Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова

Катедра Химична технология

Кабинет 315, Тел. 032 261 390; 032 261 277
e-mail: zhanapetkova @ uni-plovdiv.bg

 ORCID: 0000-0001-7798-9687
 Researcher ID: S-2650-2017
 Scopus ID: 56497004500

Биографични данни:
Гл. ас. Жана Петкова е завършила бакалавърска и магистърска степен в Университет по Хранителни Технологии със специалност „Технология на мазнини, етерични масла, парфюмерия и козметика”. През 2012 г. е зачислена като редовен докторант в катедра Химична технология към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Придобива докторска степен през 2015 г. През същата година е назначена като асистент, а през 2016 г. печели конкурс за заемане на длъжност главен асистент.

Преподавани курсове:

Лекционни курсове:
Хранителни добавки
Химия и технология на ароматично-вкусови продукти
Функционални храни

 

Упражнения:
Материали за медицината
Високомолекулни съединения
Химия на полимерите
Технология на лекарствените средства
Технология на лекарствените форми

Онлайн ресурси за учебна работа: https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=607 – Хранителни добавки

Дисертация: Изследване състава на биологично активните компоненти в семена на плодове от сем. Cucurbitaceae и потенциалното им приложение в хранителни и козметични продукти, 2015
 

Научна тематика:

Научните изследвания на гл. ас. Жана Петкова са съсредоточени в областта на химия на липидите и анализ на хранителни продукти. Публикационната дейност е концентрирана върху определяне на химичния и липиден състав на растителни масла и животински мазнини, оксидантната им стабилност и повишаването ѝ чрез влагане на различни природни антиоксиданти. Провежда изследвания върху биологично активните вещества, съдържащи се в липидите, като мастни киселини, токофероли, стероли, фосфолипиди, каротеноиди, хлорофил; и физикохимични характеристики на маслата и мазнините – пероксидно, киселинно, осапунително и йодно число, коефициент на рефракция и относителна плътност.

Избрани публикации:

 

1.      Petkova Zh., Antova G., Angelova-Romova M., 2020, Biologically active components and health benefits of nettle seed oil, Grasas y Aceites, 71 (1), p. e347. doi: http://dx.doi.org/10.3989/gya.0108191.

2.      Fidan H., Stankov St., Petkova N., Petkova Zh., Iliev A., Stoyanova M., Ivanova T., Zhelyazkov N., Ibrahim S., Stoyanova A., Ercisli S., 2020, Evaluation of chemical composition, antioxidant potential and functional properties of carob (Ceratonia siliqua L.) seeds, Journal of Food Science and Technology, https://doi.org/10.1007/s13197-020-04274-z.

3.      Dimov M., Petkova Zh., Stoyanova M., Dobreva Kr., Stoyanova A., 2020, Comparative chemical composition of dill fruits of different origins, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26 (3), 696–700.

4.      Petkova Z., Stefanova G., Girova T., Antova G., Stoyanova M., Damianova S., Gochev V., Stoyanova A., Zheljazkov V. D., 2019, Phytochemical investigations of laurel fruits (Laurus nobilis). Natural Product Communications, 1-10. https://doi.org/10.1177/1934578X19868876.

5.      Antova G.A., Gerzilov V.T., Petkova Z.Y., Boncheva V.N., Bozhichkova I.N., Penkov St.D., Petrov P.B., 2019, Comparative analysis of nutrient content and energy of eggs from different chicken genotypes, Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (13), 5890–5898. https://doi.org/10.1002/jsfa.9863.

6.      Petkova Zh., Antova G., Angelova-Romova M., Vaseva I., 2019, A comparative study on chemical and lipid composition of amaranth seeds with different origin, Bulgarian Chemical Communications, 51 (D), 262-267.

7.      Petkova Zh., Antova G.,  2019, A comparative study on quality parameters of pumpkin, melon and sunflower oils during thermal treatment, OCL-Oilseeds and fats, Crops and Lipids, 26, 32. https://doi.org/10.1051/ocl/2019028.

8.      Popova V., Petkova Zh., Ivanova T., Stoyanova M., Lazarov L., Stoyanova A., Hristeva T., Docheva M., Nikolova V., Nikolov N., Zheljazkov V.D., 2018, Biologically active components in seeds of three Nicotiana species, Industrial Crops & Products, 117, 375-381. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.03.020.

9.      Petkova Zh., Antova G., 2015, Proximate composition of seeds and seed oils from melon (Cucumis melo L.) cultivated in Bulgaria, Cogent Food and Agriculture, 1 (1). https://doi.org/10.1080/23311932.2015.1018779.

10.   Petkova Zh., Antova G., 2015, Changes in composition of pumpkin seeds (Cucurbita moschata) during development and maturation, Grasas y Aceites, 66 (1): е058. http://dx.doi.org/10.3989/gya.0706142.