Гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева

Катедра Аналитична химия и компютърна химия

Кабинет 217, Тел. (032 261) 357
e-mail: vesselina.paskaleva @ uni-plovdiv.net

ORCID: 0000-0002-0560-4511
Researcher ID: AAU-2188-2020
Scopus ID: 55752146700

Преподавани курсове:

Химична информатика

Компютърно моделиране на химични свойства и биологична активност

Хемометрия

Статистика и метрология в химията

Компютри и софтуер

Аналитична химия

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

 

Дисертация: Компютърно генериране на тавтомери на органични съединения и приложения в химичната информатика, 2016

 

Научна тематика:

Химична информатика; Методи за моделиране на физико-химични свойства и биологична активност (QSPR/QSAR)

Избрани публикации:

Kochev, N., Jeliazkova, N., Paskaleva, V., Tancheva, G., Iliev, L., Ritchie, P. and Jeliazkov, V., (2020). Your Spreadsheets Can Be FAIR: A Tool and FAIRification Workflow for the eNanoMapper Database. Nanomaterials, 10(10), p.1908. doi: 10.3390/nano10101908

Kochev, N. T., Paskaleva, V. H. and Jeliazkova, N. (2013), Ambit-Tautomer: An Open Source Tool for Tautomer Generation. Mol. Inf., 32: 481–504. doi: 10.1002/minf.201200133

M. Honma et al., „Improvement of quantitative structure–activity relationship (QSAR) tools for predicting Ames mutagenicity: outcomes of the Ames/QSAR International Challenge Project,“ Mutagenesis, vol. 34, no. 1, pp. 3–16, Mar. 2019, doi: 10.1093/mutage/gey031.

S. Angelova, V. Paskaleva, N. Kochev, and L. Antonov, „DFT study of hydrazone-based molecular switches: the effect of different stators on the on/off state distribution,“ Mol. Phys., vol. 117, no. 13, pp. 1604–1612, Nov. 2019, doi: 10.1080/00268976.2018.1548717.

N. Kochev, V. Paskaleva, O. Pukalov, and N. Jeliazkova, „Ambit‐GCM: An Open‐source Software Tool for Group Contribution Modelling,“ Mol. Informatics, Spec. Issue Celebr. Career Paola Gram., vol. 38, no. 8–9, p. 1800138, Aug. 2019, doi: 10.1002/minf.201800138.

N. T. Kochev, V. H. Paskaleva, and N. G. Jeliazkova, „AUTOMATIC GENERATION OF MOLECULAR ZWITTERIONIC FORMS WITH AMBIT-ZWITTERION,“ Bulg. Chem. Commun., vol. 51, no. Special Issue D, pp. 165–172, 2019.