Доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова

Катедра Обща и неорганична химия
с методика на обучението по химия
Тел. (032 261) 463
e-mail: jorpste @ yahoo.comORCID: 0000-0002-6996-2369
Преподавани курсове:

Упражнения по “Методика и техника на учебния химичен експеримент”

Лекции и упражнения по основи на химията

Упражнения по обща и неорганична химия

Хоспитиране и текуща педагогическа практика

История на химията

 

Дисертация: Обяснението в обучението по химия (2007)

 

Научна тематика: Научно- изследователската работа  е свързана с проблема за формиране и развитие на научна грамотност у учениците чрез обучението по химия. Очертани са предпоставките за осъществяване на съвременно природонаучно обучение, (Stefanova 2010: 113); изследвано е мнението на учители и студенти-бъдещи учители за научната грамотност (Stefanova 2011: 496); характеризирани са някои възможности за приложение на конструктивисткия подход в обучението по химия с цел формиране на научна грамотност у учениците (Stefanova 2015: 607). Съавтор на учебници по химия и опазване на околната среда за СУ (2019 г. и 2020 година) и на учебни помагала за ученици и студенти.

 

Избрани публикации:

Stefanova 2010: Stefanova, Y., Minevska, M., & Evtimova, S. Scientific literacy: Problems of science education in Bulgarian school. Problems of Education in the 21st Century, 2010, 19, 113–118.

Stefanova 2011: Stefanova, Y., Minevska, M. & Evtimova, S. Scientific literacy: teachers’ and students’ opinions. // Chemistry. 2011, 20(6), 496 – 506.

Stefanova 2015: Stefanova, Y. Сooperative learning – application in chemistry education in Bulgarian schools. // Educational Alternatives. 2015, 13, 607–614.

Донкова, Б., Делчев, В., Манолов, И., Стефанова, Й., Шуманова, Г., Гюзелева, Т. (2019): Химия и опазване на околната среда – учебник за 10 клас. Изд. Клет – България ООД, ISBN 978-954-18-1398-0

Кирил Гавазов, Петя Рачева, Йорданка Стефанова, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева (2020):Химия и опазване на околната среда  за 11 клас, модул 2 за профилирана подготовка. Химия на неорганичните вещества.  ISBN 9789543446209