. Н. Моллов защитава докторска дисертация – първата защитена у нас дисертация за д.х.н.

През 1974 г. Никола Моллов печели конкурс за професор по Органична химия в ПУ “Паисий Хилендарски” и в продължение на 15 години той е ръководител на катедрата, както и по един мандат зам. декан и Декан на Химическия факултет.

Проф. Моллов получава много съществени резултати при изследване съдържанието на дитерпенови лактони на растения от рода Теокриум (подъбиче). Изолирани са и са проучени в структурно и стереохимично отношение поредица от новидитерпенови лактони със сътрудници от катедрата по ОХ на ПУ„Паисий Хилендарски” и от ИОХ на БАН. Върху тях са защитени кандидатски дисертации от 12 научни сътрудници и асистенти.

Резултатите от изследванията на проф. Моллов са публикувани в над 120 научни съобщения в наши и чужди специализирани списания.

За нуждите на обучението проф. Моллов е написал през 1994 г. учебник по Органична химия.

За научната си и педагогическа дейност проф. Н. Моллов е награждаван с ордени и медали. През 1987 г. получава званието “Заслужил деятел на науката”.